Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej

t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1793; z 2020 r. poz. 284

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Tworzy się Polską Agencję Kosmiczną, zwaną dalej „Agencją”.

2. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1622).

3. Siedzibą Agencji jest miasto Gdańsk.

4. Agencja może posiadać oddziały terenowe.

Art. 2.

Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Art. 3.

1. Agencja realizuje zadania w zakresie wspierania:

1) przemysłu kosmicznego;

2) badań;

3) użytkowania przestrzeni kosmicznej;

4) rozwoju techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej;

5) wykorzystania badań i ich wyników do celów użytkowych, gospodarczych, obronnych, bezpieczeństwa państwa i naukowych.

2. Do zadań Agencji należy w szczególności:

1) inicjowanie, przygotowywanie oraz wdrażanie założeń, głównych kierunków badań i programów rozwoju o istotnym znaczeniu dla interesu narodowego i gospodarki państwa w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

2) (uchylony)

3) (uchylony)

4) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z właściwymi ministrami, wyzwań i problemów współpracy międzynarodowej w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej;

5) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej na arenie międzynarodowej – na podstawie i w zakresie określonym w upoważnieniu udzielonym przez właściwe organy administracji państwowej – w sprawach należących do właściwości Agencji;

6) (uchylony)

7) współdziałanie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, właściwymi organami państwa i organizacjami międzynarodowymi w zakresie tworzenia definicji, norm i specyfikacji technicznych z zakresu techniki kosmicznej, w tym inżynierii satelitarnej;

8) sprawowanie doradztwa w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej oraz udział w europejskim procesie harmonizacji technologii kosmicznych i satelitarnych w charakterze wsparcia eksperckiego;

9) wspieranie organów państwa w sprawach dotyczących polityki kosmicznej, w tym przygotowywanie i udostępnianie tym organom analiz i raportów z zakresu badań przestrzeni kosmicznej oraz jej użytkowania w różnych sektorach gospodarki, a także w obszarach obronności i bezpieczeństwa państwa;

10) prowadzenie rejestru obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej na zasadach określonych w Konwencji o rejestracji obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną, otwartej do podpisania w Nowym Jorku dnia 14 stycznia 1975 r. (Dz. U. z 1979 r. poz. 22);

11) uczestniczenie, na wniosek właściwych organów państwa, w procesie konsultacji dotyczących polskiej aktywności w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej, w szczególności przez wskazywanie doradców i ekspertów do polskich delegacji i przedstawicielstw w instytucjach Unii Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Europejskiej Agencji Obrony (EDA), Europejskiej Organizacji Badań Astronomicznych na Półkuli Południowej (ESO), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej (UN COPUOS) i innych organizacji międzynarodowych;

12) podejmowanie oraz wspieranie działań na arenie międzynarodowej na rzecz promocji polskiej gospodarki i myśli naukowej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

13) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

14) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej, a także wspieranie organizacji i przedsięwzięć promujących sprzyjające warunki dla prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

15) identyfikowanie i analizowanie, we współpracy z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, potrzeb kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej i wspieranie kształcenia ekspertów w dziedzinie techniki kosmicznej, w szczególności inżynierii satelitarnej, w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi;

16) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych przez Ministra Obrony Narodowej lub inny organ administracji rządowej, uzgodnionych z ministrem właściwym do spraw gospodarki, w tym dotyczących:

a) satelitarnej obserwacji powierzchni Ziemi,

b) obserwacji przestrzeni kosmicznej,

c) nawigacji i łączności satelitarnej,

d) analiz zagrożeń w przestrzeni kosmicznej,

e) technologii rakietowych.

3. Przy realizacji swoich zadań Agencja współdziała z innymi organami i instytucjami państwa.

4. W celu realizacji swoich zadań Agencja może tworzyć zakłady i laboratoria, a także zawierać porozumienia o współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi oraz przekazywać im – w ramach tych porozumień – doświadczenie i wiedzę z zakresu użytkowania przestrzeni kosmicznej.

5. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 16, jest finansowana ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest organ określający zakres realizowanych zadań.

Art. 3a.

1. Agencja może udzielać wsparcia w związku z realizacją zadań określonych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 8 i 12–14, w szczególności z przeznaczeniem na:

1) prace badawczo-rozwojowe;

2) wspieranie innowacyjności;

3) szkolenia;

4) doradztwo;

5) udział w targach, misjach gospodarczych oraz innych wydarzeniach.

