Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania (art. 16 u.d.i.p)

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania (art. 16 u.d.i.p.)

Wyświetl tylko:

Przepis art. 16 ust. 1 u.d.i.p. nie przewiduje wydania decyzji o odmowie w sytuacji udostępnienia już wcześniej informacji wnioskodawcy (tj. kiedy wnioskodawca dysponuje już informacją objęta wnioskiem). W tej sytuacji zdaniem Sądu za właściwą reakcję organu uznać należy udzielenie wnioskodawcy na piśmie informacji o uprzednim udostępnieniu informacji publicznej przez organ (por. wyrok NSA z dnia 6 września 2012 r., I OSK 1368/12).

W sytuacji zaś, gdy wnioskodawca nie zgadza się z twierdzeniem organu, przysługuje mu prawo do złożenia skargi na bezczynność organu do sądu administracyjnego (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 6 października 2011 r., II SAB/Bk 6/11, wyrok NSA z dnia 20 listopada 2003 r., II SAB 372/03).

Wyrok WSA z dnia 18 stycznia 2024 r., II SA/Go 668/23

Standard: 75226 (pełna treść orzeczenia)

We wszystkich przypadkach , w których ma dojść do podjęcia przez organ aktu administracyjnego, w tym zwłaszcza kwalifikowanego, jakim jest decyzja administracyjna (odmowna oraz o umorzeniu postępowania), bezwzględnie wymagać należy własnoręcznego podpisu wnioskodawcy bądź podpisu elektronicznego na wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego brak powinien być usuwany w postępowaniu naprawczym, regulowanym w art. 64 § 2 k.p.a.

Wydanie decyzji przez oba organy orzekające w sprawie , w sytuacji braku podpisu pod wnioskiem o udzielenie informacji publicznej , stanowiło naruszenie przepisów art. 16 u.d.i.p. w zw. z art. 64 k.p.a.. W każdym bowiem przypadku gdy organ zamierza działać w trybie decyzji administracyjnej , wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi formalne określone w procedurze administracyjnej (art. 63 k.p.a.).

Wyrok WSA z dnia 5 grudnia 2023 r., IV SA/Wr 537/23

Standard: 74999 (pełna treść orzeczenia)

W sytuacji gdy organ uznaje, że dana informacja nie stanowi informacji publicznej, to nie wydaje decyzji, a jedynie pismo informujące o tej okoliczności.

Wystąpienie przesłanki w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wymaga wydania decyzji odmownej.

Art. 16 ust. 1 u.d.i.p. stanowi, że odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, co do której stosuje się przepisy k.p.a. (art. 16 ust. 2 u.d.i.p.). Zgodnie zaś z art. 1 pkt 2 k.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego normuje także postępowanie przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych. Tym samym uregulowania te będą miały zastosowanie do spółki, jako że jest ona podmiotem prowadzącym postępowanie administracyjne w przedmiocie udostępniania informacji publicznej

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 14 września 2023 r., IV SA/Po 254/23

Standard: 74778 (pełna treść orzeczenia)

Organ ma obowiązek anonimizując częściowo daną informację wydać w związku z tym na podstawie art. 5 ust. 2 w zw. z art. 16 ust. 1 u.d.i.p. decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej w tej części, czy też anonimizacja ta nie niesie konieczności wydania takiej decyzji, gdyż nie stanowi odmowy udostępnienia informacji publicznej - jest to, czy anonimizowana informacja jest wprost objęta zakresem żądania wniosku, czy też pojawia się "przy okazji" udostępniania informacji publicznej – wyrok NSA z 7 czerwca 2019 r., I OSK 3149/18

Wyrok NSA z dnia 9 maja 2023 r., III OSK 231/22

Standard: 74802 (pełna treść orzeczenia)

W sytuacji uznania, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępnie do informacji publicznej, nie ma obowiązku wydania decyzji o odmowie jej udzielenia, a wystarczającym jest poinformowanie wnioskującego, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach ustawy, a więc nie dotyczy informacji publicznej.

Wyrok WSA z dnia 9 maja 2023 r., II SAB/Ke 18/23

Standard: 74806 (pełna treść orzeczenia)

W uzasadnionych sytuacjach może również odmówić udostępnienia informacji. Odmowa taka wymaga jednak podjęcia rozstrzygnięcia w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.). Podstawy do wydania takiej decyzji zachodzą na przykład w sytuacji, gdy żądana informacja, pomimo posiadania walorów informacji publicznej, jest informacją chronioną na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 lub ust. 2 u.d.i.p.

Poglądy doktryny i orzecznictwa wskazują na możliwość zakończenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej bez wydania decyzji również wówczas, gdy nie dochodzi do udostępnienia wnioskowanej informacji. Ma to miejsce wtedy, gdy informacja będąca przedmiotem wniosku - wbrew przekonaniu wnioskodawcy - nie posiada waloru informacji publicznej lub, gdy adresat wniosku nie posiada żądanej informacji publicznej, a także gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji publicznych, w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach. W takich sytuacjach adresat wniosku powinien jedynie zawiadomić wnioskodawcę, że żądane dane nie mieszczą się pojęciu objętym u.d.i.p. lub, że ich nie posiada, lub też, że przepisy u.d.i.p. nie znajdują zastosowania ze względu na odmienne tryby dostępu

Wyrok WSA z dnia 9 maja 2023 r., III SA/Gl 110/23

Standard: 74929 (pełna treść orzeczenia)

W razie stwierdzenia, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej, nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ jest zobowiązany postępowanie umorzyć (art. 14 u.d.i.p.).

