Dopuszczalność drogi sądowej w innych sprawach w tezach SN

Dopuszczalność drogi sądowej; odrzucenie pozwu, nieważność postępowania (art. 2 k.p.c. i art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. i art. 379 pkt 1 k.p.c.)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkody łowieckie w przypadku niewniesienia odwołania przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego od protokołu z szacowania ostatecznego, o którym mowa w art. 46c ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.

Uchwała SN z dnia 20 września 2023 r., III CZP 73/22

Standard: 72401 (pełna treść orzeczenia)

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przysługuje droga sądowa do dochodzenia opłaty za udzielenie informacji o danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonego lub płatnika składek oraz do dochodzenia odsetek za opóźnienie w przekazaniu opłaty, powstające po jej ustaleniu przez komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym (art. 50 ust. 3 i 10 oraz ust. 10ab ustawy z dnia 13 października 1998 r, o systemie ubezpieczeń społecznych, jedn. tekst Dz. U. z 2022 r., poz. 1009 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 26 stycznia 2023 r., III CZP 128/22

Standard: 67108 (pełna treść orzeczenia)

Realizacja obowiązku dającego zlecenie, o którym mowa w art. 761[5] § 1 k.c., nie może zostać wymuszona na drodze sądowej; zamiast tego agentowi przysługuje roszczenie z art. 761[5] § 2 i 3 k.c.

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2023 r., II CSKP 2252/22

Standard: 70213 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie z wniosku gminy o złożenie do depozytu sądowego należności podatkowej podlegającej zwrotowi, wskazującego na wątpliwości co do następstwa prawnego podmiotu, na którego rzecz ma nastąpić zwrot, drogą sądową jest dopuszczalne.

Uchwała SN z dnia 20 stycznia 2022 r., III CZP 30/22

Standard: 61916 (pełna treść orzeczenia)

Niewykonanie przez dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego obowiązków wynikających z art. 46 - 46c ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 1683) i niesporządzenie protokołu, o którym mowa w art. 46d ust. 1 w zw. z art. 46a ust. 4 albo art. 46c ust. 5 tej ustawy, nie zamyka - po wydaniu decyzji przewidzianej w art. 46e ust. 1 ustawy - drogi sądowej w sprawie o naprawienie szkody łowieckiej.

Uchwała SN z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20

Standard: 53165 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Ostateczna decyzja kończąca postępowanie rozgraniczeniowe w sprawie ustalenia linii brzegu ma charakter konstytutywny, kształtuje nowy stan prawny i zastępuje procedurę rozgraniczeniową. Kwestia ta wyłączona jest spod kognicji sądu powszechnego nawet wówczas, gdyby stanowiła przesłankę rozstrzygnięcia w sprawie należącej do drogi sądowej (por. m.in. postanowienie SN z dnia 20 maja 2015 r., I CSK 502/14, wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2014 r., IV CSK 466/13).

Postanowienie SN z dnia 17 października 2019 r., IV CSK 314/18

Standard: 66552 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa o zatwierdzenie tabel wynagrodzeń jest sprawą cywilną o ukształtowanie wynagrodzenia za powszechne korzystanie z praw autorskich i praw pokrewnych. Ze względu na specyfikę praw autorskich poświęcony im został odrębny akt prawny, jednak prawo autorskie pozostaje częścią prawa cywilnego i w sprawach nieuregulowanych korzysta z unormowań cywilnoprawnych. 

Uchwała SN z dnia 15 listopada 2018 r., III CZP 56/18

Standard: 45752 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa z odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalającej „zerową” podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia (art. 66 ust. 1 pkt e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938), jest sprawą, w której dopuszczalność skargi kasacyjnej zależy od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 3982 § 1 zdanie pierwsze k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2018 r., III UZP 9/17

Standard: 45560 (pełna treść orzeczenia)

Przewidziany w art. 207 ust. 9-12a ustawy z dnia 27 października 2009 r. o finansach publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) administracyjny tryb zwrotu środków przeznaczonych do realizacji programów finansowanych z funduszy europejskich nie wyłącza możliwości zabezpieczenia wekslem roszczenia o zwrot tych środków i drogi sądowej do dochodzenia zapłaty weksla wystawionego w celu zabezpieczenia tego roszczenia.

Uchwała SN z dnia 6 kwietnia 2017 r., III CZP 117/16

Standard: 45559 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w dyspozycji organów Policji, wniesionej przez rozwiedzionego małżonka przeciwko drugiemu małżonkowi będącemu emerytem policyjnym, któremu lokal ten przydzielono w czasie trwania małżeństwa jako funkcjonariuszowi Milicji Obywatelskiej, dopuszczalna jest droga sądowa.

