Skuteczność wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w razie współuczestnictwa jednolitego (art. 73 § 2 k.p.c)

Współuczestnictwo jednolite (art. 73 § 2 k.p.c.) Wniosek o uzasadnienie wyroku (art. 328 k.p.c.)

Współuczestnik jednolity, który w ustawowym terminie nie zażąda doręczenia postanowienia sądu drugiej instancji z uzasadnieniem, może wnieść skargę kasacyjną, jeśli wniosek taki złoży inny współuczestnik.

Postanowienie SN z dnia 20 października 2022 r., III CZ 233/22

Standard: 65191

Zgodnie z art. 73 § 2 k.p.c., wniosek strony o doręczenie jej wyroku z uzasadnieniem jest skuteczny także w stosunku do związku zawodowego. Wniosek ten powinien więc spowodować zarządzenie doręczenia odpisu wyroku nie tylko powodowi, ale także związkowi zawodowemu.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97 uznał, że współuczestnik jednolity, który w ustawowym terminie nie zażądał doręczenia wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem, może wnieść kasację, jeżeli wniosek taki złożył inny współuczestnik; w takiej sytuacji termin do wniesienia kasacji biegnie dla niego od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem współuczestnikowi, który o to wnosił. Można zgłosić zastrzeżenia do takiej wykładni. 

Zgodnie z art. 73 § 2 k.p.c., tylko czynności procesowe działających współuczestników jednolitych są skuteczne wobec nie działających. A więc złożenie wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem przez jednego współuczestnika jest skuteczne wobec innych współuczestników, czyli wszyscy powinni otrzymać odpis wyroku na wniosek złożony przez jednego z nich. 

Z przepisu tego nie wynika, że czynności sądu dokonane wobec jednego ze współuczestników (doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem) wywierają skutek wobec pozostałych współuczestników w postaci rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia kasacji. 

Dopóki więc współuczestnik nie otrzyma odpisu wyroku, dopóty nie biegnie dla niego termin do wniesienia kasacji. 

Termin do wniesienia kasacji przez związek zawodowy i pracownika, na rzecz którego związek zawodowy wytoczył powództwo, biegnie odrębnie od doręczenia każdemu z nich odpisu wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem.

Postanowienie SN z dnia 5 sierpnia 2005 r., II PZ 22/05

Standard: 36364 (pełna treść orzeczenia)

Współuczestnik jednolity, który w ustawowym terminie nie zażądał doręczenia wyroku sądu drugiej instancji z uzasadnieniem, może wnieść kasację, jeżeli wniosek taki złożył inny współuczestnik; w takiej sytuacji termin do wniesienia kasacji biegnie dla niego od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem współuczestnikowi, który o to wnosił.

Wyrok SN z dnia 19 marca 1997 r., II CKN 31/97

Standard: 28453 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.