2. Wsparcie może być udzielane jako:

1) pomoc publiczna w ramach wyłączeń grupowych;

2) pomoc de minimis;

3) pomoc niestanowiąca pomocy publicznej oraz pomocy de minimis.

3. Wsparcie jest udzielane:

1) osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej;

2) przedsiębiorcom;

3) podmiotom, do których zadań statutowych należy działalność w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej;

4) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu art. 5 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295);

5) innym niż wymienione w pkt 1–4 podmiotom działającym w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej lub wspierającym tę dziedzinę.

4. Wsparcie nie może być udzielane:

1) osobie albo podmiotowi, o których mowa w ust. 3, jeżeli nie wykonały albo nienależycie wykonały w istotnym stopniu projekt realizowany na zlecenie Agencji, organizacji międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 11, oraz innych organizacji, których działalność jest związana z zakresem spraw należących do zadań Agencji, co doprowadziło do rozwiązania umowy, na podstawie której realizowały projekt lub zasądzenia odszkodowania;

2) osobom, wobec których prawomocnie orzeczono naruszenie zasad etyki w nauce, o których mowa w art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183), art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) i art. 287 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

5. Wsparcie jest udzielane na wniosek, do którego dołącza się oświadczenie o braku przesłanek uniemożliwiających udzielenie wsparcia określonych w ust. 4 składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam, że nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające udzielenie przez Polską Agencję Kosmiczną wsparcia, o których mowa w art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1793).”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie oraz szczegółowe warunki i tryb udzielania wsparcia przez Agencję, mając na względzie efektywne i skuteczne wykorzystanie tego wsparcia oraz zapewnienie przejrzystości jego udzielania w ramach pomocy publicznej, pomocy de minimis i pomocy niestanowiącej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, a także potrzebę uzyskania informacji niezbędnych do udzielenia wsparcia.

Art. 4.

1. Rada Ministrów może powierzyć Agencji realizację innych zadań niż określone w art. 3 ust. 2, związanych z użytkowaniem przestrzeni kosmicznej.

2. Powierzając zadania, o których mowa w ust. 1, Rada Ministrów zapewnia Agencji na ten cel odpowiednie środki finansowe.

Rozdział 2 Organizacja i działalność Agencji

Art. 5.

Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2) Rada Agencji.

Art. 6.

1. Agencja działa zgodnie z następującymi planami działalności:

1) pięcioletnim – corocznie aktualizowanym;

2) rocznym – w skład którego wchodzi plan finansowy, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, obejmujący rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji przez nią zadań, nadaje Agencji statut określający w szczególności:

1) strukturę wewnętrzną;

2) system kontroli wewnętrznej;

3) liczbę, zasięg terytorialny i siedziby oddziałów terenowych.

Art. 7.

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji.

2. Do zadań Prezesa Agencji należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działalności Agencji;

2) opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Agencji;

3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

4) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji;

5) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji;

6) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie objętym ustawą i uzgadnianie ich w trybie określonym w regulaminie prac Rady Ministrów;

7) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących materii określonej ustawą opracowywanych przez uprawnione organy;

8) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznych sprawozdań z działalności Agencji oraz ocen stanu rozwoju badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej w Polsce, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

3. Prezes Agencji jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes Agencji może ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.

Art. 8.

1. Prezes Agencji jest powoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki na 5-letnią kadencję spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Powołanie następuje w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki kandydatów, o których mowa w art. 9 ust. 7, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji, Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

1a. Nieprzedstawienie opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wystąpienia o opinię jest równoznaczne z przedstawieniem opinii pozytywnej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje Prezesa Agencji przed upływem kadencji w przypadku:

1) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) rażącego naruszenia przepisów prawa;

3) utraty obywatelstwa polskiego;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) utraty praw publicznych;

6) niezatwierdzenia lub nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 19 ust. 11 któregokolwiek ze sprawozdań, o których mowa w tym przepisie, jeżeli pełnił funkcję przez cały rok, za który sprawozdanie jest składane.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki może odwołać Prezesa Agencji przed upływem kadencji, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w przypadku:

1) niewykonania lub nieprawidłowego wykonania jednego z zadań;

2) utraty zdolności do pełnienia obowiązków służbowych z powodu choroby trwającej dłużej niż 9 miesięcy lub innej długotrwałej przeszkody w pełnieniu obowiązków;

3) prowadzenia działalności, która pozostaje w sprzeczności z obowiązkami służbowymi;

4) niezatwierdzenia lub nieprzedstawienia w terminie określonym w art. 19 ust. 11 któregokolwiek ze sprawozdań, o których mowa w tym przepisie, jeżeli pełnił funkcję w roku, za który sprawozdanie jest składane, krócej niż 12 miesięcy.

