§4.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich

Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w toku postępowania wykonawczego, z tym że sąd rodzinny może również obniżyć wysokość należności, kwot lub kosztów już orzeczonych lub ustalić te należności, kwoty lub koszty, jeżeli w orzeczeniu kończącym sprawę odstąpiono od obciążenia kosztami postępowania; sąd rodzinny wydaje orzeczenie z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do uiszczania kosztów postępowania.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.