Wydawanie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii albo aktu stanu cywilnego (art. 26 ust. 4 i art. 44 p.a.s.c.)

Akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego (art. 26 p.a.s.c.) Dokumenty podlegające wydaniu z rejestru stanu cywilnego (art. 44 p.a.s.c.)

Prawo o aktach stanu cywilnego określa zamknięty katalog dokumentów wydawanych w oparciu o akty stanu cywilnego oraz zasady i formy wydawania dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. Skoro nie obowiązuje norma prawna, która nakazywała organowi (i dawałby mu zarazem kompetencję) do wydania "potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii aktu urodzenia", to postępowanie administracyjne jest bezprzedmiotowe, a w konsekwencji w myśl art. 61a § 1 k.p.a. nie może być wszczęte (por. komentarz do p.a.s.c. pod red. Konrad Osajda, Maciej Domański i Jerzy Styk, C.H.BECK 2023, str. 183, Wyrok NSA z dnia 12 września 2023 r., II OSK 1042/22, Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2022 r., II SA/Rz 1656/21, Wyrok WSA w Krakowie z dnia 2 lutego 2022 r., III SA/Kr 1394/21).

Wyrok WSA z dnia 9 maja 2024 r., IV SA/Po 229/24

Standard: 79864 (pełna treść orzeczenia)

Art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego. Za przepisu tego wynika, że dokumenty z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, na żądanie sądu, prokuratora, osoby, której akt stanu cywilnego dotyczy, lub osoby mającej interes prawny, mogą być wydawane w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego.

Akta zbiorowe, to dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego lub dokumenty złożone po sporządzeniu aktu stanu cywilnego stanowiące podstawę do dołączenia wzmianki dodatkowej do aktu stanu cywilnego lub stanowiące podstawę zamieszczenia przypisku przy innych aktach stanu cywilnego (art. 26 ust. 1 ww. ustawy).

Skoro akta zbiorowe to dokumenty stanowiące podstawę sporządzenia aktu stanu cywilnego to tym samym do dokumentów tych nie może zaliczać się sam akt stanu cywilnego, który jest na ich podstawie sporządzany. W konsekwencji art. 26 ust. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego nie mógł stanowić podstawy prawnej uwzględnienia żądania skarżącego kasacyjnie sporządzenia kopii oryginału aktu urodzenia.

Wyrok NSA z dnia 12 września 2023 r., II OSK 1042/22

Standard: 79865 (pełna treść orzeczenia)

W aktualnym stanie prawnym brak jest podstawy materialnoprawnej do wydania skarżącemu uwierzytelnionych kopii aktów stanu cywilnego ani samych oryginałów tychże aktów oraz oryginałów dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. 

Wyrok WSA z dnia 23 listopada 2022 r., II SAB/Go 90/22

Standard: 79874 (pełna treść orzeczenia)

Przepisy obowiązującej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego nie przewidują wydania kserokopii lub fotokopii aktu urodzenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

W ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego zawarto szczególne zasady wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego. Wynikają one z treści art. 44 do art. 51 p.a.s.c.

Skarżący może domagać się od organu wydania dokumentu z rejestru stanu cywilnego, wyłącznie w zakresie określonym w tych przepisach prawa. W szczególności skarżący jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie odpisu zupełnego lub odpisu skróconego aktu urodzenia córki. 

Wyrok WSA z dnia 2 lutego 2022 r., III SA/Kr 1394/21

Standard: 79870 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.