3a. Nieprzedstawienie opinii, o której mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię jest równoznaczne z przedstawieniem opinii pozytywnej.

4. W przypadku odwołania Prezesa Agencji minister właściwy do spraw gospodarki powierza wiceprezesowi albo innej osobie spełniającej kryteria określone w art. 15 ust. 1 pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

5. W przypadku niepowołania Prezesa Agencji w terminie 6 miesięcy od dnia odwołania dotychczasowego Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw gospodarki powierza kolejnemu wiceprezesowi albo innej osobie spełniającej kryteria określone w art. 15 ust. 1 pełnienie obowiązków Prezesa Agencji, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

6. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa Agencji przestaje pełnić swoją funkcję z dniem powołania Prezesa Agencji.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki zarządza nabór na stanowisko Prezesa Agencji w terminie 2 tygodni od dnia odwołania Prezesa Agencji.

Art. 9.

1. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiada co najmniej: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym oraz 4-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z zakresem spraw należących do zadań Agencji;

5) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa Agencji;

6) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;

7) posiada autorytet dający rękojmię prawidłowej realizacji zadań Agencji.

2. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki i Agencji. Ogłoszenie zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informacje o metodach i technikach naboru.

2a. Ogłoszenie informacji o naborze następuje co najmniej na 4 miesiące przed upływem kadencji Prezesa Agencji albo w terminie 2 tygodni od zarządzenia naboru zgodnie z art. 8 ust. 7.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni i dłuższy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego do spraw gospodarki, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie miesiąca od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

8. Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki i Agencji.

10. (uchylony)

Art. 10.

1. Prezes Agencji kieruje Agencją przy pomocy nie więcej niż dwóch wiceprezesów.

2. Wiceprezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje wiceprezesa. Do odwołania wiceprezesa przepisy art. 8 ust. 2–3a stosuje się odpowiednio.

3. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko wiceprezesa powołuje Prezes Agencji. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko wiceprezesa stosuje się odpowiednio art. 9 ust. 2–9.

4. Stanowisko wiceprezesa może zajmować osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3a) posiada co najmniej: tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym i 3-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z zakresem spraw należących do zadań Agencji;

4) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do zadań Agencji;

5) posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne porozumiewanie się;

6) posiada autorytet dający rękojmię prawidłowej realizacji zadań Agencji.

5. (uchylony)

6. (uchylony)

7. W przypadku odwołania wiceprezesa minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powierza innej osobie pełnienie obowiązków wiceprezesa do czasu wyłonienia kandydata w drodze konkursu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z możliwością jednorazowego przedłużenia tego okresu o kolejne 3 miesiące.

Art. 11.

1. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów oddziałów terenowych oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Agencji.

2. Stanowisko dyrektora oddziału terenowego Agencji może zajmować osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada co najmniej 2-letnią praktykę na stanowisku kierowniczym;

6) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w sektorze naukowym, przemysłowym lub administracji publicznej związany z zakresem spraw należących do zadań Agencji;

7) posiada autorytet dający rękojmię prawidłowej realizacji zadań Agencji.

3. Prezes Agencji powołuje zastępcę dyrektora oddziału terenowego Agencji na wniosek dyrektora oddziału. Do kandydata na zastępcę dyrektora stosuje się przepisy ust. 2 pkt 1–4.

4. Prezes Agencji odwołuje dyrektora oddziału terenowego Agencji w przypadku:

1) niewykonywania albo nieprawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;

2) zaprzestania spełniania jednego z wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 7.

5. Do odwołania zastępcy dyrektora oddziału terenowego Agencji przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 12.

Rada Agencji stanowi organ nadzorczy i doradczy Prezesa Agencji.

Art. 13.

