Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych

Dz. U. z 2019 r. poz. 1431

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2106 i 2193) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1.

Rozporządzenie określa wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu, stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy.

§2.

1. Koszty zastępstwa zasądzane przez sądy lub orzekane przez Urząd Patentowy nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie pomiędzy rzecznikiem patentowym a klientem, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i w art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, sąd lub Urząd Patentowy podwyższa o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

§3.

1. Stawki minimalne ustala się od wartości przedmiotu sprawy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.

2. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju.

Rozdział 2 Stawki minimalne w sprawach cywilnych

§4.

Stawka minimalna wynosi przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

§5.

1. Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;

2) ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;

3) naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

4) stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego albo utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;

5) przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;

6) stwierdzenie nieważności unijnego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego oraz stwierdzenie wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego – 1680 zł.

2. Stawka określona w ust. 1 pkt 3 nie obejmuje opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

§6.

1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym wynosi:

1) przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75% tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 100% tej stawki.

2. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy w postępowaniu zażaleniowym wynosi:

1) przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 50% tej stawki;

2) przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75% tej stawki.

3. Stawka minimalna w postępowaniu kasacyjnym wynosi za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy – 75% tej stawki.

Rozdział 3 Stawki minimalne w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym

§7.

Stawka minimalna wynosi w sprawach o:

1) unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji, patentu europejskiego lub uznania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony międzynarodowego znaku towarowego oraz międzynarodowego wzoru przemysłowego – 1600 zł;

2) unieważnienie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny – 1600 zł, a jeżeli sprzeciw złożył ten sam rzecznik patentowy – 1200 zł;

3) stwierdzenie wygaśnięcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego, prawa z rejestracji lub stwierdzenie wygaśnięcia ochrony międzynarodowego znaku towarowego – 900 zł;

4) udzielenie licencji przymusowej lub zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej – 1000 zł;

5) stwierdzenie bezzasadności zmiany warunków korzystania z oznaczenia geograficznego – 500 zł.

§8.

Stawka minimalna za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynosi 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75% tej stawki.

Rozdział 4 Stawki minimalne w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed Urzędem Patentowym

§9.

Stawka minimalna wynosi w sprawach o wniesienie sprzeciwu 400 zł.

§10.

Stawki minimalne za prowadzenie sprawy rozpatrywanej ponownie w wyniku orzeczenia sądu administracyjnego wynoszą 50% stawki minimalnej, a jeżeli poprzednio nie prowadził sprawy ten sam rzecznik patentowy – 75% tej stawki.

Rozdział 5 Stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

§11.

1. Stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 1200 zł.

2. Stawki minimalne w postępowaniu w drugiej instancji wynoszą:

1) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 75% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

2) za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził ten sam rzecznik patentowy w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

3) za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym – 50% stawki minimalnej określonej w ust. 1, a jeżeli sprawy nie prowadził w drugiej instancji ten sam rzecznik patentowy, nie sporządził i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł;

4) w postępowaniu zażaleniowym – 240 zł.

§11a.

W przypadku, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, stawka minimalna w postępowaniu w pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego wynosi 600 zł. Do ustalenia stawek minimalnych w postępowaniu w drugiej instancji stosuje się § 11 ust. 2 pkt 1–3, z uwzględnieniem stawki określonej w zdaniu pierwszym. Stawka w postępowaniu zażaleniowym wynosi 120 zł.

Rozdział 5a Stawki minimalne w postępowaniu egzekucyjnym

§11b.

1. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego przy egzekucji z nieruchomości wynosi 50% stawki obliczonej na podstawie § 4 albo § 5 w zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki.

2. Stawka minimalna w sprawie zaopatrzenia tytułu wykonawczego w klauzulę wykonalności wynosi 120 zł.

3. Stawka minimalna w sprawie o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wynosi 480 zł.

4. Stawka minimalna w sprawie skargi na czynności komornika wynosi 80 zł.

Rozdział 6 Przepis końcowy

§12.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.