Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego

Dz. U. z 2020 r. poz. 231, 284; z 2021 r. poz. 11, 2122; z 2022 r. poz. 613, 655, 1079, 1561

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa określa:

1) zadania, zasady działalności oraz organizację Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej „Agencją”;

2) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa powierzonym Agencji, w tym mieniem:

a) będącym do dnia jego przekazania Agencji w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, a także innym mieniem będącym we władaniu tych jednostek oraz dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym, niewykorzystywanym do realizacji ich zadań,

b) przekazanym pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji na podstawie umowy użyczenia lub decyzji właściwego ministra;

4) zasady gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz przebudowy i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, o których mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356 oraz z 2019 r. poz. 1726);

5) zadania realizowane przez Agencję w zakresie obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 953 i 1214);

6) zasady i tryb gospodarowania niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa bez pośrednictwa Agencji.

Art. 2.

Mienie, o którym mowa w art. 1 pkt 2 i 3, obejmuje wszystkie prawa majątkowe i niemajątkowe przekazane Agencji na zasadach i w trybie określonych w ustawie.

Art. 3.

Przepisów ustawy nie stosuje się do lasów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83, 125, 1815 i 2020), udostępnionych, na ich podstawie, jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanym.

Art. 4.

Ilekroć w ustawie jest mowa o lokalu mieszkalnym, kwaterze, kwaterze internatowej, internacie, zamieszkiwaniu, zajmowaniu lokalu, opłatach za używanie lokalu oraz opłatach pośrednich, należy przez to rozumieć odpowiednio lokal mieszkalny, kwaterę, kwaterę internatową, internat, zamieszkiwanie, zajmowanie lokalu, opłaty za używanie lokalu oraz opłaty pośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4a.

Ilekroć w ustawie jest mowa o towarzystwie budownictwa społecznego, należy przez to rozumieć także społeczną inicjatywę mieszkaniową.

Rozdział 2 Agencja Mienia Wojskowego

Art. 5.

1. Agencja jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Agencja działa na podstawie ustawy i statutu.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

4. W skład Agencji wchodzą:

1) Biuro Prezesa Agencji;

2) oddziały regionalne Agencji.

5. Minister Obrony Narodowej, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, określający jej organizację wewnętrzną, w tym wykaz stanowisk kierowniczych w Biurze Prezesa Agencji oraz wykaz i właściwość rzeczową i miejscową oddziałów regionalnych Agencji, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego wykonywania zadań przez Agencję.

Art. 6.

1. Skarb Państwa powierza Agencji wykonywanie w jego imieniu i na jego rzecz prawa własności i innych praw rzeczowych w stosunku do:

1) nieruchomości stanowiących jego własność:

a) wykorzystywanych do zakwaterowania żołnierzy zawodowych,

b) zajętych pod budowle i urządzenia związane z nieruchomościami, o których mowa w lit. a,

c) uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli przedstawiona przez Agencję propozycja wykorzystania tych nieruchomości uzasadnia ich przekazanie w celu realizacji zadań Agencji;

2) innego niż określone w pkt 1 mienia przekazanego Agencji;

3) mienia Skarbu Państwa:

a) będącego do dnia przekazania Agencji w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, niewykorzystywanego do realizacji ich zadań,

b) przekazanego pozostałego po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję przysługuje prawo własności lub inne prawa uzyskane z tytułu zbycia lub obciążenia prawem rzeczowym lub innym prawem mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 2.

Art. 7.

1. Do zadań własnych Agencji należy:

1) gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa powierzonym i użyczonym Agencji, w tym obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

2) obrót mieniem, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości oraz infrastruktury;

3) przejmowanie i nabywanie mienia;

4) uporządkowanie stanu prawnego mienia;

5) prowadzenie ewidencji mienia, w tym mienia Skarbu Państwa, powierzonego lub użyczonego Agencji do zagospodarowania;

6) dokonywanie remontów budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych oraz internatów, a także związanej z nimi infrastruktury;

7) prowadzenie działalności gospodarczej;

7a) podejmowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz wsparcie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla potrzeb Sił Zbrojnych;

8) sporządzanie projektu i korekty trzyletniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego i przedstawianie go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia;

9) budowanie domów mieszkalnych;

10) wytwarzanie, przechowywanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1214 i 1495);

11) gospodarowanie dobrami niematerialnymi o charakterze majątkowym;

12) użytkowanie lasów przekazanych Agencji na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach lub niniejszej ustawy;

13) współpraca z przedsiębiorcami wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa w zakresie realizacji obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

14) prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, organizacja przedsięwzięć związanych z promocją Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pokazów lotniczych;

15) realizacja zadań w zakresie inwestycji budowlanych i zakupów nieruchomości oraz ulepszeń posiadanych zasobów mienia, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, oraz zakupów innych środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 7, 9, 11 i 15, Agencja realizuje w zakresie wynikającym z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.

3. Agencja może także nabywać mienie w związku z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 oraz z 2022 r. poz. 1079), oraz projektów, o których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) i w rozdziale 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. poz. 1079).

4. Projekt 3-letniego planu wykorzystania zasobu mieszkaniowego i internatowego sporządza się na dany rok budżetowy i 2 następne w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Agencja jest obowiązana uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej w każdym przypadku współpracy, o której mowa w ust. 1 pkt 13. Minister Obrony Narodowej wydaje opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania Prezesa Agencji. Brak opinii w tym terminie jest równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.

Art. 8.

1. Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z Prezesem Agencji określi, w drodze decyzji, wykaz przedsiębiorców wykonujących zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, z którymi Agencja może współpracować w zakresie wykonywania zadań związanych z obrotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 13, a także zakres tych zadań.

2. Szczegółowe zasady wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, są określane każdorazowo w drodze umowy zawieranej między Agencją a przedsiębiorcą określonym w decyzji, o której mowa w ust. 1.

Art. 9.

1. Do zadań zleconych Agencji należy w szczególności:

1) wykonywanie powierzonych jej przez Ministra Obrony Narodowej zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej i internatowej oraz inwestycji i remontów zasobów mieszkaniowych i internatowych, w tym:

a) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu zasobów mieszkaniowych i internatowych,

b) planowania i realizowania inwestycji, w tym budowy, zakupów i ulepszeń oraz remontów budynków, lokali mieszkalnych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, a także zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z dotacji budżetowej,

c) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych, na które Agencja otrzymuje dotację budżetową,

d) wydawania żołnierzom zawodowym decyzji o przydziale lokali mieszkalnych znajdujących się w dyspozycji Agencji;

2) wykonywanie umów zawartych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181) i przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152);

3) prowadzenie na rzecz urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawieranie umów wynikających z tych postępowań finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

4) wykonywanie umów zawartych między Ministrem Obrony Narodowej a Agencją, na podstawie których przekazaniu podlegają kompleksy magazynowe;

5) prowadzenie przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej postępowań o udzielenie zamówień publicznych do dalszego prowadzenia, o których mowa w pkt 3, wszczętych i niezakończonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjne podległe temu Ministrowi;

6) obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, inny niż określony w art. 7 ust. 1 pkt 1;

7) realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów operacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz występowanie o dofinansowanie, realizowanie oraz rozliczanie projektów, o których mowa w rozdziale 12 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 i w rozdziale 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, w zakresie właściwości Ministra Obrony Narodowej;

8) zbywanie podmiotom wskazanym przez Ministra Obrony Narodowej mienia ruchomego przekazanego Agencji przez tego Ministra.

2. Agencja, za zgodą Ministra Obrony Narodowej, może, ze środków finansowych pochodzących z przychodów przeznaczonych na realizację zadań Agencji, pożyczek i kredytów, nabywać sprzęt wojskowy i uzbrojenie, środki bojowe, techniczne i materiałowe oraz usługi w celu przekazania ich do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej oraz jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanym. Umowa o użytkowanie określa w szczególności zasady użytkowania i warunki płatności.

3. Minister Obrony Narodowej może dokonać cesji na Agencję uprawnień i obowiązków zamawiającego, w tym do zawarcia umowy dostaw i usług, w zakresie zakończonych postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej. W takim przypadku finansowanie dostaw i usług następuje ze środków finansowych Agencji, z zaciągniętych przez Agencję pożyczek i kredytów oraz przez Ministra Obrony Narodowej ze środków finansowych z części budżetu państwa, której dysponentem jest ten Minister.

4. Przekazanie przez Agencję do użytkowania urzędowi obsługującemu Ministra Obrony Narodowej i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Obrony Narodowej przedmiotu dostaw i usług, o których mowa w ust. 3, następuje na podstawie umowy określającej zasady korzystania z przedmiotu umowy oraz zasady płatności, z uwzględnieniem wydatkowanych przez Ministra Obrony Narodowej środków finansowych na nabycie przedmiotu dostaw i usług.

Art. 10.

Organami Agencji są:

1) Prezes Agencji;

2) Rada Nadzorcza;

3) dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.

Art. 11.

1. Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Obrony Narodowej. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

2. Kadencja Prezesa Agencji trwa 3 lata.

3. Powołanie Prezesa Agencji wygasa z dniem:

1) jego śmierci;

2) złożenia rezygnacji;

3) odwołania.

4. Po wygaśnięciu powołania Prezesa Agencji z przyczyn określonych w ust. 3 wskazany przez Ministra Obrony Narodowej zastępca Prezesa Agencji pełni obowiązki Prezesa Agencji do czasu objęcia obowiązków przez nowego Prezesa Agencji.

5. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Agencji.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

11. (uchylony)

12. (uchylony)

13. (uchylony)

Art. 12.

1. Prezes Agencji kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Prezesa Agencji należy:

1) ustalanie projektu rocznego planu finansowego Agencji, który przekazuje się Ministrowi Obrony Narodowej w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej;

2) składanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdania z rocznej działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Agencji wraz ze sprawozdaniem z badania po ich zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 13.

Prezes Agencji działa przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, w liczbie nie większej niż 4, oraz dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji.

Art. 14.

1. Zastępców Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej na wniosek Prezesa Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

2. Na stanowiska kierownicze w Biurze Prezesa Agencji powołuje i odwołuje Prezes Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 15.

1. Oddziały regionalne Agencji tworzy się dla obszaru jednego lub kilku województw lub ich części, w zależności od wielkości zasobu Agencji występującego na obszarze poszczególnych województw.

2. Oddziałami regionalnymi Agencji kierują dyrektorzy przy pomocy zastępców. Dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji oraz ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji. Powołanie oznacza nawiązanie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Art. 16.

(uchylony)

Art. 17.

1. W sprawach cywilnych przed sądami Agencję reprezentują Prezes Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właściwi rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji.

1a. W sprawach z zakresu prawa pracy przed sądami Agencję reprezentują Prezes Agencji, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w Biurze Prezesa Agencji, oraz właściwi rzeczowo i miejscowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji, w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w oddziałach regionalnych Agencji.

2. Prezes Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wykonują zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

3. W ramach wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej Prezes Agencji oraz, w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy oraz z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji wydają decyzje administracyjne w sprawach określonych w niniejszej ustawie oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).

