Skarga na przewlekłe sporządzanie uzasadnienia orzeczenia

Przewlekłość postępowania (art. 2 u.s.p.p.)

Czynność jaką jest sporządzenie uzasadnienia podejmowana jest po zakończeniu postępowania w sprawie. Z tego względu skarga, w której zarzuca się zwłokę w sporządzeniu uzasadnienia jest niedopuszczalna (z wielu zob. postanowienia SN z: 24 września 2014 r., III SPP 205/14; 20 stycznia 2015 r., III SPP 234/15; 7 lipca 2022 r., I NSP 153/22).

Postanowienie SN z dnia 29 marca 2023 r., I NSP 26/23

Standard: 68539 (pełna treść orzeczenia)

Za niedopuszczalną należy uznawać skargę mającą za przedmiot postępowanie incydentalne o doręczenie odpisu prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Postanowienie SN z dnia 7 lipca 2022 r., I NSP 153/22

Standard: 68541 (pełna treść orzeczenia)

Czynności, w dokonaniu których skarżąca zarzuca zwłokę Sądowi Apelacyjnemu (doręczenie wyroku tego Sądu wraz z uzasadnieniem i rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku) są czynnościami podejmowanymi po prawomocnym zakończeniu postępowania w sprawie i siłą rzeczy skarga na opóźnienia w ich dokonaniu jest wnoszona po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy co do jej istoty.

Przedmiotem postępowania wywołanego skargą na przewlekłość jest badanie podniesionego przez składającego skargę zarzutu, iż doszło do naruszenia przysługującego mu prawa do sądu przez przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie od chwili jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia.

Z tego wynika, że skarga na przewlekłość postępowania wniesiona po uprawomocnieniu się wyroku sądu drugiej instancji jest niedopuszczalna, co dotyczy oczywiście także skargi, której przedmiotem jest zwłoka w doręczeniu wyroku tego sądu wraz z uzasadnieniem, czy też w rozpoznaniu wniosku o wstrzymanie wykonania wyroku sądu drugiej instancji, ponieważ są to czynności wykonywane już po rozstrzygnięciu sprawy (por. postanowienia SN z dnia 16 marca 2009 r., III SPP 3/09 i z dnia 5 sierpnia 2011 r., III SPP 18/11).

Postanowienie SN z dnia 24 września 2014 r., III SPP 205/14

Standard: 68543 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.