Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369; z 2021 r. poz. 72, 694, 1000, 1718

Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1.

1. Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Art. 2.

1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782),

i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,

k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097),

m) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023 i 2369),

n) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31.01.2020, str. 7), oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej umowy, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają.

2) dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

3a) (uchylony)

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1–4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;

8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), w sprawach z zakresu wykonywania zadań własnych;

9) wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565), wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszum Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Art. 3.

Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Art. 3a.

1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.

2. Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Art. 4.

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Rozdział 2 Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

Art. 5.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 6.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7.

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Rozdział 3 Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

Art. 8.

1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

4. Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.

5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Art. 9.

1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Art. 10.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:

a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,

2) sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Art. 11.

1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:

1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;

2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Rozdział 4 Właściwość organów podatkowych

Art. 12.

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

1a) od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 13–18.

(pominięte)

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 19.

Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 20.

Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm.).

Art. 21.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

Art. 0. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

A

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

   
 

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 
 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 

3. (uchylony)

   
 

4. (uchylony)

   
 

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

 
 

6. (uchylony)

   
 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 
 

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

598 zł

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek doty-czy

 

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł

 
  9a. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

– 1 zł za każdy mniemieszkalnej powierzchni użytkowej

– nie więcej niż 539 zł

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

1

2

3

4

 

 

   
 

9b. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: 1) o długości powyżej 1 kilometra, 2) o długości do 1 kilometra

– od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

2143 zł

105 zł

 
 

9c. Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

50% stawki określonej w ust. 9a

przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

9d. Przyjęcie zawiadomienia o zakończeniu budowy dotyczącego:

1) warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży do pięciu stanowisk włącznie, placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. a

przyjęcie zawiadomienia dotyczącego zakończenia budowy obiektu budowlanego zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

1

2

3

4

 

2) placów składowych, postojowych i parkingów oraz obiektów magazynowych będących budynkami składowymi, chłodniami, hangarami i wiatami – służących celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

3) budynków kolejowych, takich jak: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonow-nie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego

4) stawów rybnych

– od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. b

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. c

25% stawki określonej w części III ust. 9 pkt 1 lit. e

 
 

 

10. Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

47 zł

 
 

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

 
 

 

11a. Decyzja o przeniesieniu na rzecz innego podmiotu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

90 zł

 
 

12. (uchylony)

   

1

2

3

4

 

13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

120 zł

 
 

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

1069 zł

214 zł

 
 

15. (uchylony)

170 zł

 
 

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

 
 

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

zgoda wydana na podstawie art. 108b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106)

 

18. (uchylony)

   
 

19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

26 zł

 
 

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

98 zł

 
 

21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

 
 

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

 
 

23. (uchylony)

   
 

23a. Wydanie informacji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, o którego numer identyfikacji podatkowej wystąpiono

21 zł

 
 

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

 
 

25. (uchylony)

   

1

2

3

4

 

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

 
 

27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

58 zł

 
 

28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

 
 

29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

1000 zł

 
 

30. Decyzja w sprawie dokonania wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

200 zł

 
 

31. Decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze statków rybackich

100 zł

 
 

32. (uchylony)

   
 

33. (uchylony)

   
 

34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające

110 zł

 
 

35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające:

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym lub agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

2) pozostałe zmiany

110 zł

55 zł

zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego     tożsa

mość, adres miejsca zamieszkania, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające będącego osobą fizyczną

1

2

3

4

     

2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, jeżeli taki numer nie został nadany, numer paszportu, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego     tożsamość, adres miejsca zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy lub agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające wykonuje czynności agencyjne

4) numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub numer umowy gwarancji ubezpieczeniowej, datę obowiązywania tej umowy oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę – w przypadku agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 895 i 1180)

1

2

3

4

     

5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające na wniosek zakładu ubezpieczeń

 

35a. Dokonanie wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych:

1) jeżeli wniosek składa organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) pozostałe podmioty

30 zł

355 zł

 
 

35b. Zmiana wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

17 zł

 
 

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego

b) wyrobu alkoholu etylowego, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu

c) oczyszczania alkoholu etylowego

d) skażania alkoholu etylowego

e) odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

412 zł

11 610 zł

1005 zł

11 610 zł

11 610 zł

11 610 zł

1) dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

2) dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu produkującego tablice rejestracyjne

3) dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych

1

2

3

4

 

3)

podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11 610 zł

 
 