W sytuacji, gdy żądana informacja publiczna nie może być udzielona ze względu na ograniczenia przewidziane w art. 5 u.d.i.p., w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, organ odmawia udzielenia informacji w formie decyzji administracyjnej (art. 16 ust. 1 u.d.i.p.).

W sytuacji, gdy żądana informacja publiczna ma charakter informacji publicznej przetworzonej, a wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie ww. informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p.), organ, do którego skierowano wniosek o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej, wydaje na podstawie art. 16 ust. 1 u.d.i.p. decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W sytuacji, gdy żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ winien poinformować wnioskodawcę pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej. Forma decyzji administracyjnej jest przewidziana wyłącznie dla rozstrzygnięć dotyczących informacji publicznych, bowiem tylko do takich informacji znajduje zastosowanie ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok NSA z dnia 17 stycznia 2020 r., I OSK 574/19

Standard: 75024 (pełna treść orzeczenia)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (ust. 2 art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej do rozstrzygnięć podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji, niebędących organami władzy publicznej, o odmowie udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika, że rozstrzygnięcie podmiotu nie będącego organem administracji publicznej winno spełniać wymagania określone w art. 107 § 1 Kpa.

Jako minimum elementów koniecznych dla zakwalifikowania pisma jako decyzji uznaje się cztery składniki: oznaczenie organu administracji wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzygnięcie istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji. Rozstrzygnięcie powinno być sformułowane jasno i precyzyjnie i winno w sposób precyzyjny wskazywać stanowisko, jakie zajął w sprawie organ.

Wyrok WSA z dnia 10 października 2013 r., IV SA/Po 467/13

Standard: 75244 (pełna treść orzeczenia)

Odmowa udzielenia przetworzonej informacji publicznej następuje, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w formie decyzji.

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., I OSK 89/13

Standard: 74731 (pełna treść orzeczenia)

W sytuacji braku interesu publicznego w przedmiotowej sprawie, organ zobowiązany do udzielenia informacji publicznej przetworzonej obowiązany był wydać decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji z takim właśnie uzasadnieniem.

Wyrok WSA z dnia 8 sierpnia 2012 r., II SA/Gd 149/12

Standard: 74821 (pełna treść orzeczenia)

Rozstrzygnięcie organu szkoły publicznej w sprawie odmowy dostępu do informacji publicznej lub umorzenia postępowania o udostępnienie informacji powinno być traktowane jako akt władztwa zakładowego, a szkoły publiczne powinny zostać zaliczone do organów władzy publicznej o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy u.d.i.p., do których znajduje zastosowanie przepis art. 16 ust. 2 tej ustawy, odsyłający w zakresie trybu odwoławczego do przepisów k.p.a. Stosownie do treści art. 127 § 1 i §2 k.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, a właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy. 

Wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2012 r., I OSK 248/12

Standard: 75052 (pełna treść orzeczenia)

Odmowa udostępnienia informacji przetworzonej – orzekana w drodze decyzji wydawanej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - może nastąpić jedynie w przypadku wykazania przez zobowiązanego do jej udostępnienia niespełnienia warunku określonego w art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, którym jest udostępnienie informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Milczenie wnioskodawcy na wezwanie skierowane przez zobowiązanego o wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu informacji przetworzonej nie zwalnia bowiem zobowiązanego z ustawowego obowiązku wykazania nieistnienia takiego interesu publicznego, skoro odmowa udzielenia takiej informacji następuje w drodze decyzji możliwej do wydania tylko wtedy, gdy nie zostały spełnione warunki z powołanego art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jeżeli zobowiązany odmawia udostępnienia informacji publicznej, to na nim spoczywa obowiązek wykazania braku takiego zobowiązania, którego warunki określone zostały w powołanym art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wyrok NSA z dnia 9 sierpnia 2011 r., I OSK 977/11

Standard: 74736 (pełna treść orzeczenia)

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ decyzja może być wydana wówczas, gdy organ odmawia udostępnienia informacji publicznej lub umarza postępowanie w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 tej ustawy. Decyzja wydawana jest wówczas, gdy istnieje możliwość zastosowania przedmiotowej ustawy. W przeciwnym razie, jeżeli żądanie nie dotyczy informacji publicznej, organ powiadamia jedynie wnoszącego, że jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa.

Wydanie decyzji w sytuacji, gdy przepisy prawa nie przewidują takiej formy działania, oznacza wydanie jej bez podstawy prawnej i skutkuje stwierdzeniem jej nieważności na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.

Wyrok NSA z dnia 25 marca 2003 r., II SA 4059/02

Standard: 74721 (pełna treść orzeczenia)

W sytuacji, gdy wnioskodawca żąda udzielenia informacji, które nie są informacjami publicznymi, lub takich informacji publicznych w stosunku do których tryb dostępu odbywa się na odrębnych zasadach, organ nie ma obowiązku wydawania decyzji o odmowie udzielenia informacji lecz zawiadamia jedynie wnoszącego, iż żądane dane nie mieszczą się pojęciu objętym przedmiotową ustawą.

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 27 września 2002 r., II SAB 180/02

Standard: 74720 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.