Uchwała SN z dnia 28 września 2016 r., III CZP 43/16

Standard: 45526 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o stwierdzenie ważności uchwały kościoła lub związku wyznaniowego dotyczącej obsady funkcji w tym kościele lub związku droga sądowa jest niedopuszczalna.

Postanowienie SN z dnia 12 maja 2016 r., IV CSK 529/15

Standard: 64650 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest skarga do sądu od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej dotycząca zarzutów oddalonych w uzasadnieniu tego orzeczenia a nierozstrzygniętych w sentencji.

Uchwała SN z dnia 17 lutego 2016 r., III CZP 111/15

Standard: 47508 (pełna treść orzeczenia)

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa spółdzielni mieszkaniowej przeciwko komornikowi sądowemu o zasądzenie opłaty za udzielenie mu na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 790) informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Uchwała SN z dnia 21 października 2015 r., III CZP 66/15

Standard: 45547 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

W sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko przedsiębiorcy o zwrot środków finansowych przyznanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych w wyniku umowy o dofinansowanie projektu, zawartej na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) droga sądowa jest dopuszczalna.

Wyrok SN z dnia 7 października 2015 r., I CSK 878/14

Standard: 47982 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Policjantowi przywróconemu do służby przysługuje droga sądowa do dochodzenia roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy uposażeniem, które otrzymałby, gdyby pełnił służbę a świadczeniem za okres pozostawania poza służbą, wypłaconym na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn.: Dz.U. 2011 r., Nr 287, poz. 1687).

Uchwała SN z dnia 3 grudnia 2014 r., III CZP 91/14

Standard: 45542 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia roszczenia odszkodowawczego za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym (art. 415 k.c.) polegającym na dokonaniu zmiany stanu wody na gruncie. Jest to bowiem sprawa cywilna, w rozumieniu art. 2 § 1 k.p.c., do rozpoznania której nie mają zastosowania przepisy szczególne art. 186 ust. 1 w zw. z art. 185 ust. 1 p.w., przewidujące drogę postępowania administracyjnego.

Postanowienie SN z dnia 27 czerwca 2014 r., I CSK 501/13

Standard: 49096 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa, w której Skarb Państwa, po uchyleniu decyzji organu kontroli skarbowej ustalającej zobowiązanie podatkowe w niższej kwocie od uiszczonej przez podatnika, dochodzi – z powołaniem się na art. 410 § 2 w związku z art. 405 k.c. – zwrotu kwot przekazanych podatnikowi na podstawie decyzji wymienionego organu, należy do drogi sądowej.

Postanowienie SN z dnia 6 czerwca 2014 r., I CSK 470/13

Standard: 67418 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o dokonanie wpisu w księdze hodowlanej, prowadzonej na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 133, poz. 921 ze zm.), droga sądowa jest niedopuszczalna.

Postanowienie SN z dnia 27 marca 2013 r., I CSK 402/12

Standard: 68973 (pełna treść orzeczenia)

Do drogi sądowej należy sprawa o oddanie nienależnie spełnionego świadczenia, obejmującego zwrot środków udzielonych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach regionalnego planu operacyjnego na lata 2008–2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa, jeśli nie doszło do wydania decyzji na podstawie art. 211 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 24, poz. 2104 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 8 grudnia 2006 r.

Postanowienie SN z dnia 21 marca 2013 r., III CZP 9/13

Standard: 68453 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o nakazanie usunięcia danych osobowych wywiedzione z przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c.

Postanowienie SN z dnia 15 lutego 2013 r., I CSK 684/12

Standard: 55376 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie nieistnienia obowiązku zapłaty odszkodowania wynikającego z ostatecznej decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwego starostę na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w związku z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo o ochronie środowiska (jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 11 października 2012 r., III CZP 49/12

Standard: 45509 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 6 czerwca 2012 r., III CZP 24/12

Standard: 45487 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia roszczeń o zwrot dotacji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej wypłaconych na podstawie umów zawartych w latach 2004-2006. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa występująca jako podmiot udzielający dofinansowania ze środków publicznych nie ma statusu przedsiębiorcy w rozumieniu art. 385 § 2 i art. 385[1] § 1 k.c.

Wyrok SN z dnia 11 maja 2012 r., II CSK 545/11

Standard: 68444 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu długu celnego tej spółki orzeka organ celny w drodze decyzji. Droga sądowa w tej sprawie jest wyłączona.

Postanowienie SN z dnia 8 lutego 2012 r., V CSK 118/11

Standard: 69573 (pełna treść orzeczenia)

W sprawach o roszczenia przewidziane w art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) w związku z art. 24 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. Nr 169, poz. 1419 ze zm.) droga sądowa jest dopuszczalna.

