Interes prawny uzyskaniu odpisów dokumentów znajdujących się w zasobach USC w celu badania dziejów rodziny (art. 45 p.a.s.c.)

Podmioty uprawnione do uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego (art. 45 p.a.s.c.)

Badanie dziejów rodziny nie uzasadnia otrzymania odpisów dokumentów znajdujących się w zasobach urzędu stanu cywilnego. Jest to jedynie realizacja interesu faktycznego skarżącego. 

Posiadanie dobra osobistego w postaci kultu pamięci zmarłego i prawa do tożsamości nie determinuje więc interesu prawnego co do udostępnienia dokumentów znajdujących się w aktach stanu cywilnego. Chodzi bowiem o to, że wnioskodawca musi mieć interes prawny w posiadaniu tychże dokumentów, które mają mu służyć do realizacji jego konkretnych praw. Zatem wnioskodawca musi wykazać, że posiadanie wnioskowanych dokumentów służy ochronie jego prawa do kultu pamięci zmarłej krewnej. W przypadku jednak gdy kult pamięci po zmarłym dalekim krewnym nie jest ani zagrożony, ani naruszony, to uznać należy, że skarżący nie wykazał się interesem prawnym w posiadaniu wnioskowanych dokumentów.

Wyrok WSA z dnia 23 maja 2024 r., II SA/Sz 49/24

Standard: 79916 (pełna treść orzeczenia)

Gdy kult pamięci po zmarłym dalekim krewnym nie jest ani zagrożony, ani naruszony, to uznać należy, że skarżący nie wykazał się interesem prawnym w posiadaniu wnioskowanych dokumentów. Zdaniem Sądu badanie dziejów rodziny nie uzasadnia dostępu do dokumentów znajdujących się w zasobach urzędu stanu cywilnego. Jest to jedynie realizacja interesu faktycznego skarżącego.

Wyrok WSA z dnia 3 listopada 2023 r., II SA/Bd 802/23

Standard: 79919 (pełna treść orzeczenia)

W aktach stanu cywilnego mogą się również znajdować dane osobowe innych osób niż osoba zmarła, np. nazwisko lekarza stwierdzającego zgon. Zamiar badania dziejów swojej rodziny nie jest przesłanką uzasadniająca otrzymanie takich danych, zwłaszcza w sytuacji gdy taka osoba żyje i podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Skarżący nie ma jakiegokolwiek interesu prawnego w posiadaniu tych danych.

Przepisy z zakresu ochrony danych osobowych określają sytuacje w których przetwarzanie tych danych jest legalne, przy czym przetwarzaniem danych osobowych jest również ich udostępnianie. Takie udostepnienie skarżącemu przez organ cudzych danych osobowych może nastąpić jedynie w ramach realizacji przesłanki gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prowadzenie badań dziejów swojej rodziny nie uzasadnia więc przewarzania danych osobowych lekarza stwierdzającego zgon. Wprawdzie przetwarzanie danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, jest wyłączone z zakresu ochrony danych osobowych, ale to nie oznacza, że na tak określony cel organ administracyjny może w sposób dowolny te dane przekazywać osobie fizycznej.

Wyrok WSA z dnia 11 stycznia 2023 r., III SA/Kr 41/23

Standard: 79923 (pełna treść orzeczenia)

Skarżący ubiegając się o wydanie ksero dokumentów stanowiących akta zbiorowe aktów zgonu pięciu osób spokrewnionych ze stroną nie wykazuje interesu prawnego w domaganiu się udostępnienia tych dokumentów. Samo odwołanie się do postanowień art. 23 Kodeksu cywilnego nie jest wystarczające, ponieważ przepis ten wiązać należy z określonymi działaniami, które zmierzałyby do ochrony określonego dobra w przypadku jego naruszania lub też w wykazaniu określonej sytuacji w związku z toczącym się przed sądem lub innym organem administracji publicznej postępowaniem. 

Wyrok WSA z dnia 7 grudnia 2021 r., II SA/Gl 1089/21

Standard: 79920 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.