Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

Dz. U. z 2018 r. poz. 626, z 2022, poz. 2526

Na podstawie art. 36 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa sposób realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, o których mowa w przepisach:

1) art. 19, art. 19a oraz art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 416);

1a) art. 11n i 11o ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.);

2) art. 9e, art. 9f oraz art. 9g ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138);

3) art. 118, art. 119 oraz art. 120 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508);

4) art. 31, art. 32 oraz art. 33 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430);

5) art. 27, art. 29 oraz art. 30 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138);

6) art. 17 oraz art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1993 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138);

7) art. 31, art. 33 oraz art. 34 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1978 i 2405);

8) art. 42–54 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138);

9) art. 23p, art. 23q oraz art. 23r ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470).

§2.

Kontrola prokuratora nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi określonymi w przepisach, o których mowa w § 1, jest sprawowana w szczególności przez badanie faktycznych podstaw tych czynności oraz ich legalności, prawidłowości i efektywności.

§3.

1. Przed zajęciem stanowiska w przedmiocie wniosku, informacji lub zawiadomienia dokonuje się ich analizy i oceny, uwzględniając w szczególności:

1) faktyczną i prawną podstawę stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w związku z którymi złożono wniosek, informację lub zawiadomienie, oraz analizę danych wymienionych w ich treści;

2) dopuszczalność stosowania środków technicznych z uwagi na rodzaj, miejsce i sposób ich wykorzystania;

3) zakres i sposób przeprowadzenia czynności;

4) okres, przez jaki czynności operacyjno-rozpoznawcze mają być lub były stosowane;

5) niezbędność planowanych lub wykonywanych czynności oraz bezskuteczność lub nieprzydatność innych środków;

6) sposób dokumentowania czynności pod względem przydatności ich wykorzystania na potrzeby postępowania karnego;

7) terminowość zarządzenia i wykonania zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego.

2. Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy może wyznaczyć spośród prokuratorów podległej mu jednostki prokuratora lub zespół prokuratorów do dokonania analizy i oceny przedłożonych przez uprawniony organ wniosku, informacji lub zawiadomienia.

3. Prokurator lub zespół prokuratorów wyznaczony na podstawie ust. 2 przedstawia ustnie, a w razie potrzeby pisemnie, ocenę wniosku, informacji lub zawiadomienia prokuratorowi, który go wyznaczył.

§4.

1. Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy może zwrócić się do uprawnionego organu o uzupełnienie, w określonym zakresie i w wyznaczonym przez siebie terminie, przedłożonego wniosku, informacji lub zawiadomienia.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także prokuratorowi lub zespołowi prokuratorów wyznaczonemu na podstawie § 3 ust. 2.

§5.

1. Stanowisko Prokuratora Generalnego albo prokuratora okręgowego odnotowane w wymaganej liczbie dokumentów dotyczących wniosku, informacji lub zawiadomienia sporządzonych przez uprawniony organ wpisuje się w rejestrach przeznaczonych do dokumentowania wnioskowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych pod pozycją, pod którą zarejestrowano wniosek, informację lub zawiadomienie.

2. W przypadku gdy Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy rozpoznał wniosek, informację lub zawiadomienie uprawnionego organu bez zasięgania opinii prokuratora lub zespołu prokuratorów wyznaczonego na podstawie § 3 ust. 2, pisemne stanowisko w tym przedmiocie umieszczone na wniosku, informacji lub zawiadomieniu jest przekazywane prokuratorowi wyznaczonemu do dalszej kontroli biegu tej sprawy.

§6.

1. Jeżeli wniosek dotyczy osoby, wobec której toczy się postępowanie karne, Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy przed podjęciem decyzji lub wyrażeniem oceny może zwrócić się do prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie o przekazanie mu niezbędnych danych dotyczących tego postępowania.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także prokuratorowi lub zespołowi prokuratorów wyznaczonemu na podstawie § 3 ust. 2.

§7.

Jeżeli wyznaczono prokuratora lub zespół prokuratorów na podstawie § 3 ust. 2, informacje dotyczące przebiegu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz informacje o wynikach tych czynności po ich zakończeniu przedkłada się Prokuratorowi Generalnemu albo prokuratorowi okręgowemu za pośrednictwem wyznaczonego prokuratora lub zespołu prokuratorów, po dokonaniu przez nich analizy i oceny przedłożonych informacji.

§8.

1. W uzasadnionych przypadkach, sprawując kontrolę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, Prokurator Generalny albo Prokurator Krajowy może określić termin przedstawienia do wglądu materiałów zgromadzonych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prokurator Generalny albo Prokurator Krajowy może zwrócić się do uprawnionego organu, aby materiały uzyskane w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych były mu przedstawione w postaci zapisów treści utrwalonych w wyniku tych czynności.

3. Za zgodą ministra-członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, a w przypadku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję – za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, mogą zostać sporządzone kopie zapisów treści utrwalonych w wyniku tych czynności i udostępnione Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Krajowemu lub upoważnionemu przez nich prokuratorowi.

