Art. 43.

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe

1. Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku.

2. W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:

1) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:

a) usługi powszechne,

b) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,

c) przesyłki kurierskie,

d) inne usługi pocztowe;

2) średniorocznego zatrudnienia;

3) liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;

4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;

5) liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;

6) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;

7) rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;

8) okresu wykonywania działalności pocztowej;

9) formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;

10) przynależności do grupy kapitałowej.

3. Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:

1) aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:

a) jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione i oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,

b) jednostki organizacyjne agentów pocztowych;

2) cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

4. Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisów tej ustawy.

5. Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

5a. Operator pocztowy, który w poprzednim roku nie wykonywał działalności pocztowej, składa w terminie do dnia 31 marca oświadczenie o niewykonywaniu tej działalności wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, 9 i 10.

6. Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP”, z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza i objaśnień.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.