4. Prezes Agencji jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji, a Minister Obrony Narodowej w stosunku do Prezesa Agencji.

Art. 18.

1. Wynagrodzenie dla Prezesa Agencji i zastępców Prezesa Agencji przysługuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136).

2. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Agencji i zastępcom Prezesa Agencji, mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Prezesa Agencji i jego zastępców.

Art. 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków powoływanych przez Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych.

2. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw aktywów państwowych, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków w trakcie trwania kadencji. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres, jaki pozostaje do upływu trwającej kadencji Rady Nadzorczej.

3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 4 przedstawicieli Ministra Obrony Narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje na okres kadencji Minister Obrony Narodowej spośród osób, o których mowa w ust. 3. Minister może odwołać Przewodniczącego w trakcie kadencji w każdym czasie. Odwołanie z pełnienia funkcji Przewodniczącego nie oznacza odwołania z Rady Nadzorczej.

5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

6. Powołanie członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem:

1) jego śmierci;

2) złożenia rezygnacji;

3) odwołania.

7. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom przysługuje miesięczne wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje bez względu na częstotliwość zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej, z tym że zmniejsza się wynagrodzenie miesięczne w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu w danym miesiącu, proporcjonalnie do liczby posiedzeń Rady odbytych w tym miesiącu.

9. Minister Obrony Narodowej ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym jej członkom, mając na względzie pełnioną funkcję i zakres obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz pozostałych jej członków.

Art. 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Agencji.

2. Rada Nadzorcza:

1) opiniuje projekt rocznego planu finansowego Agencji;

2) opiniuje roczne sprawozdanie finansowe Agencji;

3) opiniuje roczne sprawozdanie z działalności Agencji;

4) podejmuje uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Agencji absolutorium z wykonania obowiązków w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym;

5) określa warunki postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Agencji;

6) (uchylony)

7) wykonuje inne czynności nadzorcze.

3. Rada Nadzorcza może żądać przedstawienia dokumentów i wyjaśnień w każdej sprawie pozostającej w zakresie działalności Agencji.

4. Rada Nadzorcza przedstawia opinie, o których mowa w ust. 2, oraz uchwałę, o której mowa w ust. 2 pkt 4, Ministrowi Obrony Narodowej.

5. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, z tym że może delegować swoich członków do samodzielnego wykonania poszczególnych czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 7.

6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę Radę i zatwierdzonego przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 21.

1. Minister Obrony Narodowej zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Agencji i roczne sprawozdanie z działalności Agencji.

2. Minister Obrony Narodowej w terminie 30 dni od dnia przedstawienia mu uchwały o nieudzieleniu Prezesowi Agencji absolutorium, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, może odwołać Prezesa Agencji.

3. (uchylony)

Art. 22.

1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór.

Art. 23.

Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Art. 24.

1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze niezwłocznie upowszechnia się listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór, a także przez udostępnienie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Art. 25.

1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w Agencji sporządza się protokół.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 26.

1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 27.

Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia jego nawiązania, można zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Informację o wyniku naboru upowszechnia się zgodnie z art. 26.

Art. 27a.

Przepisów art. 22–27 nie stosuje się do Prezesa Agencji, zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji i ich zastępców, a także osób zajmujących kierownicze stanowiska w Biurze Prezesa Agencji.

Rozdział 3 Gospodarka finansowa Agencji

Art. 28.

1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

2. (uchylony)

3. Agencja prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

4. Roczne sprawozdanie finansowe Agencji podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

Art. 29.

1. Agencja otrzymuje dotację podmiotową z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na utrzymanie Agencji, gdy planowane do pozyskania środki z działalności nie byłyby wystarczające na pokrycie kosztów działalności.

2. Agencja otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, na realizację następujących zadań zleconych:

1) sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji wynikających z potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

2) przejęcie kompleksów magazynowych w wysokości równej środkom finansowym na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 2 zdanie drugie, zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

3) sfinansowanie realizacji zadań dotyczących:

a) planowania i realizowania inwestycji i remontów, w tym zakupów i ulepszeń budynków, lokali mieszkalnych i internatów oraz związanej z nimi infrastruktury, a także zakupów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele,

b) wypłacania osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych w postaci:

– odprawy mieszkaniowej,

– świadczenia mieszkaniowego,

– świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wypłacanego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2004 r.,

– zryczałtowanego ekwiwalentu wypłacanego na podstawie przepisów art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2010 r.,

– ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z osobnej kwatery stałej, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1203, 1596 i 2533, z 2005 r. poz. 290, z 2008 r. poz. 299 oraz z 2010 r. poz. 143),

c) pokrycia kosztów zakupu lokalu mieszkalnego pozyskanego przez Agencję w przypadku braku w zasobie mieszkaniowym i internatowym Agencji, w miejscowości wybranej przez osoby, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, lokalu mieszkalnego odpowiadającego uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci,

d) pokrycia kosztów leasingu lub najmu lokali mieszkalnych przydzielanych żołnierzom zawodowym na podstawie decyzji o przydziale lokali mieszkalnych, pomniejszonych o przychody należne z tytułu opłat za używanie kwater,

e) pokrycia kosztów remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia,

f) pokrycia kosztów wymiany lub remontu wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater,

g) pokrycia kosztów opróżnienia i przeniesienia żołnierza zawodowego z lokalu mieszkalnego do wskazanego mu lokalu zamiennego na czas trwania remontu, oznaczony i podany do wiadomości, nie dłużej jednak niż na rok, jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a konieczność naprawy nie powstała z winy osób zajmujących lokal mieszkalny,

h) pokrycia kosztów zajmowania internatów i kwater internatowych przez żołnierzy, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

i) pokrycia kosztów związanych z obsługą zadań, o których mowa w lit. a–h.

3. Agencja otrzymuje dotację celową z budżetu państwa na realizację następujących zadań:

1) utrzymanie przekazanych Agencji nieruchomości, trwale zbędnych dla resortu obrony narodowej, w tym pokrycie kosztów, o których mowa w art. 47 ust. 2, w danym roku i w kolejnych 3 latach budżetowych, w których nieruchomości są zagospodarowywane, w wysokości równej środkom finansowym na utrzymanie nieruchomości oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 47 ust. 2, zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej;

1a) utrzymanie przekazanego Agencji mienia ruchomego, w przypadku gdy planowane do pozyskania przychody z tytułu gospodarowania tym mieniem nie byłyby wystarczające na pokrycie planowanych kosztów jego utrzymania;

2) utrzymanie przekazanego Agencji mienia, w tym pokrycie kosztów, o których mowa w art. 47 ust. 2, w danym roku i w kolejnych 3 latach budżetowych, w których mienie jest zagospodarowywane, w wysokości równej środkom finansowym na utrzymanie tego mienia oraz na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 47 ust. 2, zamieszczonym w części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. W przypadku dokonania korekt planu, o którym mowa w art. 46, odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje Agencji dotację celową z części budżetu państwa, której jest dysponentem, przeznaczoną na utrzymanie mienia objętego korektą na okres od dnia przekazania mienia do końca roku kalendarzowego.

Art. 30.

1. Przychodami Agencji są:

1) przychody z gospodarowania mieniem;

2) przychody z działalności gospodarczej;

3) przychody z darowizn, spadków i zapisów;

4) przychody z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, hoteli i internatów oraz za najem i dzierżawę lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych;

5) przychody z tytułu zbywania składników mienia;

6) przychody z tytułu zbywania akcji lub udziałów oraz wypłat dywidend w spółkach;

7) dotacje;

8) odsetki;

9) pozostałe przychody.

2. Z przychodów wymienionych w ust. 1 pokrywa się koszty:

1) uporządkowania stanu prawnego i prowadzenia ewidencji mienia;

2) utrzymywania mienia;

3) gospodarowania mieniem;

4) pozostałej działalności Agencji.

3. Wynik finansowy brutto Agencji obciążają odpisy stanowiące równowartość przychodów należnych:

1) Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655);

2) Funduszowi Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, o którym mowa w art. 31.

4. Odpis, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, ustala się w wysokości 100% wartości nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej przez Agencję z gospodarowania koncesjonowanymi i niekoncesjonowanymi ruchomymi składnikami majątku, przekazanymi przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane.

5. Odpis, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, ustala się w wysokości 93% wartości nadwyżki przychodów nad kosztami uzyskanej przez Agencję z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

Art. 31.

1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Przychodami Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego są środki pieniężne uzyskane z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym Agencji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przekazywane przez Agencję w wysokości odpisu określonego w art. 30 ust. 5.

3. Wydatki Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych.

Art. 32.

Środki pieniężne należne Funduszowi Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Funduszowi Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego Agencja przekazuje w terminie do 30. dnia miesiąca następującego po danym kwartale, w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty odpisu za dany kwartał. Agencja dokonuje rozliczenia rocznego w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Art. 33.

Agencja tworzy następujące fundusze:

1) fundusze własne:

a) fundusz zasobowy będący kapitałem zakładowym – w wartości mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2, przekazanego Agencji do zagospodarowania,

b) fundusz rezerwowy – tworzony z zysku netto Agencji;

2) fundusze specjalne:

a) fundusz remontowy – tworzony w wartości odpisów na fundusz remontowy odnoszonych w ciężar kosztów,

b) inne fundusze.

Art. 34.

Fundusz zasobowy ulega:

1) zwiększeniu o:

a) wartość mienia Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2, przekazanego Agencji do zagospodarowania na podstawie art. 44 oraz innego mienia przekazanego Agencji,

b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym,

c) wartość mienia powstałego w wyniku realizacji zadań własnych i zleconych sfinansowanych z funduszu rezerwowego,

d) wartość inwestycji i zakupów środków trwałych sfinansowanych z dotacji budżetowych,

e) wartość zysku netto Agencji po podziale wyniku finansowego,

f) wartość rozwiązanych odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w tym akcji lub udziałów w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, stanowiących własność Skarbu Państwa, w przypadku ustania przyczyny, dla której ich dokonano;

2) zmniejszeniu o:

a) wartość mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa – sprzedanego, zlikwidowanego albo przekazanego, w tym nieodpłatnie, przez Agencję, w tym wartość umorzonych akcji lub udziałów,

b) skutki aktualizacji wartości aktywów znajdujących odzwierciedlenie w funduszu zasobowym,

c) umorzenia składników majątkowych zaliczonych do aktywów trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa,

d) wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości składników mienia, w tym akcji lub udziałów w spółkach i towarzystwach budownictwa społecznego, stanowiących własność Skarbu Państwa,

e) pokrycie straty netto Agencji przewyższającej kwotę funduszu rezerwowego.

Art. 35.

1. Fundusz rezerwowy ulega:

1) zwiększeniu o odpis z zysku netto, po podziale wyniku finansowego;

2) zmniejszeniu o:

a) pokrycie straty netto,

b) wartość wsparcia realizacji zadań, o których mowa w ust. 3.

