Konserwacja, naprawy, ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy(art. 709 [7] k. c)

Kategoria: Umowa leasingu (art. 709[1]-709[18] k.c.)

Wyświetl tylko:

Nie budzi w doktrynie i orzecznictwie dotyczącym zasad odpowiedzialności cywilnej za szkodę związaną z ruchem pojazdu mechanicznego wątpliwości, że w przypadku pojazdów, co do których zawarto umowę leasingu w razie uszkodzenia takiego pojazdu, poszkodowanym w zakresie kosztów naprawy tego pojazdu jest właściciel, a zatem w niniejszej sprawie (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., korzystający z prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. Wobec tego należne mu odszkodowanie z tego tytułu – kosztów naprawy – jest odszkodowaniem w kwocie netto. W przypadku uszkodzenia pojazdu leasingowanego korzystający (w niniejszej sprawie pozwana) nie jest poszkodowanym, albowiem nie jest właścicielem rzeczy, a jedynie jej posiadaczem zależnym i tym samym nie ona doznaje szkody z tego tytułu w swoim majątku. Jednocześnie art. 709[7] k.c. nakładający na korzystającego (pozwaną) obowiązek utrzymywania rzeczy w należytym stanie, w szczególności poprzez dokonywanie jej konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym nie dotyczy napraw szkód wyrządzonych w przedmiocie leasingu przez osoby trzecie. Za takie uszkodzenia rzeczy (przedmiotu leasingu) leasingobiorca nie odpowiada.

Wyrok SR w Gdyni z dnia 11 grudnia 2019 r., VI GC 1522/19

Standard: 37964

Sądy RejonowePrawo cywilne

Nie budzi w doktrynie i orzecznictwie dotyczącym zasad odpowiedzialności cywilnej za szkodę związaną z ruchem pojazdu mechanicznego wątpliwości, iż w przypadku pojazdów, co do których zawarto umowę leasingu, w razie uszkodzenia takiego pojazdu, poszkodowanym w zakresie kosztów naprawy tego pojazdu jest jego właściciel, a zatem w niniejszej sprawie – (...) S.A. w Ł... Wobec tego należne mu odszkodowanie z tego tytułu – kosztów naprawy – jest odszkodowaniem w kwocie netto i w takim jedynie kształcie wierzytelność z tego tytułu (kosztów naprawy) mogła zostać przeniesiona na powoda. W przypadku uszkodzenia pojazdu korzystający nie jest poszkodowanym, albowiem nie jest właścicielem rzeczy, a jedynie jej posiadaczem zależnym i tym samym nie doznaje on z tego tytułu szkody w swoim majątku. Takie stanowisko jest powszechnie akceptowane w aktualnym orzecznictwie sądów powszechnych, a w podobnym tonie wypowiedział się również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2005 roku (sygn. akt III CZP 99/04).

zakres obowiązku z art. 709[7] k.c.  został wyznaczony przez takie naprawy i konserwacje, które są niezbędne do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym. Naprawy i konserwacja wykraczające poza te granice leżą w gestii finansującego i to on powinien ponosić ich koszty. Należy zatem uznać, iż leasingobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy przez osoby trzecie.

Wyrok SR w Toruniu z dnia 29 sierpnia 2018 r., V GC 824/18

Standard: 37965 (pełna treść orzeczenia)

Sądy RejonowePrawo cywilne

Stosownie do art. 709 [7] § 1 in fine k. c., korzystający obowiązany jest „ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem rzeczy”. W umowie z opcją nabycia własności przedmiotu leasingu, z jaką mamy do czynienie w niniejszej sprawie, sfomułowanie to należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy ono obowiązków korzystającego do chwili nabycia przez niego własności przedmiotu leasingu. Do tego czasu właścicielem rzeczy pozostaje bowiem finansujący, i, gdyby nie ta regulacja kodeksowa, to na nim spoczywałyby te ciężary. Wyprowadzanie z treści tego przepisu przez skarżącego dodatkowych obowiązków, które miałyby obciążać nabywcę przedmiotu leasingu, jest nieuzasadnione; nabycie prawa własności następuje tu bez żadnych dodatkowych obciążeń wynikających ex lege. Dlatego zarzut skargi naruszenia tej normy prawnej jest nieusprawiedliwiony.