4. Materiały zawierające wizerunki osób wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze są przekazywane w formie uniemożliwiającej ustalenie tożsamości tych osób.

5. Prokurator Generalny albo Prokurator Krajowy zwraca uprawnionemu organowi zapisy treści, o których mowa w ust. 2, albo kopie zapisów, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

6. Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy, upoważniając prokuratora na podstawie art. 57 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze do sprawowania kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, określa zakres tego upoważnienia, w szczególności przez wskazanie sprawy prowadzonej przez uprawniony organ i okresu, w jakim kontrola ta ma być sprawowana.

§9.

1. Prokurator okręgowy albo prokurator lub zespół prokuratorów wyznaczony przez niego na podstawie § 3 ust. 2 dokonuje okresowej kontroli pozostających w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, w odniesieniu do których wyraził zgodę lub nie zarządził ich zaniechania.

2. W ramach kontroli wzywa się uprawniony organ do udzielenia informacji dotyczących toku czynności i zakreśla termin udzielenia odpowiedzi.

§10.

1. W toku czynności, o których mowa w § 7, § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1, badaniu podlega w szczególności:

1) zgodność czasu trwania czynności z terminami określonymi w postanowieniu sądu lub decyzji prokuratora;

2) zgodność czynności z warunkami określonymi w postanowieniu sądu lub decyzji prokuratora;

3) terminowość zawiadamiania o zarządzeniu i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego.

2. W razie stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w działaniach uprawnionego organu odpowiednio Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy albo prokurator okręgowy podejmuje niezwłocznie stosowne czynności zmierzające do ich usunięcia oraz zapobieżenia ich powstawaniu w przyszłości, a w szczególności zwraca się do uprawnionego organu o wyjaśnienie przyczyn powstania stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości i zakreśla termin udzielenia odpowiedzi.

3. W przypadku braku odpowiedzi w zakreślonym terminie lub uznania, że przyczyny stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości nie zostały wyjaśnione, Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy albo prokurator okręgowy zawiadamia o tym organ nadrzędny nad uprawnionym organem.

§11.

1. Na pisemne polecenie Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego upoważniony przez niego prokurator lub zespół prokuratorów dokonuje oceny sposobu realizowania przez prokuratorów ich kompetencji w zakresie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.

2. W poleceniu, o którym mowa w ust. 1, określa się zakres, termin dokonania oceny oraz prokuratora upoważnionego do jej dokonania.

3. Prokurator upoważniony do dokonania oceny zapoznaje z jej wynikami prokuratora, którego czynności dotyczy ocena, umożliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń.

4. W przypadku stwierdzenia w toku oceny uchybień lub nieprawidłowości prokurator upoważniony do jej dokonania przedstawia stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości prokuratorowi, którego czynności dotyczy ocena, udzielając stosownych zaleceń.

5. Z dokonanych w toku oceny ustaleń sporządza się sprawozdanie, które przedstawia się odpowiednio Prokuratorowi Generalnemu lub Prokuratorowi Krajowemu w zakreślonym przez niego terminie.

6. Sprawozdanie zawiera:

1) oznaczenie czasu dokonania oceny;

2) czasowy i tematyczny zakres oceny;

3) zwięzły opis dokonanych ustaleń;

4) wyniki dokonanej oceny, w tym stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości;

5) odniesienie do realizacji zaleceń związanych z poprzednią oceną;

6) udzielone zalecenia;

7) datę sporządzenia sprawozdania;

8) podpis prokuratora upoważnionego do dokonania oceny.

7. W razie niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości sprawozdanie można ograniczyć do notatki służbowej.

8. Sprawozdanie z oceny lub jego część, w zakresie stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości, przesyła się prokuratorowi, którego czynności dotyczyła ocena w terminie 30 dni od zakończenia oceny.

9. W razie potrzeby, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów, Prokurator Generalny lub Prokurator Krajowy zwraca się do prokuratora, którego czynności dotyczy ocena, o złożenie wyjaśnień w zakreślonym terminie.

§12.

1. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy oraz prokurator okręgowy mogą przekazywać organowi uprawnionemu do wykonywania czynności określonych w przepisach, o których mowa w § 1, uwagi wynikające z realizowanej kontroli, które mogą mieć znaczenie dla zapewnienia zgodności z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, sprawności postępowania w ich przedmiocie oraz prawidłowości wykonywania zarządzeń o zniszczeniu materiałów zbędnych dla postępowań karnych.

2. Prokurator okręgowy zawiadamia Prokuratora Generalnego o uwagach przekazanych na podstawie ust. 1.

3. Do przekazanych na podstawie ust. 1 uwag uprawniony organ ustosunkowuje się w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, informując o sposobie ich wykorzystania odpowiednio Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego albo prokuratora okręgowego.

§13.

Do sposobu realizacji kompetencji zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w zakresie kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi stosuje się odpowiednio § 2–7, § 9, § 10 oraz § 12.

§14.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2017 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.