Wyłączenie sędziego na podstawie art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wyłączenie sędziego z mocy ustawy; iudex inhabilis (art. 48 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

1. Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu hipotecznego denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich, nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy w sprawie, której przedmiotem są roszczenia związane z taką umową zawartą przez ten bank z innym podmiotem (art. 48 § 1 pkt 1 k.p.c.).

2. Odmawia podjęcia uchwały w pozostałym zakresie.

Uchwała SN z dnia 13 maja 2022 r., III CZP 83/22

Standard: 59036

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Podstawą wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy są, w myśl art. 48 kpc, te przyczyny, które ze względu na stosunek sędziego do sprawy lub uczestniczących w nim osób czynią go niezdolnym do wykonywania urzędu sędziowskiego w danej sprawie (iudexinhabilis). Wielokrotnie przytaczany art. 48 kpc zawiera enumerację podstaw wyłączenia sędziego z mocy samej ustawy. Jedną z nich, wymienioną w punkcie 1 tego artykułu, do której odwołał się skarżący, jest pozostawanie sędziego ze stroną w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki.

W judykaturze i literaturze przedmiotu zgodnie przyjmuje się, że wynik sprawy oddziaływa na prawa i obowiązki sędziego, jeżeli dzięki swej osobistej pozycji jest w stosunku do strony współuprawnionym lub współzobowiązanym, np. jako wierzyciel lub dłużnik solidarny, poręczyciel itp., bez względu na to, czy wyrok zapadły w sprawie miałby powagę rzeczy osądzonej także w stosunku do niego.

Na gruncie Prawa spółdzielczego w pełni obowiązuje zasada wyrażona w art. 19 § 3 tego Prawa, że członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania, a więc wierzyciele nigdy nie mają bezpośredniego roszczenia do członków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego o regulowanie jej zobowiązań. Wbrew odmiennemu zapatrywaniu skarżącego, pośredni interes sędziego w sprawach spółdzielni mieszkaniowej, której sędzia jest członkiem, nie jest podstawą wyłączenia sędziego z mocy art. 48 § 1 pkt 1 kpc, może być natomiast podstawą wyłączenia na wniosek strony, na zasadzie art. 49 kpc, w zależności od stopnia zainteresowania sędziego, jako członka spółdzielni, wynikiem procesu.

Postanowienie SN z dnia 14 stycznia 1998r., I CKN 405/97

Standard: 15925

Sądy OkręgowePrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.