Strony umowy leasingowej mogą, rzecz jasna, przewidzieć takie dodatkowe obciążenie nabywcy przedmiotu leasingu. Trzeba jednak zgodzić się z oceną Sądu Okręgowego, że ani treść umowy wiążącej strony w niniejszej sprawie ani ogólne warunki, stanowiące załącznik do tej umowy, nie dają podstaw do wysnucia wniosku, że pozwany zobowiązał się w niej do ponoszenia dodatkowych świadczeń na rzecz byłego finansującego także po nabyciu własności pojazdu objętego tą umową.

Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2017 r., II CSK 213/16

Standard: 11010 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Z treści art. 709[7] § 1 k.c. jednoznacznie wynika, że to na korzystającym – nie finansującym spoczywają wszelkie ciężary związane z utrzymywaniem przedmiotu leasingu, w tym także (przede wszystkim) te mające zapewnić jego „należyty (niepogorszony) stan”. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że konstrukcja ww. przepisu jednoznacznie wskazuje, że korzystający ponosi ciężary związane z korzystaniem z przedmiotu leasingu we własnym imieniu i na własny rachunek.

Przy takim modelu przyjętym przez ustawodawcę, poszkodowanym w istocie nie jest zatem finansujący (właściciel), a korzystający, albowiem to on ma obowiązek pokryć koszt naprawy uszkodzonego pojazdu z wykorzystaniem własnych środków finansowych, bez udziału finansującego i to de facto to w jego majątku szkoda występuje.

Reasumując powyższe okoliczności, w tym w szczególności obowiązek poszkodowanego do pokrycia kosztów naprawy pojazdu, Sąd doszedł do wniosku, że to korzystający - pomimo, iż nie był właścicielem pojazdu - był – jako poszkodowany - podmiotem uprawnionym do dochodzenia kosztów naprawy, od podmiotu, który obowiązany jest do naprawienia szkody.

Mając zatem na uwadze, że wierzytelność z tytułu zwrotu kosztów naprawy samochodu przysługiwała pierwotnie korzystającemu, mógł on w ocenie tut. Sądu, jako wierzyciel dokonać skutecznego przelewu przysługującej mu wobec ubezpieczyciela wierzytelności.

Wyrok SR Szczecin-Centrum z dnia 5 sierpnia 2015 r., X GC 1366/14

Standard: 37968 (pełna treść orzeczenia)

Sądy RejonowePrawo cywilne

Niewątpliwie z art. 709 [7]  § 1 KC wynika, że leasingobiorca nie tylko może, ale ma obowiązek dokonać napraw koniecznych do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym. W związku z tym w razie powstania szkody w rzeczy będącej przedmiotem umowy leasingu i jej naprawienia przez leasingobiorcę, jest on uprawniony do dochodzenia kosztów naprawy tej szkody od sprawcy szkody) ewentualnie ubezpieczyciela, z którym sprawcę łączy umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, albowiem w takim przypadku nie chodzi o przywrócenie do stanu poprzedniego mienia uszkodzonego leasingodawcy. Mienie to bowiem zostało już naprawione, tyle tylko, że nastąpiło to kosztem majątku leasingobiorcy, który obecnie domaga się wyrównania uszczerbku powstałego w jego mieniu.

Tym samym leasingobiorca jest legitymowany do dochodzenia naprawienia tej szkody, jednakże różnej od szkody, jaka powstała w mieniu leasingodawcy i która już została wyrównana.

O ile zatem w odniesieniu do hipotetycznych kosztów naprawy pojazdu uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania z tytułu tak wyrządzonej szkody właściciel przedmiotu leasingu, bo to w jego majątku powstała szkoda w związku z uszkodzeniem rzeczy, o tyle w sytuacji, gdy szkoda już została naprawiona poprzez restytucję naturalną, a podmiot, który poniósł z tego tytułu uszczerbek w swoim majątku domaga się obecnie jego wyrównania - posiada on legitymację do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym w tym zakresie. 

Wyrok SO w Krakowie z dnia 27 maja 2014 r., II Ca 360/14

Standard: 37967 (pełna treść orzeczenia)

Sądy OkręgowePrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.