Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Dz. U. z 2020 r. poz. 145; z 2020 r. poz. 1968; z 2022 r. poz. 1153

Na podstawie art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady wynagradzania kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich;

2) mnożniki wynagrodzenia zasadniczego;

3) stawki dodatku funkcyjnego;

4) stawki dodatku patronackiego;

5) okoliczności uzasadniające przyznanie kuratorom zawodowym dodatku specjalnego.

§2.

Ustala się wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych, zwanych dalej „kuratorami”, oraz aplikantów kuratorskich przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej, zwanej dalej „kwotą bazową”, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, zwanej dalej „ustawą”, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§3.

1. Stanowiska oraz odpowiadające im stawki dodatku funkcyjnego wyrażone w procentach kwoty bazowej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Dodatku funkcyjnego przysługującego kuratorowi powołanemu na stanowisko kuratora okręgowego lub zastępcy kuratora okręgowego nie łączy się z dodatkiem za pracę terenową, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

§4.

1. Kuratorowi sprawującemu patronat nad jednym aplikantem kuratorskim przez okres nie krótszy niż miesiąc przysługuje dodatek patronacki w wysokości 0,10 kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu, a za następnych aplikantów ‒ w wysokości 0,05 kwoty bazowej za każdego aplikanta, jednak nie więcej niż 0,20 kwoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie.

2. Przerwa w sprawowaniu patronatu z powodu nieobecności patrona lub jednego aplikanta, trwająca dłużej niż 7 dni roboczych, powoduje utratę prawa do dodatku za tego aplikanta.

§5.

Dodatek specjalny, w wysokości, o której mowa w art. 14 ust. 4 ustawy, może być przyznany kuratorowi z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, w szczególności za prowadzenie zajęć w ośrodku kuratorskim, przez właściwego prezesa sądu.

§6.

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych (Dz. U. poz. 930).

§7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Załącznik nr 1

§0. TABELA MNOŻNIKÓW KWOTY BAZOWEJ DLA STOPNI SŁUŻBOWYCH KURATORÓW ZAWODOWYCH ORAZ DLA APLIKANTÓW KURATORSKICH

Lp.

 

Mnożnik kwoty bazowej

1

Kurator specjalista

2,96

2

Starszy kurator zawodowy

2,66

3

Kurator zawodowy

2,36

4

Aplikant kuratorski

1,63

Załącznik nr 2

§0. TABELA STANOWISK ORAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Lp.

Stanowisko

Procent kwoty bazowej

1

Kurator okręgowy

70‒110

2

Zastępca kuratora okręgowego

50‒70

3

Kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej

30‒50

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.