Postanowienie SN z dnia 16 grudnia 2011 r., V CSK 37/11

Standard: 69489 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie, w której powiat dochodzi zwrotu od Skarbu Państwa kwot stanowiących jego dochód na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), niepotrąconych i przekazanych Skarbowi Państwa, droga sądowa jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 35/11

Standard: 45531 (pełna treść orzeczenia)

Od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego wyliczającej wysokość zaopatrzenia emerytalnego przyznanego w drodze wyjątku przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66 ze zm.) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

Uchwała SN z dnia 7 lipca 2011 r., III UZP 2/11

Standard: 45558 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o zwrot równoważnika pieniężnego za umundurowanie, wypłaconego byłemu funkcjonariuszowi Policji dopuszczalna jest droga sądowa przed sądem powszechnym - wydziałem cywilnym tego sądu.

Uchwała SN z dnia 6 lipca 2011 r., II PZP 1/11

Standard: 45508 (pełna treść orzeczenia)

Artykuł 132 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) wyłącza drogę sądową w sprawie o dokonania waloryzacji odszkodowania w razie uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji, która stanowiła podstawy wypłaty odszkodowania.

Wyrok SN z dnia 25 maja 2011 r., II CSK 483/10

Standard: 70494 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste obejmującej żądanie dotyczące współużytkowników, którzy nie zgłosili wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona i nie brali udziału w postępowaniu przed samorządowym kolegium odwoławczym, droga sądowa jest niedopuszczalna.

Postanowienie SN z dnia 30 marca 2011 r., III CZP 3/11

Standard: 70900 (pełna treść orzeczenia)

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (organu rentowego) wydanej na podstawie art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w przedmiocie nieważności decyzji przysługuje odwołanie do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych; i postanowił nadać jej moc zasady prawnej.

Uchwała SN z dnia 23 marca 2011 r., I UZP 3/10

Standard: 45569 (pełna treść orzeczenia)

Świadczenia pobrane na podstawie decyzji organu rentowego wydanej w postępowaniu administracyjnym, w którym strona posłużyła się fałszywymi dokumentami mają charakter świadczeń nienależnych w rozumieniu art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353). Orzekanie o obowiązku zwrotu takiego świadczenia nie należy do drogi sądowej.

Postanowienie SN z dnia 26 listopada 2010 r., IV CSK 201/10

Standard: 71016 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o ustalenie nieistnienia należności stwierdzonej administracyjnym tytułem wykonawczym wystawionym w związku z nieuiszczeniem opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania (art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, jedn. tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 19 listopada 2010 r., III CZP 88/10

Standard: 45499 (pełna treść orzeczenia)

Artykuł 554 k.c. nie ma zastosowania do roszczeń Agencji Nieruchomości Rolnych z tytułu sprzedaży mienia pozostałego po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. Roszczenia te ulegają przedawnieniu w terminie dziesięcioletnim (art. 118 k.c.).

Wyrok SN z dnia 3 listopada 2010 r., V CSK 142/10

Standard: 70888 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie z powództwa szkoły wyższej przeciwko osobie fizycznej o świadczenie pieniężne obejmujące wypłacone jej stypendium doktoranckie, do którego zwrotu osoba ta została zobowiązana na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania, prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz.U. Nr 115, poz. 964) nie jest dopuszczalna droga sądowa.

Uchwała SN z dnia 22 października 2010 r., III CZP 74/10

Standard: 45541 (pełna treść orzeczenia)

Niedopuszczalność drogi sądowej uzasadniająca stwierdzenie nieważności prawomocnego orzeczenia na podstawie art. 64 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) musi istnieć nie tylko w chwili wydania orzeczenia będącego przedmiotem wniosku o jego unieważnienie, lecz także w chwili orzekania o tym wniosku przez Sąd Najwyższy.

Postanowienie SN z dnia 16 września 2010 r., III CN 1/10

Standard: 45518 (pełna treść orzeczenia)

Sporem związanym z zawarciem umowy, o której mowa w art. 21[1] ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), jest także spór dotyczący treści umowy. Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach związanych z zawarciem takiej umowy uzależniona jest od wyczerpania postępowania przed Komisją Prawa Autorskiego, określonego w art. 108 ust. 5 ustawy.

Uchwała SN z dnia 13 lipca 2010 r., III CZP 1/10

Standard: 45507 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie dotyczącej mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz.U. Nr 168, poz. 1323 ze zm.) droga sądowa jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 8 czerwca 2010 r., II PZP 5/10

Standard: 45506 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa z powództwa Agencji Rynku Rolnego o zwrot dopłaty do ceny skupu zbóż wypłaconej producentowi w 2001 i 2002 r. podlega rozpoznaniu na drodze sądowej.

