Odrzucenie pozwu albo umorzenie postępowania przez sąd drugiej instancji (art. 386 § 3 k.p.c.)

Uwzględnienie apelacji; rozstrzygnięcia sądu odwoławczego (art. 386 k.p.c.)

Postanowienie o uchyleniu wyroku i umorzeniu postępowania sąd drugiej instancji na posiedzeniu niejawnym może wydać w składzie trzech sędziów (art. 386 § 3 w zw. z art. 367 § 3 w zw. z art. 374 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 6 kwietnia 2022 r., III CZP 12/22

Standard: 59041

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Orzeczenia wydawane na podstawie art. 386 § 3 k.p.c. zapadają w formie postanowień.

Przepis art. 386 § 3 k.p.c. nie określa wprawdzie formy orzeczenia, ale wypada przyjąć, że powinno ono mieć formę postanowienia. Nie jest to bowiem rozstrzygnięcie co do istoty sprawy (art. 316 § 1 k.p.c.), dla którego właściwa jest forma wyroku, lecz orzeczenie dotyczące biegu postępowania (por. art. 354 k.p.c.). Ponadto orzeczenie o umorzeniu postępowania zawsze zapada w formie postanowienia (art. 355 § 1 k.p.c.).

Forma orzeczenia uzależniona jest od przedmiotu rozstrzygnięcia. Nie występuje zatem gradacja orzeczeń, która by samoistnie uniemożliwiała uchylenie wyroku postanowieniem. Dla orzeczenia z art. 386 § 3 k.p.c. - z uwagi na przedmiot regulacji - właściwa jest forma postanowienia

Postanowienie SN z dnia 12 października 1999 r., III CKN 693/98

Standard: 35076 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.