Art. 11.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:

1) na wniosek operatora pocztowego;

2) z urzędu w przypadku:

a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,

b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,

c) wydania prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,

d) uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu operatora pocztowego,

e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a, przez dwa kolejne lata.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.