Wyrok SN z dnia 22 kwietnia 2010 r., V CSK 355/09

Standard: 72649 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie z odwołania od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji tego Biura podjętej po 1 stycznia 1999 r., droga sądowa przed sądem powszechnym jest niedopuszczalna (art. 31, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin - jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r., nr 8, poz. 66 ze zm. w związku z art. 156 k.p.a.).

Uchwała SN z dnia 7 kwietnia 2010 r., II UZP 3/10

Standard: 45557 (pełna treść orzeczenia)

Odmowa wydania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia dotyczącego ustawodawstwa właściwego (art. 11 rozporządzenia Rady EWG Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.U. UE. L. 72. 74. 1, Dz.U. UE - sp. 05 - 1 - 83 ze zm.) następuje w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie do sądu właściwego w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uchwała SN z dnia 18 marca 2010 r., II UZP 2/10

Standard: 45540 (pełna treść orzeczenia)

Czynność polegająca na ustaleniu uposażenia funkcjonariuszowi celnemu nie jest objęta art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 ze zm.), nie stosuje się do niej Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie jest dokonywana przez wydanie decyzji administracyjnej. Spór powstały co do niej jest rozstrzygany przez sąd pracy (art. 82 tej ustawy), który powinien zastosować odpowiednie przepisy prawa materialnego, mimo że są to przepisy regulujące administracyj-noprawny stosunek służbowy.

Wyrok SN z dnia 12 stycznia 2010 r., I PK 134/09

Standard: 45517 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o ustalenie i podział kosztów utrzymania urządzeń wodnych ma charakter cywilnoprawny, ale rozpoznaje je – na wniosek właściciela – organ administracyjny właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Droga sądowa w tym zakresie jest niedopuszczalna (art. 2 § 3 k.p.c. w związku z art. 64 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2009 r., V CSK 156/09

Standard: 70185 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o zwrot wydatków poniesionych zastępczo przez gminę w przypadku niewywiązywania się z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej przez osoby, o których mowa w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 29 października 2009 r., III CZP 77/09

Standard: 45530 (pełna treść orzeczenia)

Nie jest dopuszczalne nadanie klauzuli wykonalności ostatecznej decyzji administracyjnej Wojskowego Komendanta Uzupełnień o przyznaniu na podstawie art. 95 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892 ze zm.) świadczenia pieniężnego w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej.

Uchwała SN z dnia 9 lipca 2009 r., III CZP 44/09

Standard: 45516 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o odszkodowanie za szkodę poniesioną na skutek wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji administracyjnej, której nieważność została stwierdzona ostateczną decyzją administracyjną po tym dniu.

Uchwała SN z dnia 6 listopada 2008 r., III CZP 101/08

Standard: 45539 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie z powództwa Skarbu Państwa – organu celnego o zwrot kosztów przechowywania towaru, który uległ przepadkowi (art. 31 ust. 4 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.), droga sądowa jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 44/08

Standard: 45575 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez właściciela gruntu dotkniętego szkodliwym wpływem zmiany stanu wody roszczeń o ochronę własności, z wyjątkiem roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego i o wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom (art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019).

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 2007 r., III CZP 39/07

Standard: 45500 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której powód – ze względu na niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" – dochodzi świadczenia pieniężnego z tytułu represji nazistowskich.

Uchwała SN z dnia 27 czerwca 2007 r., III CZP 152/06

Standard: 45515 (pełna treść orzeczenia)

Niedopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa jednostki prowadzącej parking przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę należności za parkowanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa z mocy prawa na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 19 czerwca 2007 r., III CZP 47/07

Standard: 45538 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia roszczenia o zapłatę, którego podstawę stanowi nienależne pobranie opłaty za wydanie karty pojazdu, określonej w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310);

Uchwała SN z dnia 16 maja 2007 r., III CZP 35/07

Standard: 45488 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której funkcjonariusz policji dochodzi odszkodowania i innych roszczeń z tytułu długotrwałego izolowania go, poniżania oraz pomijania w awansach i szkoleniach przez przełożonych (art. 1 i 2 § 1 k.p.c.).

Postanowienie SN z dnia 9 maja 2007 r., I PZP 2/07

Standard: 45514 (pełna treść orzeczenia)

Nie jest dopuszczalna droga sądowa przed sądem cywilnym dla dochodzenia przez osobę godną zaufania w rozumieniu art. 228 § 1 k.p.k. wynagrodzenia za przechowanie rzeczy oddanej jej na przechowanie w trybie określonym w tym przepisie.

Uchwała SN z dnia 9 lutego 2007 r., III CZP 161/06

Standard: 45576 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa dotycząca „wygaśnięcia” stosunku służbowego funkcjonariusza celnego w służbie przygotowawczej nie jest sprawą cywilną, w której przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym.

