Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Dz. U. z 2016 r. poz. 863

Na podstawie art. 32 § 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382 oraz z 2015 r. poz. 1418 i 1707) zarządza się, co następuje:

§1.

Sąd obciąża rodziców nieletniego lub inne osoby zobowiązane do jego alimentacji albo nieletniego kosztami postępowania, z wyłączeniem kosztów postępowania mediacyjnego, w formie zryczałtowanej należności, kwoty lub kosztów, zwrotu wydatków i opłat kancelaryjnych.

§2.

1. Zryczałtowana należność w stosunku miesięcznym z tytułu pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym lub domu pomocy społecznej wynosi 50% kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, zwanej dalej "kwotą bazową".

2. Zryczałtowana kwota w stosunku miesięcznym wynosi:

1) z tytułu umieszczenia nieletniego w rodzinie zastępczej zawodowej - 50% kwoty bazowej;

2) z tytułu pobytu nieletniego w ośrodku kuratorskim - 10% kwoty bazowej;

3) z tytułu ustanowienia nadzoru kuratora - 5% kwoty bazowej.

3. Z tytułu niepełnego miesiąca pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej zawodowej albo sprawowanego nadzoru kuratora osoby zobowiązane do uiszczania kosztów postępowania ponoszą część zryczałtowanej należności lub kwoty proporcjonalnie do okresu pobytu nieletniego lub czasu sprawowania nadzoru przez kuratora, jednak ta część jest nie mniejsza niż opłata za 1 dzień.

4. Zryczałtowana należność z tytułu zastosowania środka wychowawczego określonego w art. 6 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i 8 i w art. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także w przypadku umorzenia postępowania w sprawie nieletniego na tej podstawie, że orzeczenie środków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególności ze względu na orzeczone już środki w innej sprawie, wynosi 5% kwoty bazowej.

5. Zryczałtowana należność z tytułu postępowania odwoławczego w razie nieuwzględnienia apelacji wniesionej przez nieletniego, rodziców lub opiekuna nieletniego albo jego obrońcę wynosi 10% kwoty bazowej.

6. Zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów wynoszą 15% kwoty bazowej.

§3.

Odstępując od obciążania kosztami postępowania w części w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, sąd może w szczególności obniżyć wysokość zryczałtowanej należności, kwoty lub kosztów, o których mowa w § 2.

§4.

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w toku postępowania wykonawczego, z tym że sąd rodzinny może również obniżyć wysokość należności, kwot lub kosztów już orzeczonych lub ustalić te należności, kwoty lub koszty, jeżeli w orzeczeniu kończącym sprawę odstąpiono od obciążenia kosztami postępowania; sąd rodzinny wydaje orzeczenie z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do uiszczania kosztów postępowania.

§5.

1. W każdej sprawie sąd rodzinny jest obowiązany z urzędu w toku postępowania wykonawczego co najmniej raz w roku oceniać, czy z uwagi na sytuację materialną osób zobowiązanych do uiszczania kosztów postępowania nie zachodzi potrzeba zmiany wysokości tych kosztów.

2. Oceniając sytuację materialną osób zobowiązanych do uiszczania kosztów postępowania, sąd rodzinny kieruje się możliwościami zarobkowymi i majątkowymi tych osób, w szczególności wynikającymi z:

1) ich oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach;

2) innych danych dotyczących stanu majątkowego i rodzinnego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych ujawnionych w postępowaniu w sprawie nieletniego.

§6.

Nie pobiera się zryczałtowanej należności lub kwoty w razie:

1) umieszczenia nieletniego poza placówką lub zakładem, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2, jeżeli rodzice lub inne osoby ponoszą koszty jego utrzymania albo nieletni pokrywa je z własnych dochodów;

2) pozostawania nieletniego na urlopie lub w szpitalu powyżej 3 dni;

3) innych przypadków nieobecności nieletniego w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej zawodowej, trwającej dłużej niż miesiąc.

§7.

1. Jeżeli nieletni lub inne osoby zobowiązane do uiszczania kosztów postępowania ponoszą opłatę za pobyt nieletniego w domu pomocy społecznej lub rodzinie zastępczej zawodowej na podstawie odrębnych przepisów, sąd rodzinny wykonujący orzeczenie zmniejsza wysokość zryczałtowanej należności lub kwoty ponoszonej z tytułu zastosowania tych środków wychowawczych o wysokość ponoszonej przez te osoby opłaty. Zryczałtowanej należności lub kwoty nie pobiera się, jeżeli wysokość opłaty jest równa wysokości zryczałtowanej należności lub kwoty lub od niej wyższa.

2. Jeżeli nieletni przebywający w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym z otrzymywanego wynagrodzenia za pracę pokrywa częściowo koszty swojego utrzymania, sąd rodzinny wykonujący orzeczenie zmniejsza odpowiednio wysokość zryczałtowanej należności ponoszonej przez osobę zobowiązaną do uiszczania kosztów postępowania.

§8.

1. W skład kosztów postępowania mediacyjnego wchodzą zryczałtowana kwota za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz ryczałt za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji.

2. Zryczałtowana kwota za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi 10% kwoty bazowej.

3. Ryczałt za doręczenia pism związanych z przeprowadzeniem mediacji wynosi 20 złotych niezależnie od liczby doręczonych pism.

4. Jeżeli podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia mediacji jest podatnik zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, wysokość kosztów postępowania mediacyjnego, o którym mowa w ust. 1, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

§9.

1. Do wydatków w postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym lub w postępowaniu karnym.

2. Do opłat kancelaryjnych w postępowaniu w sprawach nieletnich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych.

§10.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.