Opłaty w sprawach gospodarczych (art. 29 – 34a u.k.s.c.)

Opłaty sądowe (art. 10 - 78 u.s.k.c.)

Jeżeli w art. 26–28 u.k.s.c. mowa jest o sprawach cywilnych, to ustawodawca miał na myśli również sprawy gospodarcze, za wyjątkiem tych, co do których opłaty zostały uregulowane odrębnie w art. 29 – 34a u.k.s.c.

Nie można uznać za uzasadnione odmienne ustalanie opłat od pism tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę jedynie rodzaj postępowania w jakim wnoszone są przedmiotowe pisma (środki zaskarżenia).

Z powyższych względów należy przyjąć, że opłata od skargi kasacyjnej w sprawie o opróżnienie lokalu rozpoznawana w postepowaniu ‎w sprawach gospodarczych wynosi 200 zł (art. 27 ust. 11 w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Postanowienie SN z dnia 21 grudnia 2023 r., III CZ 172/23

Standard: 73783 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.