Przedawnienie roszczeń w orzeczniczych tezach

Przedawnienie roszczeń - terminy (art. 118 k.c.)

Roszczenie gwaranta przeciwko zleceniodawcy gwarancji o zwrot kwoty odpowiadającej sumie gwarancyjnej i innym wydatkom przedawnia się w terminie określonym w art. 751 pkt 1 k.c.

Wyrok SN z dnia 11 lipca 2023 r., II CSKP 734/22

Standard: 71135 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą ‎o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2023 r., III CZP 98/22

Standard: 67868 (pełna treść orzeczenia)

Termin przedawnienia roszczenia o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, opartego na art. 10 ust. 1 ustawy ‎z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzednio pod nazwą: ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych; tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 118), określa art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 30 września 2021 r., III CZP 37/20

Standard: 59442 (pełna treść orzeczenia)

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczonej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 7 grudnia 2018 r., III CZP 61/18

Standard: 49416 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o zwrot pożyczki udzielonej osobie, która współpracuje z pożyczkodawcą gospodarczo, w celu rozwinięcia jej działalności z korzyścią także dla działalności pożyczkodawcy, jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 23 listopada 2018 r., II CSK 647/17

Standard: 66249 (pełna treść orzeczenia)

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 20/18

Standard: 49420 (pełna treść orzeczenia)

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 13/18

Standard: 49425 (pełna treść orzeczenia)

W umowie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym roszczenie o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, nie stanowiącej kosztów udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, przedawnia się w terminie określonym w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 10 sierpnia 2018 r., III CZP 22/18

Standard: 64328 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Wynagrodzenie dla twórcy wynalazku za korzystanie z tego wynalazku przez przedsiębiorcę, ustalone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 776), jest świadczeniem jednorazowym. Roszczenie o to wynagrodzenie przedawnia się z upływem 10 lat (art. 118 k.c.).

Wyrok SN z dnia 24 stycznia 2018 r., I PK 107/17

Standard: 62588 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie osób fizycznych, wspólników spółki cywilnej, którzy na nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego prowadzą hotel, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości w związku z przebiegiem przez nią gazociągu należącego do przedsiębiorcy przesyłowego przedawnia się w terminie trzech lat.

Uchwała SN z dnia 12 maja 2017 r., III CZP 5/17

Standard: 49417 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat (art. 118 k.c.). 

Uchwała SN z dnia 9 marca 2017 r., III CZP 69/16

Standard: 49415 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie byłego wspólnika o zasądzenie udziału w zyskach spółki jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i w związku z tym przedawnia się w terminie trzyletnim. 

Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2016 r., III CSK 345/15

Standard: 71216 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia przewidziane w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. 2012 r., poz. 647, ze zm.) ulegają jednorodnemu dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia z art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 20 października 2016 r., II CSK 53/16

Standard: 65066 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Do przedawnienia roszczenia o opłatę za studia określoną w umowie zawartej na podstawie art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym w dniu 1 października 2009 roku ( Dz. U. z 2005 r., Nr 164, poz. 1365), w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2014 , poz. 1198), miał zastosowanie dziesięcioletni termin przewidziany w art.118 k.c.

Uchwała SN z dnia 21 października 2015 r., III CZP 67/15

Standard: 49414 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Roszczenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wypłatę dywidendy nie jest roszczeniem o świadczenie okresowe.

Uchwała SN z dnia 18 czerwca 2015 r., III CZP 31/15

Standard: 67869 (pełna treść orzeczenia)

Wyłączenie stosowania do umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, w zakresie nieuregulowanym w przepisach u.g.n., przepisów o zleceniu wynika wprost z art. 750 k.c., stanowiąc, że mają one zastosowanie do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami. Wyklucza to odwoływanie się w odniesieniu do tych umów - jak czyni to skarżący - do terminu przedawnienia określonego w art. 751 k.c. W tej sytuacji, gdy u.g.n. nie zawiera ogólnych przepisów o przedawnieniu roszczeń, w kwestii tej będą mieć zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego, a więc art. 118 k.c., przewidujący dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej trzyletni termin przedawnienia. 

Wyrok SN z dnia 8 maja 2015 r., III CSK 346/14

Standard: 49407 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie określone w art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) ulega przedawnieniu w terminie 10 lat (art. 118 k.c.).

Wyrok SN z dnia 20 lutego 2015 r., V CSK 295/14

Standard: 65534 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie przedsiębiorcy prowadzącego aptekę o refundację ceny leku lub wyrobu medycznego (art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 127) jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uchwała SN z dnia 5 grudnia 2014 r., III CZP 93/14

Standard: 70626 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim.

Uchwała SN z dnia 11 lipca 2014 r., III CZP 33/14

Standard: 49419 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie nabyte przez poręczyciela na podstawie art. 518 pkt 1 k.c. przedawnia się w terminie przewidzianym dla przedawnienia roszczenia wierzyciela wobec dłużnika głównego.

Wyrok SN z dnia 20 lutego 2014 r., I CSK 239/13

Standard: 67649 (pełna treść orzeczenia)

Termin przedawnienia roszczenia członka rady nadzorczej spółki akcyjnej o wynagrodzenie przyznane zgodnie z art. 392 § 1 k.s.h. określa art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 30 stycznia 2014 r., III CZP 104/13

Standard: 49426 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Roszczenie przewidziane w art. 129 ust. 2 w związku z art. 136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) przedawnia się w terminie dziesięciu lat (art. 118 k.c.). Termin ten biegnie od dnia wprowadzenia ograniczeń korzystania z nieruchomości w drodze ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wyrok SN z dnia 4 grudnia 2013 r., II CSK 161/13

Standard: 67673 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Roszczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zwrot nieprawidłowo uzyskanego lub wykorzystanego dofinansowania wypłaconego beneficjentowi na podstawie umowy zawartej w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” przedawnia się w terminie dziesięcioletnim (art. 118 k.c.).