2. Z funduszu rezerwowego pokrywa się stratę netto Agencji za rok obrotowy.

3. Agencja po sfinansowaniu strat z jej działalności może z funduszu rezerwowego:

1) realizować zadania w zakresie finansowania i dofinansowania inwestycji budowlanych i zakupów nieruchomości, ulepszeń i remontów posiadanych zasobów mienia, w tym spłaty zobowiązań wraz z kosztami ich obsługi zaciągniętych na te cele, oraz zakupów innych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;

2) partycypować w kosztach budowy lokali mieszkalnych w towarzystwach budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję, przeznaczonych do zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

Art. 36.

1. Fundusz remontowy jest tworzony w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Agencji i przeznaczony na remont tego zasobu. Środki funduszu remontowego pochodzą z wpłat odpisu na fundusz remontowy, dokonywanych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu. Wysokość odpisu w skali roku wynosi 0,5% wartości od-tworzeniowej lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa oraz 0,2% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Skarbu Państwa znajdującego się w budynku wspólnoty mieszkaniowej, obliczonej zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Środki funduszu zwiększa się o wpływy z ich oprocentowania.

2. Fundusz remontowy ulega:

1) zwiększeniu o wartość:

a) naliczonych w ciągu roku obrotowego odpisów na fundusz remontowy,

b) oprocentowania środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym tego funduszu;

2) zmniejszeniu o wartość:

a) wykonywanych przez oddziały regionalne Agencji remontów zasobu mieszkaniowego Agencji sfinansowanych z funduszu remontowego,

b) opłat związanych z prowadzeniem wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu.

Art. 37.

Decyzję w sprawie podziału wyniku finansowego Agencji za rok obrotowy, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez Ministra Obrony Narodowej, podejmuje, po przedstawieniu propozycji przez Prezesa Agencji, Minister Obrony Narodowej.

Art. 38.

1. Zwalnia się Agencję z opłat sądowych w sprawach cywilnych dotyczących mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 2 i 3.

2. Do zamówień udzielanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).

Art. 39.

Agencja może zaciągać kredyty po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej wydanej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Art. 40.

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia gospodarki finansowej Agencji, w tym:

1) sposób i tryb sporządzania planów finansowych,

2) sposób i tryb dokonywania zmian w planach finansowych,

3) sposób realizacji planów finansowych, dokonywania rozliczeń wewnętrznych oraz zaciągania zobowiązań,

4) sposób rozliczania kosztów działalności,

5) sposób gospodarowania środkami finansowymi

– biorąc pod uwagę potrzebę przestrzegania zasad celowego i oszczędnego dokonywania wydatków oraz terminowej realizacji zadań.

Art. 41.

1. Należności pieniężne przysługujące Agencji mogą być umarzane w całości lub w części w razie wystąpienia co najmniej jednego z następujących przypadków:

1) dłużnik, będący osobą fizyczną, zmarł i do dnia śmierci nie ustalono składników majątkowych lub ustalono składniki majątkowe, do których prawo ustało wraz ze śmiercią dłużnika lub posiadał wyłącznie składniki majątkowe niepodle-gające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie odpowiednio art. 829–833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.) lub art. 8–10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), oraz przedmioty codziennego użytku domowego;

2) dłużnik, będący osobą fizyczną, posiada wyłącznie składniki majątkowe niepodlegające egzekucji sądowej lub administracyjnej, na podstawie odpowiednio art. 829–833 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego lub art. 8–10 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, oraz przedmioty codziennego użytku domowego albo egzekucja należności spowodowałaby istotne zagrożenie dla dalszej egzystencji osoby dłużnika lub członków jego rodziny;

3) dłużnik został wykreślony z właściwego rejestru, a odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu wykreślonego ponosi Skarb Państwa;

4) w stosunku do dłużnika zapadło prawomocne orzeczenie w postępowaniu upadłościowym świadczące o braku majątku dłużnika, a do zapłaty należności nie są zobowiązane osoby trzecie;

5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

6) kwota należności związana z używaniem lokalu objęta egzekucją trwającą łącznie co najmniej 5 lat nie uległa zmniejszeniu, a lokal został przekazany do zasobu Agencji.

2. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane również inne osoby, może nastąpić wtedy, gdy przesłanki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Odroczenie terminów płatności należności pieniężnych przysługujących Agencji lub rozłożenie ich na raty, w całości lub w części, może nastąpić w przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty zadłużenia wobec Agencji lub okresowego braku zdolności płatniczej dłużnika.

4. Umorzenie należności pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu.

5. Odroczenie terminów płatności oraz rozłożenie na raty należności pieniężnych przysługujących Agencji może nastąpić na wniosek dłużnika lub z urzędu po wyrażeniu zgody przez dłużnika.

6. We wnioskach, o których mowa w ust. 4 i 5, wskazuje się informacje dotyczące wystąpienia przesłanek, o których mowa odpowiednio w ust. 1 albo 3, a do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie tych przesłanek.

7. Organami właściwymi do umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych są:

1) Prezes Agencji – jeżeli łączna kwota należności głównej przysługującej Agencji od dłużnika jest większa niż dziesięciokrotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej ogłoszonego za rok poprzedni na podstawie odrębnych przepisów przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” do celów naliczania odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

2) właściwi miejscowo i rzeczowo dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji – w pozostałym zakresie.

8. Jeżeli wniosek został złożony przez kilka osób solidarnie zobowiązanych, a kwota należności głównej obciążająca każdą z nich uzasadnia właściwość organów różnego stopnia, sprawę rozpoznaje Prezes Agencji.

9. Rozłożenie należności pieniężnych przysługujących Agencji na raty na okres powyżej 2 lat wymaga zgody Prezesa Agencji.

10. Odsetki ustawowe za opóźnienie nie stanowią należności Agencji, jeżeli ich kwota nie przekracza trzykrotnej wartości opłaty pobieranej przez operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, a dłużnik nie został wezwany lub upomniany do ich zapłaty.

11. Umorzenie w całości lub w części należności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli z pozostawieniem w aktach sprawy oświadczenia Agencji. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4–6, gdy miejsce pobytu dłużnika jest znane, umorzenie należności następuje na podstawie umowy.

12. Odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności na raty lub umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym następuje na podstawie umowy. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, umorzenie należności o charakterze cywilnoprawnym następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.

13. W zakresie umarzania, rozkładania na raty lub odraczania należności Agencji, właściwy organ Agencji może żądać od zobowiązanych niezbędnych dokumentów, informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 42.

1. Roszczenia Agencji o charakterze administracyjnoprawnym ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

2. Do przedawnienia roszczeń administracyjnoprawnych Agencji w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej tytułu VI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Rozdział 4 Gospodarowanie mieniem przez Agencję

Art. 43.

1. Mienie:

1) Skarbu Państwa będące do dnia przekazania w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także inne mienie będące we władaniu tych jednostek oraz dobra niematerialne o charakterze majątkowym, niewykorzystywane do realizacji ich zadań,

2) pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej

– podlega przekazaniu na rzecz Agencji przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Mienie:

1) Skarbu Państwa będące do dnia przekazania w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych, a także inne mienie będące we władaniu tych jednostek oraz dobra niematerialne o charakterze majątkowym, niewykorzystywane do realizacji ich zadań,

2) pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był minister właściwy do spraw wewnętrznych

– może, po uzgodnieniu z Prezesem Agencji, podlegać przekazaniu na rzecz Agencji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 44.

1. Przekazanie Agencji do zagospodarowania mienia, o którym mowa w art. 43, zarządza odpowiednio Minister Obrony Narodowej albo upoważniony przez niego organ wojskowy albo minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji do zagospodarowania porty wojenne współużytkowane przez podmioty inne niż jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

3. Minister Obrony Narodowej albo upoważniony przez niego organ wojskowy albo minister właściwy do spraw wewnętrznych, zarządzając przekazanie mienia, odpowiednio określa w szczególności terminy sporządzenia protokołów zdawczo-odbiorczych oraz wysokość dotacji na pokrycie kosztów utrzymania przekazanego Agencji mienia.

4. Przekazanie Agencji mienia do zagospodarowania następuje nieodpłatnie.

Art. 45.

1. Minister Obrony Narodowej może przekazać Agencji kompleks magazynowy, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i możliwości Agencji.

2. Przekazanie kompleksu magazynowego następuje w drodze umowy każdorazowo zawieranej między Ministrem Obrony Narodowej a Agencją, z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art. 47. Umowa określa w szczególności koszty przejęcia kompleksu magazynowego, w tym koszty audytów obiektów, dostosowania do wymogów niezbędnych do uzyskania koncesji, określonych odrębnymi przepisami, koncesji, w tym koszty zaświadczeń i opinii oraz utrzymania, a w odniesieniu do kompleksu magazynowego położonego na terenach lasów w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach – także koszty przywrócenia do stanu pierwotnego, zgodnie z wymogami zawartych umów.

3. Z dniem przekazania kompleksu magazynowego położonego na terenach lasów Agencja staje się stroną umowy zawartej między Ministrem Obrony Narodowej a Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w miejsce Ministra Obrony Narodowej.

4. Minister Obrony Narodowej określa, w drodze decyzji, wykaz kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji.

Art. 46.

1. Przekazywanie mienia odbywa się zgodnie z planem przekazywania tego mienia w terminach uzgodnionych przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych z Prezesem Agencji.

2. Plan przekazywania mienia składa się z odrębnych części sporządzonych oddzielnie dla:

1) nieruchomości;

2) rzeczy ruchomych, na obrót którymi nie są wymagane zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów oraz stanowiących odpady;

3) rzeczy ruchomych, na obrót którymi są wymagane zezwolenia i koncesje, w tym dla posiadających numery identyfikacyjne, nieposiadających numerów oraz stanowiących odpady.

3. Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych może dokonać korekty planu przekazywania mienia, jeżeli przemawiają za tym interes państwowy związany z obronnością, bezpieczeństwem państwa lub inne ważne względy publiczne albo ekonomiczne. Do sporządzania korekty planu stosuje się ust. 2.

4. Plan przekazywania mienia oraz jego korekty opracowuje upoważniony przez Ministra Obrony Narodowej organ wojskowy albo upoważniony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych organ podległy temu ministrowi lub kierownik jednostki podległej temu ministrowi.

5. Plan przekazywania mienia oraz jego korekty podlegają uzgodnieniu z Prezesem Agencji.

6. Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych zatwierdza plan przekazywania mienia do Agencji oraz zatwierdza korekty tego planu.

Art. 47.

1. Przekazanie Agencji mienia następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, z dniem podpisania tego protokołu.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności spis z natury przyjmowanego mienia, jego wartość oraz niezbędne informacje o jego stanie prawnym i techniczno-użytkowym, w tym informacje o rozmiarze szkód ekologicznych, stosowanych stawkach podatku od nieruchomości, szacunkowych kosztach oraz informację o wysokości środków finansowych na utrzymanie tego mienia określonych w części budżetu państwa, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych. Szacunkowe koszty obejmują koszty rekultywacji środowiska, koszty odkażania i dezaktywacji skażonego mienia oraz koszty rozbiórki obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania.

