Odrzucenie apelacji i skargi kasacyjnej złożonej przez pełnomocnika nienależycie umocowanego

Nienależyte umocowanie pełnomocnika w procesie cywilnym (art. 379 pkt 2 k.p.c.) Wezwanie do usunięcia braków; odrzucenie skargi kasacyjnej (art. 398[6] k.p.c.) Przymus adwokacko-radcowski w postępowaniu cywilnym (art. 87[1] § 1 k.p.c.)

Pełnomocnictwo uprawniające do złożenia skargi kasacyjnej udzielone po terminie na wniesienie skargi kasacyjnej skutkuje odrzuceniem skargi jako sporządzonej przez osobę nieuprawnioną

Postanowienie SN z dnia 30 listopada 2022 r., I CSK 2597/22

Standard: 65634 (pełna treść orzeczenia)

Skarga kasacyjna wniesiona przez pełnomocnika procesowego, który w chwili jej wniesienia nie legitymował się pełnomocnictwem strony do dokonania tej czynności, podlega odrzuceniu jako sporządzona przez osobę nieuprawnioną. Na taką ocenę nie ma wpływu potwierdzenie czynności pełnomocnika przez stronę dokonane po upływie terminu do wniesienia skargi.

Potwierdzenie wcześniej dokonanych czynności, miałoby znaczenie jedynie w razie złożenia stosownego oświadczenia przed upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Powyższe oznacza, że skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako sporządzona przez osobę nieuprawnioną (postanowienia SN z 27 listopada 2009 r, II CSK 399/09, z 16 kwietnia 2014 r., II CSK 587/13 oraz z 28 sierpnia 2019 r., III CSK 61/19).

Postanowienie SN z dnia 26 lutego 2021 r., I CSK 347/20

Standard: 55671 (pełna treść orzeczenia)

W dniu, na który datowana była skarga kasacyjna (14 grudnia 2018 r.), ani w dniu jej faktycznego wniesienia (4 stycznia 2019 r.), ani w dniu, w którym upływał termin do wniesienia skargi kasacyjnej (7 stycznia 2019 r.) pełnomocnik powódki nie była umocowana do wniesienia skargi, a odpowiednie umocowanie zostało udzielone dopiero 10 stycznia 2019 r. Oznacza to, że skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako sporządzona przez osobę nieuprawnioną (por. post. SN z 27 listopada 2009 r., II CSK 399/09 oraz z 16 kwietnia 2014 r., II CSK 587/13).

Postanowienie SN z dnia 28 sierpnia 2019 r., III CSK 61/19

Standard: 55672 (pełna treść orzeczenia)

Przy braku przesłanek wymienionych w art. 97 § 1 KPC apelacja wniesiona przez osobę podającą się za pełnomocnika, a niemającą w chwili wniesienia tego środka należytego umocowania, podlega odrzuceniu, jako niedopuszczalna z innych przyczyn. 

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2017 r., II BP 10/15

Standard: 57701 (pełna treść orzeczenia)

Wobec niedołączenia do skargi kasacyjnej dokumentu zawierającego umocowanie do sporządzenia już w dniu 4 lipca 2013 r. w imieniu powodów skargi kasacyjnej w określonej przedmiotowo sprawie oraz do jej wniesienia do Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna podlega odrzuceniu, ponieważ sporządzona została w dniu 4 lipca 2013 r. przez osobę nieuprawnioną, a nie dotknięta jedynie brakiem formalnym pisma (v. postanowienie SN z dnia 19 maja 2000 r., IV CKN 1008/00).

Treść udzielonego pełnomocnictwa powinna odzwierciedlać jego rzeczywisty przedmiotowy zakres i nie ma podstaw do narzucania Sądowi Najwyższemu obowiązku dokonywania wykładni złożonego w nim oświadczenia w zależności od etapu postępowania, na którym zostało udzielone (postanowienie SN z dnia 15 grudnia 2011 r., II CZ 137/11).

Postanowienie SN z dnia 16 kwietnia 2014 r., II CSK 587/13

Standard: 55674 (pełna treść orzeczenia)

Do skargi kasacyjnej wniesionej przez wnioskodawczynię w dniu 22 maja 2005 r. dołączone zostało pełnomocnictwo procesowe, które swym zakresem nie obejmowało postępowania przed Sądem Najwyższym. Na skutek wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi strona złożyła pełnomocnictwo umocowujące pełnomocnika do sporządzenia skargi kasacyjnej i reprezentowania jej interesów przed Sądem Najwyższym. Pełnomocnictwo to jednak opatrzono datą 29 maja 2009 r., gdy tymczasem termin do wniesienia skargi upłynął 25 maja 2009 r.

 Z uwagi na powyższe oraz fakt, iż nie zachodziły okoliczności, o których mowa w art. 87[1] § 2 i 3 k.p.c. uznać należało, że wnioskodawczyni nie była prawidłowo reprezentowana w chwili wnoszenia skargi kasacyjnej.

Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2009 r., II CSK 399/09

Standard: 55673 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.