Kara ograniczenia wolności (art. 20 k.w.)

Kary, środki karne i zasady ich wymiaru ( art. 18 - 39 k.w.)

Kwestię wymiaru kary ograniczenia wolności reguluje art. 20 § 1 k.w., stanowiąc, że trwa ona miesiąc. Tym samym jest to kara bezwzględnie oznaczona, a zatem jej granice są sztywno określone i nie ma możliwości ich zmiany w ramach wymiaru kary (zob. np. wyrok SN: z dnia 24 października 2018 r., V KK 473/18; z dnia 23 marca 2021 r., V KK 86/21).

Wyrok SN z dnia 14 grudnia 2022 r., V KK 358/22

Standard: 66855 (pełna treść orzeczenia)

Zgodnie z przepisem art. 20 § 1 k.w. kara ograniczenia wolności przewidziana w Kodeksie wykroczeń trwa 1 miesiąc. Od tej zasady nie przewidziano żadnych wyjątków.

Mając na uwadze powyższe nie ulega zatem wątpliwości, że orzeczenie za przypisane obwinionemu K. Z. wykroczenie kradzieży towaru ze sklepu kary 4 miesięcy ograniczenia wolności nastąpiło z przekroczeniem maksymalnego możliwego do zastosowania wymiaru tej kary ustanowionego w treści art. 20 § 1 k.w.

W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że doszło do naruszenia prawa materialnego, które ma bezpośredni, oczywisty wpływ na treść rozstrzygnięcia co do kary wymierzonej obwinionemu.

Powyższe implikowało zatem uchylenie zaskarżonego wyroku nakazowego w części dotyczącej rozstrzygnięcia o karze i przekazanie sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania sądowi meriti.

Wyrok SN z dnia 23 marca 2021 r., V KK 86/21

Standard: 66856 (pełna treść orzeczenia)

Art. 20 § 1 k.w. przewiduje, że kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. Oznacza to, że kara ta, orzekana za wykroczenie, trwa zawsze i tylko miesiąc, stanowiąc karę bezwzględnie oznaczoną

Wyrok SN z dnia 24 października 2018 r., V KK 473/18

Standard: 26733 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.