3. W protokole zdawczo-odbiorczym przekazywania kompleksu magazynowego określa się koszty przejęcia tego kompleksu, o których mowa w art. 45 ust. 2 zdanie drugie.

4. Do protokołów zdawczo-odbiorczych przekazywania nieruchomości i rzeczy ruchomych dołącza się posiadaną dokumentację techniczną, prawną i eksploatacyjną.

5. Wartość mienia w protokole zdawczo-odbiorczym określają:

1) właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki mieniem będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych odpowiednio przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) likwidator lub syndyk likwidowanej osoby prawnej, dla której organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych.

6. Sporządzenie i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego może nastąpić po wykonaniu, na koszt jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, następujących czynności:

1) geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości;

2) oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów;

3) inwentaryzacji naniesień i uzbrojenia terenu, przy czym jeden egzemplarz sporządzonej inwentaryzacji należy przekazać Agencji;

4) uregulowaniu wszystkich wymaganych z jej tytułu należności na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, osób prawnych i fizycznych.

Art. 48.

1. Na wniosek Ministra Obrony Narodowej albo upoważnionego przez niego organu wojskowego albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo upoważnionego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych organu podległego temu ministrowi lub przez niego nadzorowanego lub kierownika jednostki temu ministrowi podległej właściwy miejscowo ze względu na położenie nieruchomości starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych w stosunku do przekazanej nieruchomości, z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Właściwy organ Agencji, po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, występuje z wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o dokonanie wpisu w dziale drugim księgi wieczystej Agencji jako podmiotu władającego nieruchomością stanowiącą własność Skarbu Państwa.

3. Nieruchomości przekazane Agencji przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych podlegają wykreśleniu z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Art. 49.

1. Mienie ruchome przekazane Agencji w sposób określony w art. 46 ust. 1, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, jest przechowywane w magazynach Agencji lub magazynach przez nią użytkowanych.

2. Mienie, o którym mowa w ust. 1, może być również przechowywane w magazynach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych na podstawie umowy nieodpłatnego przechowania. W takim przypadku odpowiednio Minister Obrony Narodowej lub minister właściwy do spraw wewnętrznych nie przekazuje Agencji dotacji, o której mowa w art. 29 ust. 3.

Art. 50.

1. Minister Obrony Narodowej może, na podstawie umowy, użyczyć Agencji nieruchomości lub ich części będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych oraz innego mienia będącego we władaniu tych jednostek, niewykorzystywanego przez te jednostki do realizacji ich zadań, a niezbędnego do celów obronności lub bezpieczeństwa państwa.

2. Do użyczenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

3. Do sposobu i trybu przekazywania mienia w użyczenie Agencji stosuje się odpowiednio przepisy art. 44 ust. 1 i 3 oraz art. 46–48.

Art. 51.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym:

1) szczegółowy zakres planu przekazywania mienia, sposób i tryb jego opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania,

2) tryb dokonywania korekt planu przekazywania mienia oraz ich uzgadniania i zatwierdzania,

3) sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych:

a) wartości przekazywanego mienia,

b) kosztów rekultywacji środowiska,

c) kosztów odkażania i dezaktywacji skażonego mienia,

d) kosztów rozbiórki obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania,

e) kosztów przejęcia kompleksu magazynowego,

4) elementy, które powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy

– uwzględniając zasady prawidłowej ewidencji mienia.

Art. 52.

1. Agencja prowadzi ewidencję mienia, zwaną dalej „ewidencją”.

2. W ewidencji ujmuje się mienie:

1) przekazane, które do dnia przekazania Agencji pozostawało w trwałym zarządzie lub we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, w tym dobra niematerialne o charakterze majątkowym;

2) przekazane pozostałe po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych;

3) użyczone Agencji;

4) inne niż określone w pkt 1–3.

3. Dane zawarte w ewidencji chroni się przed:

1) przypadkowym lub celowym uszkodzeniem lub zniszczeniem;

2) kradzieżą;

3) zmianą lub dostępem przez osoby nieuprawnione.

4. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji, w tym rodzaje:

1) działów ewidencyjnych,

2) dokumentów stanowiących podstawę zapisów ewidencyjnych,

3) danych ujmowanych w ewidencji poszczególnych działów

– uwzględniając informacje ujęte w dokumentach potwierdzających przychody i rozchody mienia.

Art. 53.

1. Minister Obrony Narodowej może zawierać z Agencją umowy o zarządzanie nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niewykorzystywanymi przez te jednostki, umowy dostawy w ramach prowadzonych inwestycji wojskowych, a także umowy o świadczenie usług, w tym usług wypoczynkowych, konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych na rzecz Ministra Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych. Koszty umów realizowanych na rzecz jednostek nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej ponoszą te jednostki.

1a. Minister Obrony Narodowej oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane mogą udzielać Agencji zaliczek na poczet realizacji umów, o których mowa w ust. 1. Zasady udzielania zaliczek, rozliczania, formy zabezpieczenia oraz ich wniesienia i zwrotu określa się w umowach.

2. Minister Obrony Narodowej, zgodnie z zawartymi umowami, o których mowa w ust. 1, przekazuje corocznie Agencji środki finansowe z części budżetu państwa, której jest dysponentem, z części przeznaczonej na utrzymanie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oraz na nabycie usług, o których mowa w ust. 1, a także przekazuje Agencji, w trybie określonym w art. 46, zespół składników majątkowych niezbędnych do realizacji określonych zadań gospodarczych wynikających ze świadczenia tych usług.

Art. 54.

1. Gospodarowanie mieniem, o którym mowa w art. 43, z wyłączeniem kompleksów magazynowych, przez Agencję odbywa się zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i polega w szczególności na:

1) sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach określonych w ustawie oraz sprzedaży, najmie, dzierżawie i użyczeniu niezamieszkałych lokali mieszkalnych;

2) sprzedaży lub zamianie, oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste, oddaniu nieruchomości w trwały zarząd lub ustanawianiu i nabywaniu ustanowionych ograniczonych praw rzeczowych;

3) oddaniu w najem, dzierżawę, użyczenie lub do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego;

4) nieodpłatnym zbywaniu, w drodze umowy, jednostkom samorządu terytorialnego nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz budowli i urządzeń infrastruktury;

5) nieodpłatnym przejmowaniu od Skarbu Państwa, w tym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta, i innych agencji wykonawczych, nieruchomości, które mogą być zagospodarowane lub przeznaczone do obrotu w celu realizacji zadań Agencji;

6) nieodpłatnym przekazywaniu nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej lub agencje wykonawcze, jeżeli nieruchomości te stały się zbędne do wykonywania zadań Agencji;

7) sprzedaży jednostkom samorządu terytorialnego, a także samorządowym jednostkom organizacyjnym, na ich wniosek, nieruchomości lub ich części stanowiących przedmiot najmu przez te podmioty;

8) sprzedaży, likwidacji lub utylizacji mienia ruchomego.

2. Prezes Agencji, na wniosek Ministra Obrony Narodowej złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, może nieodpłatnie, w drodze umowy, przekazać na własność zarządzającemu specjalną strefą ekonomiczną w rozumieniu ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482 i 2020) nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inwestycyjne. Koszty związane z przygotowaniem geodezyjnym i prawnym nieruchomości ponosi zarządzający.

3. Mienie ruchome przydatne do celów ochrony przeciwpożarowej, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz do innych celów związanych z bezpieczeństwem państwa Agencja może sprzedawać, w drodze przetargu ograniczonego, jednostkom samorządu terytorialnego oraz prowadzącym działalność statutową w tym zakresie stowarzyszeniom i fundacjom, a także przedsiębiorcom wykonującym zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

4. Mienie, z wyjątkiem nieruchomości, którego zagospodarowanie na zasadach określonych w ust. 1 nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać przekazane nieodpłatnie.

5. Do nieruchomości będących w zasobie Agencji nie stosuje się przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.).

Art. 55.

Mienie przyjęte na podstawie art. 50 i art. 53, z wyjątkiem materiałów wybuchowych, broni i amunicji, Agencja może w szczególności oddać w najem, dzierżawę, użyczenie lub administrowanie, a także może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o to mienie.

Art. 56.

Przetargi dotyczące zagospodarowania mienia ruchomego, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 3, przeprowadza się, stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych.

 

Art. 57.

1. Agencja może na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych:

1) nieodpłatnie przekazać lub zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa;

2) zbyć sprzęt wojskowy lub produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, będące we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez nich nadzorowanych, które nie są wykorzystywane do realizacji ich zadań.

2. Agencja ustala cenę zbycia w porozumieniu odpowiednio z Ministrem Obrony Narodowej albo ministrem właściwym do spraw wewnętrznych. Cena powinna obejmować w szczególności wartość zbywanego mienia, wysokość kosztów poniesionych przez Agencję, wysokość podatków oraz wysokość nakładów poniesionych na badania i rozwój zbywanego mienia.

3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę na zmianę rocznego planu finansowego Agencji w przypadkach, o których mowa w ust. 1. Minister Obrony Narodowej o dokonanych zmianach niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 58.

1. Lotniska wojskowe przekazane Agencji do zagospodarowania z obowiązkiem zachowania lotniczego charakteru tych lotnisk mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

2. Lotniska wojskowe przekazane Agencji w użyczenie zgodnie z art. 50 mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy lub użyczenia, co najmniej na lat 30, wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem cywilnym użytku publicznego albo instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego. Przepisu art. 55 nie stosuje się.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do lądowisk cywilnych.

Art. 59.

1. Agencja gospodaruje nieruchomościami powierzonymi Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. W zakresie gospodarowania nieruchomościami powierzonymi Skarbu Państwa, przysługują:

1) Prezesowi Agencji – uprawnienia wojewody;

2) dyrektorom oddziałów regionalnych Agencji – uprawnienia starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.

3. W stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa powierzonych Agencji Prezes Agencji oraz dyrektorzy oddziałów regionalnych Agencji nie wykonują uprawnień dotyczących wywłaszczania nieruchomości.

Art. 60.

1. Agencja może tworzyć, łączyć, przystępować i przejmować, na podstawie przepisów odrębnych, spółki prawa handlowego i towarzystwa budownictwa społecznego, wnosić mienie, w tym także jako wkład niepieniężny do tych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, jeżeli służy to realizacji zadań Agencji.

2. Działanie Agencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, poprzedza wydanie zgody przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego i towarzystwach budownictwa społecznego, o których mowa w ust. 1, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa, stanowią własność Skarbu Państwa.

4. Agencja, w imieniu Skarbu Państwa, wykonuje prawa i obowiązki z akcji lub udziałów w spółkach służących do realizacji zadań Agencji, określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a.

4a. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek służących do realizacji zadań Agencji, biorąc pod uwagę zakres zadań Agencji oraz interes Skarbu Państwa.

5. Decyzje w sprawach zbywania w imieniu Skarbu Państwa akcji lub udziałów w spółkach określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a, podejmuje Minister Obrony Narodowej, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655).

