§3.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu realizacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi

1. Przed zajęciem stanowiska w przedmiocie wniosku, informacji lub zawiadomienia dokonuje się ich analizy i oceny, uwzględniając w szczególności:

1) faktyczną i prawną podstawę stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w związku z którymi złożono wniosek, informację lub zawiadomienie, oraz analizę danych wymienionych w ich treści;

2) dopuszczalność stosowania środków technicznych z uwagi na rodzaj, miejsce i sposób ich wykorzystania;

3) zakres i sposób przeprowadzenia czynności;

4) okres, przez jaki czynności operacyjno-rozpoznawcze mają być lub były stosowane;

5) niezbędność planowanych lub wykonywanych czynności oraz bezskuteczność lub nieprzydatność innych środków;

6) sposób dokumentowania czynności pod względem przydatności ich wykorzystania na potrzeby postępowania karnego;

7) terminowość zarządzenia i wykonania zarządzenia o zniszczeniu materiałów niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia dla toczącego się postępowania karnego.

2. Prokurator Generalny albo prokurator okręgowy może wyznaczyć spośród prokuratorów podległej mu jednostki prokuratora lub zespół prokuratorów do dokonania analizy i oceny przedłożonych przez uprawniony organ wniosku, informacji lub zawiadomienia.

3. Prokurator lub zespół prokuratorów wyznaczony na podstawie ust. 2 przedstawia ustnie, a w razie potrzeby pisemnie, ocenę wniosku, informacji lub zawiadomienia prokuratorowi, który go wyznaczył.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.