1. Do zadań Rady Agencji należy:

1) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji propozycji dotyczących priorytetów tematycznych i głównych kierunków rozwoju działalności Agencji z uwzględnieniem w szczególności ochrony polskiego interesu narodowego;

2) przygotowywanie i przedstawianie Prezesowi Agencji projektów strategicznych programów badań i prac rozwojowych w dziedzinie przestrzeni kosmicznej;

3) opiniowanie projektów rocznych i pięcioletnich planów działania oraz projektów zmian tych planów;

4) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zakresu działalności Agencji;

5) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji;

6) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Agencję;

7) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji;

8) nadzór nad gospodarką finansową Agencji;

9) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa i wiceprezesów, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1252 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 492 i 534);

10) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

2. Radzie Agencji przewodniczy Przewodniczący Rady Agencji wybierany przez członków Rady Agencji spośród ich grona.

3. Prezes Agencji niezwłocznie udostępnia członkom Rady Agencji, na pisemne żądanie, wszelkie dokumenty związane z działalnością Agencji.

3a. Posiedzenia Rady Agencji odbywają się co najmniej 2 razy w roku, w szczególności w celu omówienia projektów planów i sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7.

3b. Przewodniczący Rady Agencji zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, na wniosek Prezesa Agencji lub co najmniej 4 członków Rady, w terminie 3 tygodni od dnia otrzymania wniosku.

3c. Rada Agencji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

4. Tryb pracy Rady Agencji określa regulamin przyjęty przez Radę Agencji.

5. Obsługę prac Rady Agencji zapewnia Agencja.

Art. 14.

1. W skład Rady Agencji wchodzą przedstawiciele administracji rządowej powołani zgodnie z ust. 2 oraz po 4 przedstawicieli nauki i przemysłu, o uznanych osiągnięciach naukowych lub gospodarczych wybranych z uwagi na wiedzę merytoryczną i kompetencje w dziedzinach aktywności Agencji.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji jedną osobę jako swojego przedstawiciela oraz po jednym przedstawicielu na wniosek:

1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) Ministra Obrony Narodowej,

3) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

4) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

5) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

6) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

7) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

8) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

9) ministra właściwego do spraw środowiska,

10) ministra właściwego do spraw transportu,

11) ministra właściwego do spraw klimatu

– pełniących funkcję co najmniej dyrektora departamentu oraz posiadających wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

2a. W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej wymienionym w ust. 2, do członkostwa w Radzie Agencji wyznacza jednego przedstawiciela.

3. (uchylony)

4. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje do członkostwa w Radzie Agencji po 4 członków:

1) przedstawicieli nauki – spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Komitetem Badań Kosmicznych i Satelitarnych;

2) przedstawicieli przemysłu – z własnej inicjatywy, spośród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie technologii satelitarnych uczestniczących w realizacji projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej.

5. Powołanie członka Rady Agencji następuje w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia kadencji dotychczasowego członka Rady albo w przypadku konieczności zapewnienia składu Rady zgodnego z ust. 2a.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje członków Rady Agencji spośród osób, które:

1) są obywatelami polskimi;

2) korzystają z pełni praw publicznych;

3) nie były karane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

4) posiadają wiedzę i autorytet dające rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji.

7. Kadencja członka Rady Agencji trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem powołania.

8. Członkostwo w Radzie Agencji wygasa w przypadku upływu kadencji członka Rady Agencji, śmierci członka Rady Agencji, jego odwołania albo rezygnacji.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji z własnej inicjatywy, na wniosek organu, który go wyznaczył, lub na wniosek Przewodniczącego Rady Agencji. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady Agencji w przypadku:

1) niewykonywania obowiązków członka Rady Agencji;

2) utraty autorytetu dającego rękojmię prawidłowej realizacji zadań Rady Agencji;

3) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji członka Rady Agencji;

4) zaprzestania spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 2;

5) konieczności zapewnienia składu Rady zgodnego z ust. 2a.

10. Członek Rady Agencji może być wybrany na maksymalnie 2 kadencje.

11. Do kandydatów na członków Rady Agencji nie stosuje się wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309 i 1571), oraz wymogów wymienionych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a–j tej ustawy.

Art. 15.

1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny. W Agencji mogą być zatrudnione osoby, które posiadają:

1) wykształcenie średnie albo wyższe – w zależności od zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy;

2) wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji;

3) umiejętności i doświadczenie niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku pracy.

2. Informację o naborze ogłasza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki i Agencji. Termin składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

4. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

6. Wyniki naboru ogłasza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej odpowiednio ministra właściwego do spraw gospodarki i Agencji.

7. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 16.

1. Prezes Agencji po zaopiniowaniu projektu przez Radę Agencji, przedstawia do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt rocznego planu działalności na rok następny i projekt zaktualizowanego pięcioletniego planu działalności, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku.

2. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu działalności i planu finansowego Agencja działa na podstawie projektów tych planów.

3. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego, Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania wraz z opinią Rady Agencji do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Rozdział 3 Gospodarka Agencji

Art. 17.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, opracowuje Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji. Projekt planu zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 18.

1. Przychodami Agencji są:

1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:

a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,

b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;

2) środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację zadań Agencji;

3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Agencji, w tym zarządzania realizacją zadań, o których mowa w art. 3;

4) przychody z prowadzonej działalności, w tym z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje, w szczególności:

a) umowy o doradztwo lub zarządzanie z instytucjami badawczymi, uniwersyteckimi i podmiotami gospodarczymi, działającymi w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej i zwracającymi się do Agencji z zadaniami tego rodzaju,

b) umowy rozwojowo-badawcze zawierane przez Agencję ze zlecającymi organami publicznymi i przedsiębiorcami,

c) umowy udziału w międzynarodowych programach rozwojowo-badawczych,

d) wynagrodzenie za świadczone usługi edukacyjne, doradcze, określone przez prawo,

e) komercjalizacji wyników wdrażanych działań i projektów;

5) dobrowolne wpłaty i zapisy;

6) odsetki od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

7) przychody z innych tytułów, w tym środki uzyskane w ramach bezzwrotnej pomocy.

2. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników, pokrywane są z jej przychodów.

3. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin wynagradzania, ustalany przez Prezesa Agencji po zasięgnięciu opinii Rady Agencji.

4. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki.

5. Agencja nie może udzielać poręczeń i gwarancji.

Art. 19.

1. Agencja pokrywa koszty prowadzenia swojej działalności z przychodów własnych.

2. Plan finansowy Agencji określa w szczególności:

1) przychody;

2) koszty;

3) wynik finansowy brutto;

4) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego;

5) wynik finansowy netto;

6) proponowany podział lub pokrycie wyniku finansowego netto.

3. Tworzy się następujące fundusze Agencji:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz zapasowy;

3) inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów.

4. Fundusz statutowy Agencji stanowi równowartość netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku przekazanych Agencji na prowadzenie przez nią działalności.

5. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusze, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.

6. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu zapasowego. Jeżeli strata netto jest wyższa niż fundusz zapasowy, część straty niepokryta z funduszu zapasowego pokrywana jest z funduszu statutowego.

7. Prezes Agencji sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami zawartymi w rozporządzeniach Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”.

8. W zakresie nieuregulowanym przez MSR Agencja stosuje przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495 i 1571).

9. Sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

10. Rada Agencji opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 11, w terminie miesiąca od dnia ich otrzymania.

11. Prezes Agencji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki do zatwierdzenia:

1) sprawozdanie finansowe Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania,

2) roczne sprawozdanie z działalności Agencji

– za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca następnego roku; do sprawozdań dołącza się opinię Rady Agencji.

12. Minister właściwy do spraw gospodarki zatwierdza zaopiniowane i przedstawione mu przez Prezesa Agencji sprawozdania, o których mowa w ust. 11, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich otrzymania.

13. (uchylony)

Rozdział 4 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 20.

(pominięty)

Art. 21.

1. Prezes Rady Ministrów określi składniki majątkowe i niemajątkowe stanowiące majątek Agencji w drodze decyzji wydanej nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wpisania do ksiąg wieczystych i rejestrów tytułu prawnego Agencji do określonych w decyzji składników majątkowych i niemajątkowych.

3. Agencja przejmuje składniki majątkowe, o których mowa w ust. 1, na utworzenie funduszu statutowego.

Art. 22.

1. Do czasu powołania Prezesa Agencji zgodnie z art. 8, Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki powołuje Prezesa Agencji bez przeprowadzenia konkursu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

2. Prezes Agencji, o którym mowa w ust. 1, do czasu powołania Prezesa Agencji zgodnie z art. 8, jest uprawniony do podejmowania wszelkich działań przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia Agencji oraz jej funkcjonowania.

3. Do czasu utworzenia Agencji koszty związane z wynagrodzeniem i działalnością Prezesa Agencji pokrywa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23.

Plan działania Agencji w pierwszym roku obrotowym jej działalności, Prezes Agencji, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki, przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie miesiąca od dnia powołania Rady Agencji. Jeśli do tego czasu Rada Agencji nie zostanie powołana, Prezes Agencji przedstawia plan działania Agencji bez opinii Rady Agencji.

Art. 24.

W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, Prezes Rady Ministrów powołuje członków pierwszej Rady Agencji.

Art. 25.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 22, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.