6. Należne Skarbowi Państwa:

1) dywidendy ze spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a,

2) przychody ze zbycia akcji albo udziałów spółek określonych w wykazie, o którym mowa w ust. 4a

– przeznacza się na realizację zadań Agencji.

7. (uchylony)

Art. 61.

1. Akcje i udziały w spółkach prawa handlowego powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu obronnego nabyte przez Agencję za mienie Skarbu Państwa podlegają przekazaniu ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych.

2. Należne Skarbowi Państwa:
1) dywidendy ze spółek, o których mowa w ust. 1,
2) przychody ze zbycia akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 1
– stanowią przychody Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Art. 62.

1. Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą oddawać posiadany zasób mieszkaniowy w drodze umowy najmu do dyspozycji Agencji. Agencja, przejmując oddany do jej dyspozycji zasób mieszkaniowy, przydziela kwaterę w tym zasobie w drodze decyzji o przydziale kwatery.

2. Towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą powierzyć Agencji wykonywanie czynności związanych z wynajmowaniem lokali mieszkalnych określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o  społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1561). W umowie, na podstawie której następuje powierzenie, należy w szczególności ustalić wykaz lokali mieszkalnych.

3. Do towarzystw budownictwa społecznego utworzonych przez Agencję nie stosuje się przepisów art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2, art. 28 ust. 1 i art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Art. 63.

1. Spółki i towarzystwa budownictwa społecznego utworzone przez Agencję mogą dokonywać wobec Agencji oraz między sobą czynności w zakresie:

1) zarządu i administrowania nieruchomościami;

2) przygotowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych, w tym przebudowy i remontów;

3) przygotowania, prowadzenia i rozliczania usług wypoczynkowych, konferencyjnych i szkoleniowych, ochrony obiektów oraz robót budowlanych i remontowych.

1a. Do czynności, o których mowa w ust. 1, dokonywanych przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję, jeżeli ponad 80% działalności takiej spółki jest wykonywane na rzecz Agencji, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. (uchylony)

3. Do wynagrodzenia i innych należności prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych spółek i towarzystw budownictwa społecznego, w których prawa akcjonariusza lub wspólnika w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja, stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217).

Rozdział 5 Przepisy szczególne dotyczące lokali mieszkalnych

Art. 64.

1. Lokale mieszkalne będące w dyspozycji Agencji przeznacza się do zakwaterowania żołnierzy zawodowych.

2. Agencja dysponuje lokalami mieszkalnymi:

1) stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przekazanymi Agencji przez Ministra Obrony Narodowej;

2) pozyskanymi w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży;

3) pozyskanymi od spółdzielni mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego utworzonego przez Agencję;

4) pozyskanymi w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;

5) pozyskanymi w drodze darowizny, spadku albo zapisu.

Art. 65.

1. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi polega w szczególności na:

1) wykonywaniu w stosunku do lokali mieszkalnych prawa własności i innych praw rzeczowych przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Agencję;

2) prowadzeniu obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej lokali mieszkalnych;

3) zasiedlaniu i opróżnianiu lokali mieszkalnych, w tym kwater;

4) ustalaniu i pobieraniu opłat za używanie lokali mieszkalnych, w tym kwater, oraz opłat pośrednich z tytułu ich zajmowania, a także rozliczaniu opłat pośrednich;

5) przeprowadzaniu kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, napraw, konserwacji i remontów lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, przekazanych Agencji przez Ministra Obrony Narodowej, pozyskanych w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, a także pozyskanych w drodze darowizny, spadku albo zapisu – w zakresie obciążającym Agencję;

6) wykonywaniu przeglądów technicznych, napraw, konserwacji i remontów części wspólnych w budynkach stanowiących wyłączną własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję;

7) ustalaniu kosztów napraw uszkodzeń i wymiany wyposażenia lokali mieszkalnych oraz znajdujących się w nich urządzeń, a także pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku.

2. Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 4, w tym dokonywanie napraw, konserwacji i remontów oraz przeprowadzanie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, odbywa się zgodnie z zawartymi umowami.

Art. 66.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, uwzględniając faktyczne potrzeby żołnierzy zawodowych w garnizonie lub miejscowości, w których żołnierze zawodowi pełnią służbę, oraz miejscowościach pobliskich – do dnia 30 czerwca i dnia 31 grudnia – przygotowuje wykaz kwater.

2. W wykazie kwater umieszcza się lokale mieszkalne:

1) pozyskane w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży, z wyjątkiem lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozyskane od spółdzielni mieszkaniowych i towarzystwa budownictwa społecznego utworzonego przez Agencję;

3) pozyskane w drodze umowy najmu, leasingu albo innej umowy cywilnoprawnej;

4) pozostające w zasobie Agencji, niewymienione w pkt 1–3, niezbędne do zakwaterowania żołnierzy.

3. Wykaz kwater podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Agencji.

4. W przypadku braku zasadności dalszego przeznaczenia lokalu mieszkalnego na kwaterę dyrektor oddziału regionalnego Agencji może wnioskować o jego skreślenie z wykazu kwater, uzasadniając przedstawiony wniosek.

Art. 67.

1. Agencja przeznacza lokale mieszkalne na kwatery internatowe, w przypadku gdy w danej miejscowości i miejscowości pobliskiej brak jest wystarczającej liczby miejsc w internatach albo gdy z uwagi na małe potrzeby w tym zakresie utworzenie internatu jest niecelowe ze względów ekonomicznych.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, na kwatery internatowe przeznacza się w pierwszej kolejności niezajęte lokale mieszkalne w sposób umożliwiający racjonalne ich zagospodarowanie i zarządzanie, jak również uwzględniając ich położenie w stosunku do miejsca położenia jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

Art. 68.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, za zgodą Prezesa Agencji, może przeznaczyć lokal mieszkalny niebędący kwaterą na cele inne niż mieszkalne.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może wynająć lokal mieszkalny na czas oznaczony osobie innej niż żołnierz zawodowy, osobie prawnej, jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile w garnizonie są zaspokojone potrzeby mieszkaniowe żołnierzy zawodowych.

Art. 69.

1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest obowiązany przekazać lokal mieszkalny wyremontowany, z pomieszczeniami przynależnymi oraz ze sprawnie działającymi instalacjami i urządzeniami technicznymi należącymi do ich wyposażenia.

2. Koszty remontu kwatery wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia są pokrywane z dotacji budżetowej.

2a. Remont kwatery lub lokalu mieszkalnego może być przeprowadzony przez żołnierza zawodowego, na jego wniosek, po zawarciu umowy z właściwym dyrektorem oddziału regionalnego Agencji.

3. Koszty remontu lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz instalacji i urządzeń technicznych należących do ich wyposażenia, w przypadkach, o których mowa w art. 48b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ponoszą żołnierz zawodowy lub osoba inna niż żołnierz zawodowy, którzy dokonują zamiany.

4. Przekazanie i przyjęcie lokalu mieszkalnego następuje na podstawie protokołu sporządzonego przez przedstawiciela Agencji i osobę uprawnioną do zamieszkania w tym lokalu. W protokole określa się stan techniczny lokalu mieszkalnego oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych. Protokół jest podstawą rozliczeń dokonywanych przy opróżnieniu lokalu mieszkalnego.

5. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny, jest obowiązana używać go zgodnie z przeznaczeniem i z należytą starannością. Koszty wymiany lub remontu wyposażenia i urządzeń technicznych zużytych w procesie eksploatacji kwater są pokrywane z dotacji budżetowej.

6. Osoba, która zajmuje lokal mieszkalny, nie może dokonywać zmian naruszających strukturę lub konstrukcję lokalu mieszkalnego lub budynku. Nie wolno dokonywać ulepszeń standardu technicznego lokalu mieszkalnego.

7. Osoba zajmująca lokal mieszkalny ponosi koszty:

1) naprawy powstałych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego uszkodzeń elementów i wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych;

2) wymiany uszkodzonych w trakcie zajmowania lokalu mieszkalnego elementów i wyposażenia tego lokalu oraz znajdujących się w nim urządzeń technicznych, których naprawa jest niemożliwa ze względów technicznych lub ekonomicznie nieopłacalna.

8. Agencja wykonuje remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego na kwaterę internatową w pełnym zakresie, przy czym koszty remontu nie mogą być wyższe niż 15% wartości odtworzeniowej tego lokalu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych względami technicznymi, na wniosek dyrektora oddziału regionalnego Agencji, Prezes Agencji może zwiększyć koszty remontu tego lokalu.

Art. 70.

1. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii grożącej bezpośrednio powstaniem znacznych szkód w budynku, osoby zamieszkujące są obowiązane do bezzwłocznego udostępnienia zajmowanego lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awarii.

2. Jeżeli zamieszkujący są nieobecni albo odmawiają udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu usunięcia awarii, przedstawiciele Agencji mogą wejść do lokalu mieszkalnego w asyście Żandarmerii Wojskowej lub Policji.

3. W razie otwarcia lokalu mieszkalnego pod nieobecność pełnoletnich osób zamieszkujących w tym lokalu, przedstawiciel Agencji sporządza protokół przeprowadzonych czynności oraz zabezpiecza lokal mieszkalny i znajdujące się w nim mienie do czasu przybycia pełnoletniego mieszkańca.

Art. 71.

1. Osoby zamieszkujące lokal mieszkalny są obowiązane udostępnić go Agencji, w uzgodnionym terminie, w celu dokonania przeglądu technicznego albo napraw obciążających Agencję lub jeżeli osoby zamieszkujące mimo uprzedniego wezwania nie dokonały napraw w wyznaczonym terminie.

2. Po zakończeniu przeglądu technicznego lub napraw Agencja jest obowiązana doprowadzić lokal mieszkalny do stanu, w jakim znajdował się on w chwili udostępnienia. Nie dotyczy to przypadków, w których dokonanie naprawy obciążało osoby zamieszkujące w lokalu mieszkalnym, oraz zmian dokonanych bez zgody Agencji.

3. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, a konieczność naprawy nie powstała z winy osób zamieszkujących lokal mieszkalny, osoby te są obowiązane opróżnić lokal mieszkalny i przenieść się na koszt Agencji do wskazanego im lokalu zamiennego na czas trwania remontu, oznaczony i podany do wiadomości, nie dłużej jednak niż na rok. Koszty opróżnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia żołnierza zawodowego z lokalu mieszkalnego do lokalu zamiennego Agencja pokrywa z dotacji budżetowej.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, dyrektor oddziału regionalnego Agencji może zaproponować i za zgodą osoby, której wydano decyzję o przydziale lokalu mieszkalnego, wydać decyzję o przydziale innego lokalu mieszkalnego, odpowiadającego uprawnieniom tej osoby.

5. Koszty naprawy uszkodzeń powstałych w lokalu mieszkalnym obciążają osoby zamieszkujące w tym lokalu, jeżeli uszkodzenia powstały z ich winy.

6. Decyzje w sprawie kosztów naprawy wydaje dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

Art. 72.