4)

podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

   
   

a) wyrobu napojów spirytusowych

11 610 zł

 
   

b) rozlewu napojów spirytusowych

11 610 zł

 
   

c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100% alkoholu

1005 zł

 
 

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

   
 

5)

podmiotu wykonującego działalność kantorową

1087 zł

 
 

6)

(uchylony)

   
 

7)

(uchylony)

   
 

8)

podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

   
   

a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków

1135 zł

 
   

b) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

220 zł

 
   

c) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

616 zł

 
 

9)

(uchylony)

   
 

9a)

podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

50 zł

 

1

2

3

4

 

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

616 zł

 
 

36a. Dokonanie wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o środkach ochrony roślin w zakresie:

1) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

2) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

220 zł

616 zł

 
 

36b. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin

5000 zł

 
 

36c. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin

1000 zł

 
 

36d. Decyzja w sprawie udzielenia upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

1000 zł

 
 

36e. Zmiana zakresu udzielonego upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w rozumieniu przepisów o środkach ochrony roślin

500 zł

 
 

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności

50% stawek określonych od wpisu 100% stawek określonych od wpisu

zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia

 

38. (uchylony)

   
 

39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

 
 

40. (uchylony)

   

1

2

3

4

 

41. Zatwierdzenie programu szkolenia osób wykonujących określone czynności w ruchu zakładu górniczego – od każdego programu

105 zł

 
 

42. Zatwierdzenie planów ruchu:

1) podziemnych zakładów górniczych

2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

3) innych zakładów

1005 zł

805 zł

505 zł

 
 

43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

1) osobie prawnej

2) osobie fizycznej

1005 zł

505 zł

 
 

44. (uchylony)

   
 

45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

205 zł

 
 

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

 
 

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów

505 zł

 
 

48. (uchylony)

   
 

48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów

100 zł

 
 

48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów

100 zł

 
 

48c. Zgoda na wydobywanie odpadów:

1) z zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów

2) ze zwałowiska odpadów

500 zł

 
 

48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

500 zł

 

1

2

3

4

 

48e. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

259 zł

 
 

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany

155 zł

 
 

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – od każdej nieruchomości

5 zł

udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

1) od wypisu:

a) do 5 stron

b) powyżej 5 stron

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

b) nie więcej niż

30 zł

50 zł

20 zł

200 zł

 
 

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

 
 

52a. (uchylony)

   
 

52b. (uchylony)

   
 

52c. Decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej

45 zł

 
 

52d. Decyzja w sprawie rezerwacji częstotliwości

100 zł

 
 

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

1

2

3

4

     

2a) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086)

3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji, z wyłączeniem decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości

5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego      rozporządzenie

(EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 17.02.2004, s. 1, z późn. zm.)

6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

7) decyzja zwalniająca z obowiązku uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, wykonującego przejazd w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej

1

2

3

4

     

8) decyzja w sprawie wpisu do rejestru dostawcy usług zaufania lub kwalifikowanej usługi zaufania

II.

Wydanie zaświadczenia

   
 

1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez kierowników urzędów stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

2) zaświadczenie o stanie cywilnym

3) zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby

4) zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

5) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

6) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

7) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego

8) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

9) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego

38 zł

38 zł

24 zł

24 zł

33 zł

50 zł

39 zł

39 zł

39 zł

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich      przedstawi

cielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość oraz wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny; zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

3) odpisy zupełne wydawane w sprawach dokumentów paszportowych

4) odpisy zupełne wydawane osobie, której akt dotyczy, po unieważnieniu wzmianki dodatkowej dołączonej do niewłaściwego aktu stanu cywilnego

5) zaświadczenie o przyjętych sakramentach

6) zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa

7) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

 

1

2

3

4

   

10) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39 zł

 
   

11) odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych   przed dniem 1 stycznia 1946 r.

39 zł

 
   

12) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

 
 

2.

Pełny odpis przetworzonych danych osobowych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych

17 zł

 
 

3.

Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

46 zł

 
 

4.

Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

5.

Legalizacja dokumentu

26 zł

 
 

6.

Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938)

60 zł

 
 

7.

Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

 
 

8.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza

21 zł

 
 

9.

Świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

132 zł

 

 

1

2

3

4

 

10. Fitosanitarne świadectwo eksportowe lub fitosanitarne świadectwo reeksportowe dla roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wyprowadzanych do państw trzecich lub przemieszczanych przez te państwa, lub świadectwo przedeksportowe

20 zł

 
 

11. (uchylony)

   
 

12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82 zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

 

13. Europejska Karta Broni Palnej

105 zł

 
 

14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

105 zł

 
 

15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę

105 zł

 
 

16. (uchylony)

   
 

17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje

21 zł

 
 

18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólno-towych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

20 zł

 
 

19. Zaświadczenie potwierdzające, że podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

 
 

20. Zaświadczenie stwierdzające, że podmiot został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

21 zł

 
 

20a. Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu

50 zł

 

1

2

3

4

 

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

1

2

3

4

     

8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

9) potwierdzenie złożenia podania   oraz innych

dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Synchytrium endobioticum

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavi-bacter michiganensis ssp. sepedonicus

15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje domniemanie, że jest on ofiarą handlu ludźmi

16) inne zaświadczenia wydawane w sprawach Karty Dużej Rodziny

17) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE istnieje domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi.

18) dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wydany na podstawie art. 109 ust. 2–2b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.)

III.

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

   
 

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 
 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy, z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 oraz art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia

340 zł

1) zezwolenie, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6, art. 176 i art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1

2

3

4

 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)

 

2) zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

 

2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wydane na podstawie:

1) pkt 1 i 3

2) pkt 2

85 zł

340 zł

 
 

2b. Zezwolenie, o którym mowa w art. 114 ust. 1 i 1a i art. 127, art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

440 zł

 
 

2c. Zezwolenie, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

170 zł

 
 

3. Zezwolenie na pobyt stały

640 zł

zezwolenie udzielane:

1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta

2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

3) posiadaczowi Karty Polaka, zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

4) na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

 

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

640 zł

 
 

5. (uchylony)

   
 

6. Wiza wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej:

1) dla dziecka w wieku od 6 do

12 lat

równowartość

40 euro

1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego

1

2

3

4

 

2) w pozostałych przypadkach

 

równowartość 80 euro przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski  Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, który do niego dołącza lub z nim przebywa

2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej

3) wiza dla cudzoziemca w wieku poniżej 6 lat

4) wiza dla uczniów szkół, studentów, uczestników studiów podyplomowych, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy podróżują w celu nauki, studiowania, kształcenia się lub szkolenia

5) wiza dla naukowców przybywających w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych naukowych

6) wiza dla przedstawicieli organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczących w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne

 

7. Przedłużenie wizy:

1) Schengen

równowartość

30 euro

przedłużenie wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) 

1

2

3

4

 

2) krajowej

406 zł  przeliczenia równowartości euro na złote dokonuje się według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy

 
 

8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

1570 zł

 
 

9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

– za każdy m2 powierzchni użytkowej

– nie więcej niż

1 zł

539 zł

1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

1

2

3

4

 

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

 
 

c) innego budynku

48 zł

 
 

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

 
 

e) budowli związanych z produkcją rolną

112 zł

 
 

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

2143 zł

 
 

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

105 zł

 
 

h) innych budowli

155 zł

 
 

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

91 zł

 
 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

   
 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych

50% stawek określonych w pkt 1

 

1

2

3

4

 

10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1

pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych   w sprawie

budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

2) budynków   przeznaczo

nych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

 
 

12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

1) osobie fizycznej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

242 zł

1193 zł

pozwolenie na broń:

1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

2) wydawane szkole

 

13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydane na podstawie przepisów o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem ust. 13a:

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

2) pozostałe

433 zł

48 zł

 
 

13a. Zezwolenie na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji

1537 zł

 
 

14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego

0,1% funduszu udziałowego

 
 

15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej

0,1% kapitału zakładowego

 
 

16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

12 750 zł

 
 

17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

12 750 zł

 
 

18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

6713 zł

 

1

2

3

4

 

19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia

12 750 zł

 
 

20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855 zł

 
 

21. Licencja połowowa wydawana:

   
 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

596 zł

 
 

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

1186 zł

 
 

21a. Zmiana licencji połowowej w związku ze zwiększeniem zdolności połowowej statku rybackiego lub zmianą narzędzi połowowych podanych w licencji:

   
 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

298 zł

 
 

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

593 zł

 
 

22. Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydawane:

1) na okres jednego miesiąca:

   
 

a) organizatorowi zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu

500 zł

 
 

b) armatorowi statku na prowadzenie połowów z jego statku

11 zł

 
 

2) na okres kolejnych 12 miesięcy dla armatora statku na prowadzenie połowów z jego statku

42 zł

 
 

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

   
 

1) połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego

15 zł

 
 

2) prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich

419 zł

 
 

3) prowadzenie zarybiania

15 zł

 
 

4) wprowadzanie gatunku obcego lub przenoszenie gatunku niewy-stępującego miejscowo

400 zł

 
 

23a. Specjalne zezwolenie połowowe

100 zł

 
 

23b. Zmiana specjalnego zezwolenia połowowego

50 zł

 

1

2

3

4

 

24. (uchylony)

   
 

25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

117 zł

229 zł

 
 

26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:

a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych, prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych    (wydobyw

czych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

654 zł

221 zł

438 zł

 

1

2

3

4

 

a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

c) taśm przenośnikowych

654 zł

438 zł

221 zł

 
 

27. (uchylony)

   
 

28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin

705 zł

 
 

29. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

30 zł

125 zł

 
 

30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:

1) na wywóz czasowy

44 zł

pozwolenie na wywóz stały zabytku za granicę w przypadku:

1) zamiany lub darowizny

1

2

3

4

 

2) na wywóz stały

100 zł

muzealiów oraz innych zabytków znajdujących się w posiadaniu muzeów państwowych i samorządowych oraz innych instytucji kultury, a także muzeów prowadzonych przez instytuty badawcze, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i publiczne szkoły wyższe

2) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego   Porozu

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

3) zwrotu zabytków utraconych w wyniku przestępstwa lub wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego   Porozu

mienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli zwrot tych zabytków wynika z umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską

 

30a. Zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

10 000 zł

 
 

31. Indywidualne zezwolenie dewizowe

113 zł

 
 

32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

1939 zł

 

1

2

3

4

 

33.

Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1087 zł

 
 

34.

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

4244 zł

 
 

35.

Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich

209 zł

 
   

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

514 zł

 

1

2

3

4

 

3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, do których dodano substancje promieniotwórcze, oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przecho-walników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

1023 zł

 
 

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych:

1) zgoda na zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych

2) zgoda na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych

3466 zł

3466 zł

zgoda i zezwolenie wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086)

1

2

3

4

 

3) zgoda na zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych do środowiska

3466 zł

 
 

4) zezwolenie na wprowadzenie produktu GMO do obrotu

3466 zł

 
 

5) zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej

3466 zł

 
 

6) wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO

3466 zł

 
 

37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

* 37a. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. poz. 1718) 400 zł

1) zezwolenie wydawane w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. a oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych, wydawane podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) zezwolenie wydawane w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. b i c oraz ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

107 zł

zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

* 38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego, ośrodka rehabilitacji zwierząt lub azylu dla zwierząt

76 zł

 
 

39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1162 oraz z 2020 r. poz. 284):

   
 

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne i wielokrotne przemieszczanie odpadów

14 000 zł

 
 

2) od zezwoleń wstępnych

2000 zł

 
 

40. Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:

   
 

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2011 zł

 
 

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikro-przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

 
 

3) pozostałe

506 zł

 
 

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

 
 

41. (uchylony)

   

1

2

3

4

 

42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107 zł

 
 

43. Pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ, na potrzeby działalności regulowanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

505 zł

 
 

43a. (utracił moc)16

   
 

43b. (utracił moc)16

   
 

43c. Zezwolenie na:

a) zbieranie odpadów

b) przetwarzanie odpadów

c) zbieranie i przetwarzanie odpadów

616 zł

 
 

44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

2) pozostałe

616 zł

82 zł

1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot    gruntowych,

mienia     komunalnego

i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

1

2

3

4

     

4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych

5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych – wydawane na wniosek składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy

6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, działającym na rzecz ochrony przyrody

8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem   i ochroną

dróg

9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń nie-związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego 11)19) zezwolenie na prowadzenie prac nad agrofa-gami

12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom

W brzmieniu ustalonym przez art. 60 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 17.

1

2

3

4

     

fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej

13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa

14) (uchylony)

 

45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 
 

46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

z zastrzeżeniem ust. 17–19

50% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

IV.

Złożenie dokumentu

   
 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia

 

1

2

3

4

     

b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1–5 ustawy

5) jeżeli dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)

7) jeżeli pełnomocnictwo

udzielane jest do złożenia lub zmiany zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego lub zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722)

8) jeżeli dotyczy pełnomocnictwa szczególnego w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816 i 1000).

 

* Wchodzi w życie 18 grudnia 2021 r.
Komentarz redakcyjny
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.