Postanowienie SN z dnia 9 stycznia 2007 r., II PZP 7/06

Standard: 56841 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa żołnierza zawodowego pełniącego służbę stałą, przeciwko rozwiedzionemu małżonkowi o opróżnienie lokalu przydzielonego jako kwatera stała, jeżeli przydział został dokonany przed utratą mocy obowiązującej art. 28 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 ze zm., jedn. tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368 ze zm.) i uwzględniał małżonka przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej, a pozew wniesiono po tej dacie;

Uchwała SN z dnia 21 grudnia 2006 r., III CZP 131/06

Standard: 45546 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie, której przedmiotem jest żądanie ponownego przeprowadze- nia konkursu w celu obsady wyższych stanowisk w służbie cywilnej (art. 41 - 47 i art. 49 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.), droga sądowa przed sądem powszechnym jest niedopusz- czalna (art. 1 i art. 2 § 1 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 29 czerwca 2006 r., III PZP 1/06

Standard: 45532 (pełna treść orzeczenia)

We wszczętej po dniu 1 lipca 2004 r. przez Wojskową Agencję Mieszkaniową sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego pozostającego w jej dyspozycji, przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego, nienależącej do osób wymienionych w art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398), zamieszkałej w nim z byłym najemcą, wobec którego stosunek najmu ustał przed tym dniem, droga sądowa jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 40/06

Standard: 54791 (pełna treść orzeczenia)

Nie jest dopuszczalna droga sądowa do dochodzenia przez komornika należności z tytułu kosztów egzekucyjnych ustalonych prawomocnym postanowieniem komornika, wydanym przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu w stosunku do osób trzecich, które zobowiązały się je pokryć w drodze przejęcia długu.

Uchwała SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., III CZP 20/06

Standard: 54824 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa jest dopuszczalna w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych o przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego.

Ubezpieczony, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), uprawniony jest do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wydanie decyzji w tym przedmiocie.

Uchwała SN z dnia 5 kwietnia 2006 r., III CZP 121/05

Standard: 45481 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa dotycząca przeniesienia służbowego lub zwolnienia za służby funkcjonariusza celnego nie jest sprawą cywilną, w której przysługuje droga sądowa przed sądem powszechnym (art. 2 k.p.c.).

Postanowienie SN z dnia 7 lutego 2006 r., I PK 156/05

Standard: 56842 (pełna treść orzeczenia)

Rozpoznanie sprawy o należność za korzystanie przez zakład energetyczny z urządzenia zainstalowanego na cudzej nieruchomości, w wykonaniu uprawnienia określonego w art. 4 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli (jedn. tekst: Dz.U. z 1954 r. Nr 32, poz.185), należy do drogi sądowej.

Uchwała SN z dnia 10 listopada 2005 r., III CZP 80/05

Standard: 54892 (pełna treść orzeczenia)

Droga procesu cywilnego dla dochodzenia uchylenia czynności przewidzianej w art. 37 § 4 Prawa o u.s.p. jest niedopuszczalna, gdyż sprawy te zostały przekazane do rozpoznania innemu organowi, tj. sądom dyscyplinarnym dla sędziów (art. 2 § 3 k.p.c.).

Wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2005 r., I PK 195/04

Standard: 59063 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia przez gminę górniczą ustalenia nieważności umowy o restrukturyzację zobowiązań pieniężnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zawartej na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz.U. Nr 162, poz. 1112 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 23 lutego 2005 r., III CZP 85/04

Standard: 45479 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o sprostowanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu droga sądowa jest dopuszczalna.

Z faktu, że pracodawca został zobowiązany do współdziałania z pracownikiem przy ubieganiu się przez niego o świadczenia z ubezpieczenia społecznego wynika także obowiązek wydania zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. W sytuacji, gdy pracodawca uchybia temu obowiązkowi, pracownikowi służy roszczenie o wydanie takiego dokumentu, a sprawa taka jako związana ze stosunkiem pracy - proceduralnie - byłaby sprawą cywilną (art. 1 k.p.c.). Nie może więc budzić wątpliwości dopuszczalność drogi sądowej do dochodzenia takich roszczeń.

Uchwała SN z dnia 17 lutego 2005 r., II PZP 1/05

Standard: 57121 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie członka stowarzyszenia o ochronę jego członkostwa przed niezgodnym z prawem lub statutem wykreśleniem ze stowarzyszenia podlega rozpoznaniu na drodze sądowej;

Uchwała SN z dnia 6 stycznia 2005 r., III CZP 75/04

Standard: 45565 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa o roszczenie z art. 298 k.h. [art. 299 k.s.h.] jest sprawą cywilną w rozumieniu art. 1 k.p.c. i podlega rozpoznaniu na drodze sądowej, także wówczas, gdy niewyegzekwowane długi spółki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne (por. m.in. uchwałę SN z dnia 18 stycznia 1993 r., III CZP 162/92).

Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r., IV CK 148/04

Standard: 48698 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa o przekazanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych części składki na ubezpieczenie emerytalne do otwartego funduszu emerytalnego nie jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uchwała SN z dnia 11 sierpnia 2004 r., II UZP 7/04

Standard: 45556 (pełna treść orzeczenia)

Po wejściu w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 39), dopuszczalna jest droga sądowa o ustalenie, że powód bądź jego poprzednicy prawni pozostawili poza obecnymi granicami państwa nieruchomość, do której przysługiwało im prawo własności.

Uchwała SN z dnia 5 sierpnia 2004 r., III CZP 39/04

Standard: 45512 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenia wynikające z terminowych operacji finansowych, wykonywanych przez banki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), mogą być dochodzone na drodze sądowej.

Wyrok SN z dnia 9 lipca 2004 r., II CK 460/03

Standard: 45579 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie o naprawienie szkody spowodowanej zalewaniem nieruchomości na skutek zmiany stanu wody – poza przypadkami, o których mowa w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.) – może być dochodzone przed sądem po wyczerpaniu postępowania administracyjnego.

Uchwała SN z dnia 4 czerwca 2004 r., III CZP 27/04

Standard: 45555 (pełna treść orzeczenia)

Sprawy między członkami samorządu zawodowego przedsiębiorców, utworzonego ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. Nr 35, poz. 194), a organizacjami tego samorządu podlegają rozpoznaniu na drodze sądowej.

Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004 r., II CK 130/03

Standard: 55187 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której właściciel rzeczy ruchomej, nabytej w drodze licytacji publicznej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, żąda jej wydania od osoby, pod dozorem której rzecz się znajduje.

Uchwała SN z dnia 8 października 2003 r., III CZP 66/03

Standard: 45580 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa w sprawie, w której Skarb Państwa – urząd celny domaga się na podstawie art. 527 k. c. ochrony należności z tytułu długu celnego, jest dopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 11 kwietnia 2003 r., III CZP 15/03

Standard: 52799 (pełna treść orzeczenia)

Spór dotyczący rozliczeń między związkiem gmin, utworzonym na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst: Dz.U. 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.), a uczestniczącą w nim gminą z tytułu ponoszenia kosztów działalności związku, jest sprawą cywilną, podlegającą rozpoznaniu przez sąd powszechny.

Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2003 r., I CK 265/02

Standard: 52842 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa w sprawie, w której Zakład Ubezpieczeń Społecznych domaga się na podstawie art. 527 k.c. ochrony należności z tytułu składki na ubezpieczenie społeczne, jest dopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 12 marca 2003 r., III CZP 85/02

Standard: 52753 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa dla dochodzenia roszczenia o zobowiązanie do nieprzeszkadzania w wycince i podkrzesywaniu drzewostanu, zmierzającym do poszerzenia pasów pod liniami energetycznymi, jeżeli żądanie oparte jest na twierdzeniu, że drzewostan stwarza niebezpieczeństwo dla tych linii.

Uchwała SN z dnia 17 grudnia 2002 r., III CZP 76/02

Standard: 45529 (pełna treść orzeczenia)

Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez komornika od wierzyciela nieuiszczonej opłaty egzekucyjnej za wykonanie zabezpieczenia.

Uchwała SN z dnia 22 października 2002 r., III CZP 65/02

Standard: 52737 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa Skarbu Państwa przeciwko stowarzyszeniu poręczającemu, o którym mowa w art. 1 lit. l Konwencji Celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem Karnetów TIR (Konwencja TIR), sporządzonej w Genewie dnia 14 listopada 1975 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 17, poz. 76), o wykonanie zobowiązania określonego w art. 8 tej Konwencji.

Uchwała SN z dnia 26 września 2002 r., III CZP 48/02

Standard: 45503 (pełna treść orzeczenia)

O ile nie należy do drogi sądowej ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową – sprawa ta podlega rozpoznaniu w postępowaniu administracyjnym, w toku którego, w związku z treścią art. 3 u.w.g., rozpatrywany jest również zarzut zasiedzenia (zob. uchwałę SN z dnia 20 maja 1966 r., III CZP 16/66) – o tyle otwarta jest droga sądowa, zgodnie z ogólną regułą (art. 2 k.p.c.), we wszelkich sprawach o własność nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, wywołanych zdarzeniami zaistniałymi po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Może tu chodzić o różne zdarzenia (zob. wyrok SN z dnia 31 stycznia 1974 r., III CRN 338/73), również o upływ terminu zasiedzenia. Możliwość stwierdzenia przez sąd nabycia przez zasiedzenie po wejściu w życie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych nieruchomości wchodzącej w skład wspólnoty nie doznaje żadnych ograniczeń z tego powodu, że została wydana decyzja, o której mowa w art. 8 u.w.g. 