Agencja jest obowiązana zapewnić sprawne działanie instalacji i urządzeń technicznych oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, położonych w budynku znajdującym się w dyspozycji Agencji i stanowiącym własność Skarbu Państwa.

Art. 73.

1. W budynkach stanowiących własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Agencję Agencja przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w terminach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz zgodnie z ustalonym przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji harmonogramem kontroli okresowych.

3. Kontrolę prowadzonych prac remontowych może przeprowadzać wyznaczony przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji przedstawiciel Agencji posiadający odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 74.

1. W przypadku opróżnienia kwatery lub innego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiciel Agencji, o którym mowa w art. 73 ust. 3, w obecności osoby uprawnionej do zamieszkania w tej kwaterze lub innym lokalu mieszkalnym sporządza protokół opróżnienia lokalu mieszkalnego.

2. Za datę opróżnienia kwatery lub innego lokalu mieszkalnego przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1.

3. W dniu sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 1, powinny być usunięte wszystkie rzeczy niestanowiące elementów lub wyposażenia tego lokalu lub pomieszczeń do niego przynależnych.

4. Koszty usunięcia zmian dokonanych w kwaterze lub innym lokalu mieszkalnym i pozostawionych w nich rzeczy oraz naprawy uszkodzeń elementów i wyposażenia, jak również znajdujących się w nich urządzeń technicznych, stwierdzone przy sporządzaniu protokołu, o którym mowa w ust. 1, ponosi osoba uprawniona do zamieszkiwania w tym lokalu, o czym przedstawiciel Agencji sporządzający protokół informuje tę osobę.

5. Przy dokonywaniu rozliczeń bierze się pod uwagę protokół, o którym mowa w art. 69 ust. 4.

Art. 75.

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Agencję, w tym:

1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Agencję, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Agencja nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali;

2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, zapewniając sprawność postępowania;

3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery, kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne;

4) sposób ustalania kosztów remontów kwater albo lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego;

5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego, uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego, a także zapewniając sprawność postępowania.

Art. 76.

1. Lokale mieszkalne, w stosunku do których Agencja wykonuje w imieniu Skarbu Państwa prawo własności lub inne prawa rzeczowe, mogą być zbywane, pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Nie mogą być zbywane lokale mieszkalne:

1) znajdujące się w budynkach oddanych do użytku po dniu 30 czerwca 2004 r.;

2) stanowiące kwatery;

3) stanowiące kwatery internatowe;

4) zajmowane na podstawie umów najmu zawartych na czas oznaczony.

3. Lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub 4, mogą być zbyte po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej.

4. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji ustala roczny plan sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie wykazu uzgodnionego z Prezesem Agencji.

Art. 77.

1. Prawo do nabycia lokalu mieszkalnego innego niż kwatera i kwatera internatowa przysługuje osobom zajmującym ten lokal mieszkalny na podstawie tytułu prawnego ustanowionego w drodze decyzji administracyjnej albo umowy najmu na czas nieoznaczony, zwanym dalej „osobami uprawnionymi do nabycia”.

2. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji zawiadamia pisemnie osobę uprawnioną do nabycia o przeznaczeniu do sprzedaży zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego, zgodnie z rocznym planem sprzedaży lokali mieszkalnych.

Art. 78.

1. Sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonuje na pisemny wniosek osoby uprawnionej do nabycia dyrektor oddziału regionalnego Agencji, w drodze umowy, jeżeli lokal mieszkalny jest umieszczony w rocznym planie sprzedaży lokali mieszkalnych.

2. Przed zawarciem umowy szczegółowe warunki sprzedaży lokalu mieszkalnego ustala dyrektor oddziału regionalnego Agencji z osobą uprawnioną do nabycia w protokole uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Art. 79.

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje na podstawie dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego i wartości prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa do ułamkowej części gruntu przypadającego na ten lokal, z tym że przy wycenie lokalu mieszkalnego nie uwzględnia się wartości ulepszeń dokonanych przez nabywcę.

2. Od wartości rynkowej lokalu mieszkalnego dla osoby uprawnionej do nabycia stosuje się pomniejszenia o:

1) 95% – żołnierzom służby stałej, którzy nabyli prawo do emerytury wojskowej, żołnierzom zwolnionym z zawodowej służby wojskowej na skutek wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez organ wojskowy lub upływu okresu pozostawania w rezerwie kadrowej, emerytom wojskowym, osobom uprawnionym do wojskowej renty inwalidzkiej oraz członkom rodziny, o których mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkującym z żołnierzem, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

2) 90% – osobom niewymienionym w pkt 1

– z tym że pomniejszenie nie obejmuje przypadających na lokal mieszkalny nakładów poniesionych przez Agencję w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem sprzedaży na modernizację budynku, w którym jest położony sprzedawany lokal mieszkalny.

3. Pomniejszeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do sprzedaży prawa własności lub użytkowania wieczystego, w przypadku posiadania przez Agencję takiego prawa, ułamkowej części gruntu przypadającej na sprzedawany lokal mieszkalny.

4. Kwota pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2, nie może być wyższa niż 200 tys. zł.

5. Agencja zażąda zwrotu kwoty równej pomniejszeniu udzielonemu na podstawie ust. 2 pkt 1 lub 2, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne cele niż mieszkalne.

6. Do sprzedaży lokali mieszkalnych nie stosuje się pomniejszeń określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020).

7. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego należność z tytułu sprzedaży może być rozłożona na raty. Pierwszą ratę w wysokości 10% należności wnosi się przed zawarciem umowy notarialnej, pozostałe raty można rozłożyć na okres do 5 lat, oprocentowane w wysokości 5% w stosunku rocznym od kwoty pozostałej do spłaty. Wierzytelność Agencji w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w tym w szczególności zabezpieczeniu hipotecznemu na sprzedawanym lokalu mieszkalnym.

Art. 80.

1. Osoba uprawniona do nabycia wraz z wnioskiem o nabycie lokalu mieszkalnego wnosi zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży przypadające na zbywany lokal.

2. Zryczałtowane koszty, o których mowa w ust. 1, ustala corocznie Prezes Agencji w terminie do 31 marca każdego roku na podstawie średnich kosztów poniesionych na ten cel przez Agencję w roku ubiegłym; koszty te nie są wliczane do należności z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego, a w przypadku odstąpienia przez osobę uprawnioną do nabycia od nabycia lokalu nie podlegają zwrotowi. Ustalone przez Prezesa Agencji zryczałtowane koszty obowiązują od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

3. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, w tym podatki i opłaty oraz koszty założenia księgi wieczystej, ponosi nabywca lokalu mieszkalnego.

4. W przypadku przeniesienia przez nabywcę lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką na rzecz Agencji prawa własności tego lokalu na inną osobę niespłacona część należności wraz z należnym oprocentowaniem podlega natychmiastowej spłacie.

Art. 81.

1. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej do nabycia w terminie 12 miesięcy od dnia sporządzenia operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, przyjmuje się, że osoba uprawniona do nabycia wycofała wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego, chyba że rzeczoznawca majątkowy potwierdził aktualność tego operatu.

2. W razie niezawarcia umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w formie aktu notarialnego z przyczyn leżących po stronie Agencji w terminie określonym w ust. 1, przyjmuje się, że Agencja odstąpiła od sprzedaży lokalu mieszkalnego i w takim przypadku wniesione przez osobę uprawnioną do nabycia zryczałtowane koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży podlegają zwrotowi.

Art. 82.

Przepisy art. 77–81 stosuje się odpowiednio do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Art. 83.

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży,

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2,

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej,

4) zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego,

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem,

6) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tej sprawie, a w odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego mając na względzie, aby zawierał on jedynie informacje niezbędne do dokonania sprzedaży.

Art. 84.

1. W przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa ze względu na nieuregulowany stan prawny związanej z nim nieruchomości gruntowej lub inne ciążące na tym lokalu wady prawne, a przeszkody te nie zostały usunięte do dnia 1 stycznia 2007 r., osoba uprawniona do nabycia tego lokalu uzyskuje z tym dniem uprawnienia do odprawy mieszkaniowej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 23 ust. 1, 3 i ust. 4 pkt 1, art. 41 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 4–7, art. 45 oraz art. 47 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 85.

Dyrektor oddziału regionalnego Agencji może nieodpłatnie przekazać, w drodze umowy, na własność wspólnocie mieszkaniowej:

1) urządzenia oraz pomieszczenia lub budynki wchodzące w skład infrastruktury technicznej związanej z budynkami mieszkalnymi, a także grunt niezbędny do właściwego ich funkcjonowania;

2) lokale użytkowe zbędne do realizacji zadań Agencji położone w budynku wspólnoty, takie jak strychy, wózkarnie, piwnice i inne pomieszczenia użytkowe po urządzeniach technicznych.

Art. 86.

W sprawach dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych, nieuregulowanych w niniejszej ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Rozdział 6 Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Art. 87.

1. Zadania Agencji w stosunku do:

1) żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2) emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3) członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2, wymienionych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

4) osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony

– wykonuje państwowa jednostka budżetowa – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

2. W zakresie gospodarowania nieruchomościami uprawnienia przewidziane dla dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji w art. 59 ust. 2 pkt 2 przysługują odpowiednio Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Lokale mieszkalne będące w trwałym zarządzie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, po uprawomocnieniu się decyzji właściwego organu o wygaśnięciu trwałego zarządu, w imieniu Skarbu Państwa mogą być zbywane na rzecz osób, o których mowa w ust. 1, oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej, o których mowa w art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z późn. zm.), i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 364 pkt 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 828, 1091, 1635 i 1726), zajmujących lokal mieszkalny na czas nieoznaczony.

4. Dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może wynająć lokal mieszkalny na czas oznaczony osobie fizycznej innej niż wskazana w ust. 1, osobie prawnej, jednostce samorządu terytorialnego, państwowej lub samorządowej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o ile w danej miejscowości są zaspokojone potrzeby mieszkaniowe osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Zasób mieszkaniowy, będący w dyspozycji Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowią lokale mieszkalne:

1) stanowiące własność Skarbu Państwa, oddane w trwały zarząd Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) niewyodrębnione, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, stanowiące własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w odniesieniu do których przysługujące Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji prawo trwałego zarządu zostało wygaszone w celu ich sprzedaży;

3) pozyskane w drodze realizacji inwestycji własnych oraz umów sprzedaży;

4) pozyskane od spółdzielni mieszkaniowych;

5) pozyskane w drodze umowy najmu albo innej umowy cywilnoprawnej;

6) pozostające w dyspozycji Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiące własność jednostek samorządowych.

Art. 88.

