Zażalenia na wynagrodzenie biegłego, mediatora, należności świadka (art. 394[1a] § 1 pkt 9 k.p.c.)

Zażalenie poziome do innego składu sądu pierwszej instancji (art. 394[1a] k.p.c.) Wynagrodzenie biegłego w postępowaniu cywilnym (art. 288 k.p.c. i art. 89 u.k.s.c.)

Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, wniesione po dniu 6 listopada 2019 r., którego przedmiotem jest wynagrodzenie kuratora, rozpoznaje inny skład sądu pierwszej instancji (art. 394[1a] § 1 pkt 9 k.p.c. per analogiam), także w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469 ze zm.) wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Uchwała SN z dnia 5 listopada 2021 r., III CZP 68/20

Standard: 55717 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Świadkowi przysługuje zażalenie na postanowienie sądu odmawiające przyznania należności związanych ze stawiennictwem na wezwanie sądu.

Świadek podobnie, jak biegły, jest osobowym środkiem dowodowym. Podobnie jak biegłemu za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę ustawodawca przyznał świadkowi prawo do wynagrodzenia za utratę zarobku i zwrot wydatków związanych ze stawiennictwem do sądu (art. 277 k.p.c.). Także należności te dotyczą bezpośrednio świadka i wpływają na koszty postępowania.

Te same zatem podstawowe argumenty, które zaważyły na dopuszczeniu przez ustawodawcę zaskarżalności orzeczenia o wynagrodzeniu biegłego, uzasadniają w drodze analogii tezę, że zażalenie przysługuje także na orzeczenie sądu I instancji, którego przedmiotem są należności świadka.

Uchwała SN z dnia 6 grudnia 1988 r., III CZP 95/88

Standard: 52900 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Zażalenie strony na postanowienie, którego przedmiotem jest wynagrodzenie biegłego, podlega opłacie sądowej. 

Uchwała SN z dnia 17 czerwca 1986 r., III CZP 24/86

Standard: 32489 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Przewidziane w art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. zażalenie na postanowienie dotyczące wynagrodzenia biegłego przysługuje nie tylko biegłemu, ale również i stronom.

Postanowienie SN z dnia 7 listopada 1974 r., II CZ 194/74

Standard: 18285

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.