Udział właściciel lokali w wydatkach i ciężarach w stosunku do udziałów w części wspólnej (art. 12 ust. 2 u.w.l.)

Współkorzystanie z nieruchomości wspólnej; udział w pożytkach, wydatkach i ciężarach (art. 12 u.w.l.)

Wyświetl tylko:

Odpowiedzialność byłych małżonków będących współwłaścicielami lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, który uprzednio wchodził w skład ich majątku wspólnego, za zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej z tytułu wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w innych przychodach, jest odrębną odpowiedzialnością każdego z nich w zakresie odpowiadającym ich udziałom w nieruchomości wspólnej, ustalonym zgodnie z art. 3 ust. 3a ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2001 r., poz. 1048).

Uchwała SN z dnia 20 października 2022 r., III CZP 111/22

Standard: 63122 (pełna treść orzeczenia)

Art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali jest bezwzględnie obowiązujący, dopuszczającym jedynie wyjątek w odniesieniu do lokali użytkowych pod pewnymi warunkami.

Z art. 12 ust. 2 ustawy wynika, że wydatki wspólnoty mieszkaniowej, a w konsekwencji zaliczki na koszty zarządu winny być ustalone proporcjonalnie do udziałów. Natomiast zaliczka winna być tak skalkulowana, aby pokryć przewidywane przyszłe koszty, zaś gdyby zaliczki okazały się jednak niewystarczające, ich uzupełnienie winno nastąpić w formie dopłat o wysokości proporcjonalnej do udziałów. Nie jest możliwe, w ocenie Sądu Apelacyjnego "oderwanie" wysokości wydatków na utrzymanie nieruchomości wspólnej od udziału w tej nieruchomości.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 18 października 2018 r., V ACa 1543/17

Standard: 24176

Jako błędną należy więc ocenić praktykę polegającą na obliczaniu wysokości zaliczek ,opłat i wszelkich ciężarów finansowych związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do powierzchni użytkowej lokalu , a nie do wielkości udziału we współwłasności przymusowej (por.Własność lokali –R.Strzelczyk i A.Turlej,C.h.Beck,Warszawa 2007 ,s. 254 ).

Podobnie Ewa Bończak –Kucharczyk w komentarzu do przepisów art. 13 i 14 ustawy o własności lokali (Lex –wydawnictwo internetowe ) podkreśla ,że „właściciele lokali zobowiązani są opłacać koszty zarządu nieruchomością wspólną nie w proporcji do liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej ich lokali, lecz w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w nieruchomości wspólnej . Te natomiast mogą być równe lub mogą nie być proporcjonalne do powierzchni poszczególnych lokali. Jeśli więc nie mamy do czynienia z celowym zróżnicowaniem obciążeń właścicieli poszczególnych lokali (np. ze zwiększeniem obciążeń właścicieli lokali użytkowych kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej), to zaliczki opłacane przez poszczególnych właścicieli powinny być proporcjonalne do ułamka ich udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej. Nie muszą one zresztą w ogóle być ustalane w relacji do powierzchni. Powinna być za to znana kwota zaliczki, jaką uiszczać mają poszczególni właściciele (w innym przypadku dochodzenie tych należności byłoby problematyczne), a kwota ta powinna być ustalana w relacji do kosztów ponoszonych na utrzymanie nieruchomości wspólne”. Komentatorka zauważyła nadto ,że „ często popełnianym w praktyce błędem jest ustalanie zaliczek przypadających na poszczególnych właścicieli lokali w proporcji do powierzchni ich lokali (a nie w proporcji do udziałów właścicieli we własności nieruchomości wspólnej) i ignorowanie różnic w przypadkach, gdy udziały nie odzwierciedlają proporcji powierzchni poszczególnych lokali „ . Tak więc stosownie do dyspozycji przepisu art. 12 ust. 2 właściciel lokali uczestniczą w ponoszeniu wydatków i ponoszą ciężary w stosunku do udziałów jakie mają w części wspólnej.

Stanowisko to znalazło też odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego – w wyroku z dnia 22.10.204 r.,II CK 98/04 Sąd Najwyższy wyraźnie podkreślił ,że zgodnie z ustawa członkowie wspólnoty ponoszą ciężar utrzymania nieruchomości wspólnej odpowiednio do swoich udziałów , inaczej ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w takim samym stosunku , w jakim uczestniczą oni w dochodach osiąganych z nieruchomości wspólnej . Art. 3 ust. 1 ustawy stanowi ,że w razie wyodrębnienia w

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 11 października 2012 r., I ACa 507/12

Standard: 24426 (pełna treść orzeczenia)

Zgodnie z art. 12 ust. 2 i art. 13 ust. 1 u.w.lok., właściciele odrębnych lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz uczestniczą w kosztach jej zarządu w wysokości odpowiadającej ich udziałom w nieruchomości wspólnej i to bez względu na to, czy zarząd jest regulowany przepisami kodeksu cywilnego, czy przepisami ustawy o własności lokali (art. 19 i 20 u.w.lok.). Jeżeli zatem wydatki i ciężary, o jakich mowa w art. 12 ust. 2 poniosła osoba sprawująca zarząd nieruchomością wspólną, to zgodnie z art. 14 ustawy wchodzą one w skład kosztów zarządu.

Według art. 12 ust. 2, pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej.

Pojęcie wydatków i ciężarów lege non distinguente obejmuje wszelkie obciążenia, zarówno cywilnoprawne, jak i publicznoprawne. Jest ono tożsame z pojęciem wydatków i ciężarów zawartym w art. 207 k.c. i obejmuje rzeczywiste oraz bezpośrednie koszty utrzymania wspólnej nieruchomości.

Uchwała SN z dnia 29 maja 2000 r., III CZP 10/00

Standard: 24057 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.