1. W odniesieniu do lokali mieszkalnych będących w zasobie Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisy art. 65, art. 67, art. 69–74, art. 76–82, art. 85 i art. 86, stosuje się odpowiednio.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w tym:

1) zakres remontów, konserwacji i napraw lokali mieszkalnych, które obciążają Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz zakres konserwacji, napraw i wymiany, których Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, nie wykonuje w lokalach mieszkalnych, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne oraz tytułów prawnych do tych lokali;

2) sposób i tryb dokonywania remontów i ich odbioru, w sposób zapewniający sprawność postępowania;

3) sposób ustalania zużycia wyposażenia i urządzeń technicznych w lokalu mieszkalnym oraz normy tego zużycia, kwalifikujące do naprawy lub wymiany, z uwzględnieniem podziału na kwatery internatowe i inne lokale mieszkalne;

4) sposób ustalania kosztów remontów lokali mieszkalnych nieprzeznaczonych na kwatery internatowe, uwzględniając sposób sporządzania kosztorysu inwestorskiego;

5) wzór protokołu przekazania i przyjęcia oraz opróżnienia lokalu mieszkalnego, uwzględniając uproszczony charakter wzoru tego dokumentu oraz możliwości dokonania odpowiednich rozliczeń przy opróżnianiu lokalu mieszkalnego, a także zapewniając sprawność postępowania.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb sprzedaży lokali mieszkalnych, w tym:

1) sposób i tryb zawiadamiania osób uprawnionych do nabycia o przeznaczeniu zajmowanych przez nie lokali mieszkalnych do sprzedaży,

2) dokumenty potwierdzające uprawnienia do stosowania pomniejszeń, o których mowa w art. 79 ust. 2,

3) sporządzanie i uzupełnianie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz podawanie go do wiadomości publicznej,

4) zakres protokołu uzgodnień warunków sprzedaży lokalu mieszkalnego,

5) terminy wnoszenia należności z tytułu sprzedaży oraz terminy wnoszenia rat z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oprocentowaniem,

6) wzór wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego postępowania w tej sprawie, a w odniesieniu do wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego mając na względzie, aby zawierał on jedynie informacje niezbędne do dokonania sprzedaży.

Art. 89.

1. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa dokonuje sprzedaży lokalu mieszkalnego zajmowanego przez emeryta wojskowego lub rencistę wojskowego zwolnionego z zawodowej służby wojskowej z jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub członków jego rodziny uprawnionych do wojskowej renty rodzinnej, udziela tym osobom ulgi lub obniżki w cenie nabycia w wysokości nie niższej niż określona w art. 79.

2. Jeżeli ulgi lub obniżki w cenie nabycia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, stosowane przez jednostkę samorządu terytorialnego w innych transakcjach są niższe od pomniejszenia określonego w art. 79, na wniosek jednostki samorządu terytorialnego, Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje tej jednostce różnicę między stosowaną przez sprzedającego ceną nabycia lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie a wartością lokalu mieszkalnego z przypadającym udziałem ułamkowym w gruncie, obliczoną zgodnie z art. 79.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych nieodpłatnie przekazanych jednostce samorządu terytorialnego z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.

Rozdział 7 Gospodarowanie niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa bez pośrednictwa Agencji

Art. 90.

1. W przypadku klęski żywiołowej lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska występujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mienie Skarbu Państwa, będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, a także inne mienie, będące we władaniu tych jednostek, niewykorzystywane do realizacji ich zadań, może być przekazane nieodpłatnie, oddane w użytkowanie, najem, dzierżawę, trwały zarząd, użyczone lub oddane do korzystania na podstawie innego stosunku prawnego jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym lub osobom fizycznym, w celu likwidacji skutków tej klęski lub nadzwyczajnego zagrożenia środowiska – bez pośrednictwa Agencji.

2. Przekazanie mienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może zarządzić Minister Obrony Narodowej albo upoważniony przez niego organ wojskowy.

Art. 91.

1. Minister Obrony Narodowej może nieodpłatnie przekazywać na własność, bez pośrednictwa Agencji, mienie ruchome Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1 pkt 2 lit. a, będące do dnia przekazania we władaniu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych:

1) państwowym jednostkom organizacyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, państwowym i samorządowym instytucjom kultury, muzeom, państwowym i samorządowym szkołom publicznym, uczelniom publicznym – na cele związane z ich działalnością,

2) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z obronnością państwa i działalnością Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządkiem i bezpieczeństwem publicznym – na cele związane z ich działalnością statutową

– posiadającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek tych podmiotów.

1a. Państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest Minister Obrony Narodowej, mają pierwszeństwo w pozyskiwaniu mienia z przeznaczeniem na cele statutowe.

2. Rozpatrując wniosek, bierze się pod uwagę potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiarygodność wnioskodawcy i cel pozyskania wnioskowanego mienia.

3. Na podstawie złożonych wniosków sporządza się wykaz mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania, zatwierdzany przez Ministra Obrony Narodowej.

4. Przekazanie mienia ruchomego następuje w formie umowy o nieodpłatnym przekazaniu mienia ruchomego Skarbu Państwa.

5. Wartość mienia ruchomego określają organy wojskowe właściwe w sprawach prowadzenia ewidencji ilościowo--wartościowej mienia będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

6. Mienie ruchome przekazane podmiotom, o których mowa w ust. 1, stanowiące uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, przeznaczone do dalszej eksploatacji przekazuje się wraz z dokumentacją przynależną do danego egzemplarza uzbrojenia lub sprzętu wojskowego.

7. Odbiór mienia ruchomego następuje na koszt podmiotu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku instytucji kultury, o których mowa w ust. 1a, przekazanie mienia ruchomego może odbyć się bez ponoszenia przez nie kosztów, z wykorzystaniem środków transportowych jednostek wojskowych.

8. Przekazanie broni lub innego uzbrojenia podmiotom, o których mowa w ust. 1, następuje po pozbawieniu cech bojowych. Koszty pozbawienia cech bojowych ponosi podmiot, o którym mowa w ust. 1.

8a. Przekazanie broni lub innego uzbrojenia instytucjom kultury, o których mowa w ust. 1a, odbywa się bez ponoszenia przez nie kosztów, o których mowa w ust. 8.

9. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przekazywania mienia ruchomego, elementy umowy, wzór wniosku o przekazanie mienia ruchomego oraz dokumenty, które należy do niego dołączyć, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 92.

Minister Obrony Narodowej, na podstawie uchwały Rady Ministrów, może, bez pośrednictwa Agencji, przekazywać nieodpłatnie siłom zbrojnym państw obcych wskazanych w tej uchwale produkty podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 206 z 11.06.2021, str. 1, z późn. zm.) i uzbrojenie w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz mienie ruchome Skarbu Państwa.

Art. 93.

Mienie ruchome oraz dobra niematerialne o charakterze majątkowym Skarbu Państwa będące na wyposażeniu polskich jednostek wojskowych poza granicami państwa, a także polskich przedstawicielstw wojskowych i polskich zespołów łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych i międzynarodowych dowództwach wojskowych, stanowisk wojskowych w strukturach NATO i UE oraz ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej niewykorzystywane przez te jednostki, przedstawicielstwa wojskowe, zespoły łącznikowe, struktury wojskowe i ataszaty obrony do realizacji ich zadań, jeżeli jego wartość jest niższa od kosztów jego transportu do kraju, zagospodarowuje komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa w sprawach finansowania pełnienia służby poza granicami państwa lub organ wojskowy wyznaczony przez Ministra Obrony Narodowej w państwie pobytu polskiej jednostki wojskowej, przedstawicielstwa wojskowego, zespołu łącznikowego, struktury wojskowej i ataszatu obrony przez sprzedaż, przekazanie na cele charytatywne lub likwidację.

Art. 94.

1. Nieruchomości Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, stanowiące lotniska albo lądowiska wojskowe lub ich części niewykorzystywane przez te jednostki do realizacji ich zadań, mogą być wykorzystane w celu założenia lub rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego albo lądowiska cywilnego, o ile nie stoją temu na przeszkodzie potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub realizacja zobowiązań międzynarodowych oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.

2. Lotniska lub lądowiska wojskowe, które powinny zachować swój lotniczy charakter, przekazuje się uprawnionym podmiotom:

1) w drodze darowizny – jeżeli są trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane;

2) w drodze użyczenia na co najmniej 30 lat – jeżeli są częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez te jednostki.

3. W przypadku lotnisk lub lądowisk wojskowych, które powinny zachować swój lotniczy charakter, ich części niezbędne do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego mogą być oddane tym instytucjom w użytkowanie wieczyste.

4. Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia, wykaz nieruchomości, o których mowa w ust. 1, w tym części lotnisk i lądowisk wojskowych niezbędnych do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, z podziałem na lotniska albo lądowiska:

1) trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter,

2) częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez te jednostki, które powinny zachować swój lotniczy charakter

– wraz z oznaczeniem tych nieruchomości lub ich części zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz ich powierzchnią, a także numerem księgi wieczystej i oznaczeniem sądu rejonowego prowadzącego tę księgę, uwzględniając potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 95.

1. Nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, trwale niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które powinny zachować swój lotniczy charakter, ujęte w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, właściwy wojewoda przekazuje w drodze darowizny następującym jednostkom samorządu terytorialnego właściwym ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy gminnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na wniosek właściwej jednostki samorządu terytorialnego o przekazanie jej nieruchomości Skarbu Państwa złożony do ministra właściwego do spraw transportu. We wniosku zamieszcza się dane dotyczące wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego i nieruchomości, o otrzymanie której ubiega się jednostka samorządu terytorialnego, oraz o rodzaju planowanej działalności lotniczej na tym lotnisku.

3. Minister właściwy do spraw transportu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, opiniuje wniosek pod względem jego zgodności z polityką transportową i kieruje go niezwłocznie do Ministra Obrony Narodowej do zaopiniowania. Minister Obrony Narodowej opiniuje wniosek w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania pod względem potrzeb realizacji celów obronności i bezpieczeństwa państwa. Minister właściwy do spraw transportu i Minister Obrony Narodowej, opiniując wniosek, mogą określić w opiniach warunki przekazania i wykorzystania nieruchomości.

4. Minister właściwy do spraw transportu przesyła niezwłocznie opinie, o których mowa w ust. 3, do wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania tych opinii nie wycofa wniosku, minister właściwy do spraw transportu kieruje wniosek wraz z opiniami do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem warunków, o których mowa w ust. 3, wyraża zgodę na dokonanie darowizny. Do wyrażenia zgody przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

6. Starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o wyrażeniu przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgody, o której mowa w ust. 5, stwierdza z urzędu wygaśnięcie trwałego zarządu jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej w stosunku do nieruchomości objętej darowizną.

Art. 96.

1. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 6, jest właściwy wojewoda. Przepisu art. 46 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.

2. Wojewoda oraz właściwa jednostka samorządu terytorialnego zawierają umowę darowizny nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia dokonania przez starostę czynności, o której mowa w art. 95 ust. 6. Jeżeli strony nie zawarły w tym terminie umowy darowizny, nieruchomość podlega przekazaniu do Ministra Obrony Narodowej. O sposobie zagospodarowania nieruchomości decyduje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu.