Postanowienie SN z dnia 7 marca 2002 r., II CKN 619/99

Standard: 52667 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie o ustalenie wartości niewykorzystanego ekwiwalentu za mienie pozostawione za granicą (art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. Nr 115, poz. 741 ze zm.), gdy roszczenie to oparte jest na twierdzeniu, że w umowie sprzedaży nieruchomości i oddania gruntu w wieczyste użytkowanie cena nabytego mienia określona została niezgodnie z treścią wcześniej wydanej decyzji administracyjnej.

Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2002 r., III CZP 79/01

Standard: 45537 (pełna treść orzeczenia)

Kognicją sądu powszechnego określoną w art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej objęte jest nie tylko orzekanie na podstawie art. 61 ust. 1 tej ustawy, ale i orzekanie na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy, tj. orzekanie o „przekazaniu” kościelnej osobie prawnej własności nieruchomości lub ich części.

Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2001 r., V CKN 437/00

Standard: 69905 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego, pozostającego w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zajmowanego przez osobę nie legitymującą się tytułem prawnym, droga sądowa jest niedopuszczalna także wówczas, gdy osobie tej tytuł prawny nigdy nie przysługiwał.

Uchwała SN z dnia 11 października 2001 r., III CZP 48/01

Standard: 45535 (pełna treść orzeczenia)

Niedopuszczalna jest droga sądowa do żądania ustalenia, że powód w czasie II wojny światowej wykonywał pracę przymusową na rzecz III Rzeszy.

Uchwała SN z dnia 5 października 2001 r., III CZP 46/01

Standard: 45554 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa nie przysługuje w sprawie o zasądzenie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustalonej w decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 36 ust. 3 i 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst: Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 26 czerwca 2001 r., III CZP 30/01

Standard: 45536 (pełna treść orzeczenia)

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności funduszu alimentacyjnego przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Uchwała SN z dnia 28 marca 2001 r., III ZP 2/01

Standard: 45572 (pełna treść orzeczenia)

Spór między odwołanym przez Ministra Skarbu Państwa członkiem rady nadzorczej spółki radiofonii publicznej a spółką, dotyczący składu osobowego rady nadzorczej, jest sprawą cywilną, podlegającą rozpoznaniu przez sąd powszechny.

Postanowienie SN z dnia 25 stycznia 2001 r., II CKN 1343/00

Standard: 45578 (pełna treść orzeczenia)

 W sprawie o diety z tytułu podróży służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej droga sądowa jest niedopuszczalna.

Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2001 r., I PKN 183/00

Standard: 45510 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia roszczenia o zwrot wyegzekwowanej przez gminę w trybie egzekucji administracyjnej należności od rodzica za pobyt jego małoletniego dziecka w izbie wytrzeźwień.

Uchwała SN z dnia 8 listopada 2000 r., III CZP 36/00

Standard: 45534 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa koła łowieckiego o ustalenie nieważności umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Postanowienie SN z dnia 22 sierpnia 2000 r., IV CKN 1150/00

Standard: 55439 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa o rozgraniczenie jest niedopuszczalna, jeżeli organ administracji umorzył postępowanie i przekazał sprawę do sądu w wyniku sprzeciwu strony od ugody zawartej przed wyznaczonym geodetą.

Postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 1998 r., II CKN 664/97

Standard: 55794 (pełna treść orzeczenia)

W sprawach o roszczenia majątkowe poprzedniego właściciela oraz Skarbu Państwa lub gminy - powstałe w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości - droga sądowa jest niedopuszczalna.

Wyrok SN z dnia 17 grudnia 1997 r., I CKN 370/97

Standard: 55887 (pełna treść orzeczenia)

 Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zobowiązanie gminy do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego.

Uchwała SN z dnia 30 kwietnia 1997 r., III CZP 13/97

Standard: 55988 (pełna treść orzeczenia)

O obowiązku naprawienia szkody w gruntach rolnych i leśnych, na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96), orzeka sąd powszechny (art. 97 tej ustawy).

Uchwała SN z dnia 29 lutego 1996 r., III CZP 15/96

Standard: 56035 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego, będącego w dyspozycji jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zajmowanego po śmierci najemcy przez członka jego rodziny droga sądowa nie jest dopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 11 stycznia 1996 r., III CZP 189/95

Standard: 56033 (pełna treść orzeczenia)

Sprawa dotycząca zamiany nieruchomości w trybie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196/ należy do drogi postępowania sądowego przed sądem powszechnym.