Wyrok SN z dnia 28 listopada 2013 r., IV CSK 161/13

Standard: 67907 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o zwrot bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej i ulega przedawnieniu w terminie trzyletnim (art. 118 in fine k.c.).

Wyrok SN z dnia 8 listopada 2013 r., I CSK 34/13

Standard: 49490 (pełna treść orzeczenia)

Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za szkodę spowodowaną wydaniem decyzji na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 50, poz. 279 ze zm.) odmawiającej przyznania własności czasowej gruntu, biegnie od dnia wydania w postępowaniu nadzorczym decyzji stwierdzającej wydanie tej decyzji z naruszeniem prawa (art. 160 § 6 k.p.a.).

Wyrok SN z dnia 21 czerwca 2013 r., I CSK 637/12

Standard: 68008 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko wspólnikowi o zwrot zapłaconego przez spółkę za wspólnika podatku nie jest roszczeniem związanym z działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 6 czerwca 2012 r., III CSK 282/11

Standard: 68819 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia o odsetki za opóźnienie przedawniają się w terminie trzyletnim ustanowionym w art. 118 k.c. dla roszczeń o świadczenia okresowe także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie nie może się jednak przedawnić później niż roszczenie główne, chyba że przed upływem terminu przedawnienia roszczenia głównego nastąpiło przerwanie biegu terminu przedawnienia roszczenia o odsetki za opóźnienie lub wygaśnięcie roszczenia głównego.

Wyrok SN z dnia 13 stycznia 2012 r., I CNP 22/11

Standard: 69695 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie przedsiębiorcy o zwrot nienależnie pobranej opłaty z tytułu wydania karty pojazdu, uiszczonej w związku z rejestracją pojazdu sprowadzonego w ramach działalności gospodarczej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.;

Uchwała SN z dnia 25 listopada 2011 r., III CZP 67/11

Standard: 49423 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia o wzajemne rozliczenie współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy wspólnej nie mają charakteru roszczeń okresowych i nie wiążą się z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem przedawniają się, stosownie do art. 118 k.c., z upływem 10 letniego terminu.

Postanowienie SN z dnia 22 października 2010 r., III CSK 331/09

Standard: 71207 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia uprawnionego mające swoje źródło w odstąpieniu od umowy na podstawie art. 494 k.c. przedawniają się na podstawie i w terminie określonym w art. 117 i 118 k.c.

Podstawy prawnej przedawnienia roszczeń wynikających z art. 494 k.c. nie można upatrywać w przepisach Kodeksu cywilnego regulujących dany stosunek zobowiązaniowy, od którego skutecznie odstąpiono.

Wyrok SN z dnia 21 października 2010 r., IV CSK 112/10

Standard: 70784 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie przedsiębiorcy, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości przez inny podmiot przedawnia się w terminie trzech lat.

Uchwała SN z dnia 16 września 2010 r., III CZP 44/10

Standard: 49427 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Termin przedawnienia roszczenia o opłatę abonamentową i wynagrodzenie za połączenia telefoniczne z umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U Nr 171, poz. 1800 ze zm.), określa art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 7 maja 2009 r., III CZP 20/09

Standard: 49406 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o wynagrodzenie wynikające z umowy o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej przedawnia się po upływie terminów przewidzianych w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 22 listopada 2007 r., III CZP 109/07

Standard: 49409 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie zakładu ubezpieczeń przeciwko kierującemu pojazdem mechanicznym, oparte na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (Dz.U. Nr 96, poz. 475 ze zm.), ulega przedawnieniu w terminie wskazanym w art. 118 in fine k.c.

Uchwała SN z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 83/05

Standard: 49418 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o zapłatę pierwszej opłaty rocznej, dochodzone przez gminę od spółdzielni na podstawie art. 2c ust. 6 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.), nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2003 r., IV CK 288/02

Standard: 47155 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, z którym występuje przedsiębiorca, podlega trzyletniemu przedawnieniu przewidzianemu w art. 118 k.c., jeżeli powstaje ono w związku z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą.

Wyrok SN z dnia 16 lipca 2003 r., V CK 24/02

Standard: 71237 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia wynikające z umowy o roboty budowlane przedawniają się w terminach określonych w art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 11 stycznia 2002 r., III CZP 63/01

Standard: 49410 (pełna treść orzeczenia)

Termin przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o zastępstwo inwestycyjne, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innych niż wymienione w art. 751 pkt 1 k.c., wynosi trzy lata (art. 118 k.c.).

Wyrok SN z dnia 16 lutego 2001 r., IV CKN 269/00

Standard: 49408 (pełna treść orzeczenia)

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wynosi od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321) trzy lata.

Roszczenie o odsetki za opóżnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego staje się wymagalne osobno w każdym dniu opóźnienia i w związku z tym przedawnia się osobno za każdy dzień opóźnienia.

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 1991 r., III CZP 20/91

Standard: 49422 (pełna treść orzeczenia)

Należność za korzystanie z lokalu przypadająca za okres po wygaśnięciu stosunku najmu nie stanowi świadczenia okresowego w rozumieniu art. 118 k.c.

Uchwała SN z dnia 18 kwietnia 1974 r., III CZP 20/74

Standard: 49424 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie właściciela z tytułu bezumownego korzystania z jego rzeczy ulega 10-letniemu przedawnieniu.

Uchwała SN z dnia 24 października 1972 r., III CZP 70/72

Standard: 49421 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.