3. W umowie darowizny określa się także cel i przeznaczenie darowanej nieruchomości, warunki jej przekazania i wykorzystania, w szczególności wskazane w opiniach, o których mowa w art. 95 ust. 3, oraz sposób wzajemnych rozliczeń stron w przypadku odwołania darowizny. Nabycie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości, o których mowa w art. 95 ust. 1, następuje wraz ze zobowiązaniami, które ujawnia się w umowie darowizny.

4. Przed przekazaniem nieruchomości dokonuje się, na koszt wnioskującej jednostki samorządu terytorialnego, geodezyjnego rozgraniczenia przekazywanej nieruchomości oraz oczyszczenia przekazywanej nieruchomości z niewybuchów i niewypałów. W przypadku gdy koszty te zostały poniesione wcześniej przez Skarb Państwa, jednostka ta jest zobowiązana do ich zwrotu.

5. W księdze wieczystej darowanej nieruchomości dokonuje się wpisu określającego cel, na jaki nieruchomość jest darowana, jej przeznaczenie oraz warunki korzystania z nieruchomości.

Art. 97.

Części lotnisk i lądowisk wojskowych, o których mowa w art. 94 ust. 3, niezbędne do realizacji zadań instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, ujęte w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, wojewoda na wniosek tych instytucji oddaje im w użytkowanie wieczyste. Przepisy art. 95 i art. 96 stosuje się odpowiednio.

Art. 98.

1. Nieruchomości nabyte przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 95 i art. 96 mogą być przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanych przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem użytku publicznego, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.

2. Dla nieruchomości zajętych pod byłe lotniska wojskowe, przekazanych właściwym jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z art. 95 i art. 96, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych.

3. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przekazuje 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną jej nieruchomością na zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

4. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Ministrowi Obrony Narodowej informacje o stanie i sposobie wykorzystania darowanej nieruchomości. Informacje te przedkłada się co 6 miesięcy, przy czym pierwszą informację przedkłada się po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy darowizny.

5. Na wniosek ministra właściwego do spraw transportu i Ministra Obrony Narodowej, uzgodniony z Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda odwołuje darowiznę, o której mowa w art. 95, w przypadku niewykorzystania jej na cele określone w art. 95 ust. 1, a w szczególności:

1) niepodjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, czynności faktycznych lub prawnych zmierzających do założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) wystąpienia w terminie, o którym mowa w pkt 1, nieusuwalnych przeszkód w wykorzystaniu nieruchomości w celu założenia albo rozbudowy lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) wykorzystania nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1, w innym celu niż założenie albo rozbudowa lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) nierozpoczęcia eksploatacji lotniska cywilnego użytku publicznego w terminie 3 lat od dnia nabycia nieruchomości, o której mowa w art. 95 ust. 1.

6. Jednostka samorządu terytorialnego może zrzec się własności darowanej jej nieruchomości wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa. Reprezentantem Skarbu Państwa w stosunku do tej nieruchomości jest właściwy wojewoda.

7. Nieruchomości, o których mowa w ust. 5 i 6, podlegają przekazaniu przez wojewodę do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Agencja. Na wniosek Prezesa Agencji Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu podejmuje decyzję o sposobie zagospodarowania tych nieruchomości.

8. Przepisy ust. 2 i 3 oraz 4–7 stosuje się odpowiednio do instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego.

9. Do lotnisk trwale niewykorzystywanych do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, które nie wymagają zachowania ich lotniczego charakteru, stosuje się przepisy art. 43–59.

Art. 99.

1. Nieruchomości Skarbu Państwa, stanowiące lotniska wojskowe lub ich części, częściowo lub czasowo niewykorzystywane do realizacji zadań przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, ujęte w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, właściwy wojewoda, na wniosek następujących jednostek samorządu terytorialnego właściwych ze względu na położenie lotniska wojskowego lub jego części albo instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego, przekazuje w drodze użyczenia co najmniej na lat 30:

1) gminie – w celu założenia albo rozbudowy gminnego lotniska cywilnego użytku publicznego;

2) powiatowi – w celu założenia albo rozbudowy powiatowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

3) województwu – w celu założenia albo rozbudowy regionalnego albo krajowego lotniska cywilnego użytku publicznego;

4) instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego – na potrzeby realizacji ich zadań.

2. Do lotnisk, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 95 ust. 2–5, art. 96 oraz art. 98 ust. 2–5 i 7 stosuje się odpowiednio.

3. Nieruchomości przekazane właściwej jednostce samorządu terytorialnego zgodnie z ust. 1 mogą być, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedmiotem najmu, dzierżawy albo użyczenia, co najmniej na lat 30, dokonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego wyłącznie na rzecz podmiotu zakładającego lub zarządzającego lotniskiem, jeżeli jednostka ta sama nie zakłada lotniska cywilnego użytku publicznego.

Art. 100.

Przepisy art. 95–99 stosuje się odpowiednio do lądowisk cywilnych.

Art. 101.

O sposobie zagospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących lotniska wojskowe, nieujętych w wykazie wydanym na podstawie art. 94 ust. 4, przez inne podmioty niż jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane, decyduje Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu. Przepis stosuje się odpowiednio do lądowisk cywilnych.

Rozdział 8 Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 102–119.

(pominięte)

Rozdział 9 Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 120.

1. Z dniem 1 października 2015 r. łączy się:

1) Wojskową Agencję Mieszkaniową utworzoną na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Agencję Mienia Wojskowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712 oraz z 2014 r. poz. 1146).

2. Połączenie agencji, o których mowa w ust. 1, następuje przez przejęcie Agencji Mienia Wojskowego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

3. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, w związku z przejęciem Agencji Mienia Wojskowego wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki Agencji Mienia Wojskowego, w tym wynikające z koncesji, bez względu na charakter stosunku prawnego, z którego te prawa i obowiązki wynikają.

Art. 121.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa po połączeniu agencji, o których mowa w art. 120 ust. 1, z dniem 1 października 2015 r. otrzymuje nazwę Agencja Mienia Wojskowego.

Art. 122.

1. Pracownicy Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, z dniem 1 października 2015 r. stają się pracownikami Agencji.

2. Do pracowników Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy art. 23ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Art. 123.

1. Pierwszego po połączeniu Prezesa i zastępców Prezesa Agencji powołuje Minister Obrony Narodowej.

2. Do powołań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 11 ust. 1 i ust. 6–13 oraz art. 14 i art. 16.

3. Prezes Agencji powołany w trybie, o którym mowa w ust. 1, pełni swoją funkcję nie dłużej niż 3 lata od dnia powołania, chyba że zostanie ponownie wybrany w trybie określonym w art. 11.

 

Art. 124.

1. Do połączenia agencji, o których mowa w art. 120 ust. 1, mają odpowiednio zastosowanie przepisy art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem ust. 2–5.

2. Fundusz na inne cele związane z obronnością państwa Agencji Mienia Wojskowego działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, staje się funduszem rezerwowym Agencji.

3. Fundusz inwestycyjny Agencji Mienia Wojskowego działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, staje się funduszem rezerwowym Agencji.

4. Fundusz nagród Agencji Mienia Wojskowego działającej na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, staje się funduszem rezerwowym Agencji.

5. Fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy Agencji, zostaną powiększone o równowartość poszczególnych rodzajów składników aktywów Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2.

Art. 125.

1. Mienie stanowiące własność Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy staje się mieniem Skarbu Państwa powierzonym do zagospodarowania Agencji.

2. Wynik z zagospodarowania mienia własnego Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, zasila fundusze Agencji.

Art. 126.

1. Do odpisów na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 września 2015 r., stosuje się przepisy obowiązujące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wynik z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na dzień 30 września 2015 r. w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, jest odnoszony na fundusze Agencji.

Art. 127.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego utworzony na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego staje się Funduszem Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 128.

1. Agencja przejmuje wykonywanie praw z akcji lub udziałów w stosunku do spółek, których założycielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem była Agencja Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, albo Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, niezbędnych do realizacji zadań Agencji. Wykonywanie praw z akcji lub udziałów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy akcji lub udziałów, o których mowa w ust. 3.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek prawa handlowego niezbędnych do realizacji zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę zakres zadań Agencji oraz interes Skarbu Państwa.

3. Akcje lub udziały w spółkach prawa handlowego, o których mowa w ust. 2, nabyte lub objęte przez Agencję w zamian za mienie Skarbu Państwa stanowią własność Skarbu Państwa.

4. (uchylony)

5. (uchylony)

Art. 129.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, nastąpi według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Art. 130.

1. Obowiązki sprawozdawcze Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, po dniu 30 września 2015 r., wykonuje Prezes Agencji.

2. Zatwierdzenie sprawozdań Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2, oraz podział jej wyniku finansowego, następują na zasadach i w trybie określonych niniejszą ustawą.

Art. 131.

1. Plan finansowy na 2015 r. Agencji, stanowi plan finansowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, skorygowany o wartość planowanych przychodów, kosztów, dochodów, wydatków oraz innych elementów planu finansowego na 2015 r. Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2.

2. Koszty wynagrodzeń i pochodnych ujęte w planie finansowym Agencji zwiększa się o wartość wydatków z tytułu nagród ujętych w planie finansowym na 2015 r. Agencji Mienia Wojskowego, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 2.

3. Zmiany w planie finansowym Agencji na 2015 r., o których mowa w ust. 1 i 2, zatwierdza Minister Obrony Narodowej.

Art. 132.

Minister Obrony Narodowej do dnia 31 grudnia 2015 r. określi po raz pierwszy, w drodze decyzji, wykaz kompleksów magazynowych przeznaczonych do przekazania Agencji na zasadach określonych w rozdziale 4. Przepis art. 29 ust. 2 pkt 2 stosuje się.

Art. 133.

Przepisy art. 29 ust. 3 stosuje się do mienia przekazanego Agencji po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 134.

1. W przypadku postępowań egzekucyjnych prowadzonych na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, wierzycielem staje się właściwy dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

2. Czynności podjęte przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, zachowują ważność.

Art. 135.

1. Postępowania egzekucyjne wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, po dniu jej wejścia w życie prowadzone są przez dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji.

2. Czynności podjęte przez dyrektora oddziału regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, zachowują ważność.

Art. 136.

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 1a, art. 18 ust. 7, art. 19 ust. 10, art. 20 ust. 1, art. 45a, art. 58 ust. 8, art. 78c ust. 2 i art. 78e ust. 2 ustawy zmienianej w art. 107 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 5, art. 18 ust. 2, art. 40, art. 51, art. 75, art. 83 oraz art. 88 ust. 2 i 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26 ust. 7, art. 36 ust. 4, art. 45a, art. 47 ust. 7, art. 48d ust. 6, art. 53 ust. 5 i art. 78c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 107 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26 ust. 7, art. 36 ust. 4, art. 45a ust. 2, art. 47 ust. 7, art. 48d ust. 17, art. 53 ust. 5 i art. 78c ust. 7 ustawy zmienianej w art. 107, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 19 ust. 4 i art. 20 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 137 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 i art. 52 ust. 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 111 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 111, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, o której mowa w art. 120 ust. 1 pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 137.

Traci moc ustawa z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712 oraz z 2014 r. poz. 1146).

Art. 138.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.