Postanowienie  z dnia 29 marca 1995 r., III PO 10/94

Standard: 55377 (pełna treść orzeczenia)

Do rozpoznania sprawy z powództwa członków spółdzielni będącej w likwidacji o nakazanie działającym w jej imieniu likwidatorom zwołania walnego zgromadzenia (art. 39 § 2 pkt 3 Prawa spółdzielczego) droga sądowa jest dopuszczalna (art. 2 § 1 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995 r., III CZP 167/94

Standard: 52309 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie z powództwa jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, powstałej z przekształcenia państwowego przedsiębiorstwa wykonującego w całości zadania dla potrzeb obronności i bezpieczeństwa Państwa, przeciwko Skarbowi Państwa, przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Przemysłu i Handlu o zapłatę z tytułu wynagrodzenia szkody wynikłej z utrzymywania w latach 1990-1991 w gotowości bezczynnych linii produkcyjnych, na podstawie zarządzenia nr 04 Ministra Przemysłu z dnia 2 kwietnia 1990 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dostaw dla sił zbrojnych w Roku Obliczeniowym - 1986 (nie publikowane).

Uchwała SN z dnia 25 maja 1994 r., III CZP 38/94

Standard: 72526 (pełna treść orzeczenia)

Nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez gminę od Skarbu Państwa (Izby Skarbowej) zapłaty kwoty pieniężnej z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, określonych w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w 1991 r. oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 89, poz. 518) w związku z art. 54 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 3 września 1993 r., III CZP 108/93

Standard: 45545 (pełna treść orzeczenia)

Dopuszczalna jest droga sądowa do dochodzenia, na podstawie art. 298 k.h., od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Uchwała SN z dnia 19 stycznia 1993 r., III CZP 162/92

Standard: 45564 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa dochodzenia roszczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniem ze służby w Policji jest niedopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 5 grudnia 1991 r., I PZP 60/91

Standard: 45533 (pełna treść orzeczenia)

Dla dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spływaniem wód z gruntów sąsiednich, powstałych przed wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom (art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 24 października 1974 r. o prawo wodne - Dz. U. Nr 38, poz. 230 ze zm.) droga sądowa jest dopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 17 stycznia 1989 r., III CZP 107/88

Standard: 45552 (pełna treść orzeczenia)

Droga sądowa wyłączona jest tylko w razie samowolnego naruszenia pasa drogowego drogi publicznej, w sporach zaś dotyczących innych dróg, w tym dróg wewnętrznych w rozumieniu tej ustawy, organ administracji państwowej nie jest właściwy.

Uchwała SN z dnia 30 grudnia 1987 r., III CZP 83/87

Standard: 45577

Żądanie rozwiedzionego małżonka eksmisji współmałżonka z zajmowanej wspólnie osobnej kwatery stałej, przydzielonej temu małżonkowi jako żołnierzowi zawodowemu (art. 8 ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych - Dz. U. Nr 19, poz. 121; zm.: Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 78 i z 1984 r. Nr 34, poz. 182), nie podlega rozpoznaniu w drodze sądowej; podlega jednak rozpoznaniu w sądowym postępowaniu cywilnym zgłoszone przez żołnierza (emeryta wojskowego) żądanie eksmisji z takiej kwatery dziecka, które założyło odrębną rodzinę.

Uchwała SN z dnia 9 listopada 1987 r., III CZP 62/87

Standard: 45562 (pełna treść orzeczenia)

W sprawie o sprostowanie aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą, wpisanego do ksiąg stanu cywilnego na podstawie art. 63 ust. 1 pr. o a.s.c., droga sądowa jest dopuszczalna.

Uchwała SN z dnia 5 listopada 1980 r., III CZP 56/80

Standard: 45544 (pełna treść orzeczenia)

Sprawy o należność za nielegalnie pobraną energię elektryczną należą do drogi sądowej.

Uchwała SN z dnia 20 stycznia 1978 r., III CZP 99/77

Standard: 45570 (pełna treść orzeczenia)

Roszczenie biegłego o wynagrodzenie za sporządzenie na zlecenie prokuratora w postępowaniu przygotowawczym opinii nie podlega rozpoznaniu w drodze powództwa cywilnego.

Uchwała SN z dnia 28 listopada 1974 r., III CZP 76/74

Standard: 54639 (pełna treść orzeczenia)

Przepisy kodeksu handlowego o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wyłączają drogi sądowej dla dochodzenia przez wspólnika przeciwko spółce roszczeń majątkowych.

Uchwała SN z dnia 21 czerwca 1966 r., III CZP 37/66

Standard: 45561 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.