Doręczenie stronie odpisu wyroku sądu odwoławczego jako warunek rozpoczęcia biegu terminu wniesienia kasacji

Termin do wniesienia kasacji (art. 524 k.p.k.)

Tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Toteż datą początkową, od której należy liczyć termin przewidziany w art. 524 § 1 k.p.k. do wniesienia kasacji, jest data doręczenia odpisu wyroku sądu odwoławczego wraz z uzasadnieniem (por. postanowienie SN z dnia 17 marca 2021 r., III KK 30/21; postanowienie SN z dnia 14 marca 2018 r., IV KZ 7/18).

Terminy określone w art. 524 § 1 k.p.k. są terminami zawitymi (por. postanowienie SN z dnia 20 listopada 2012 r., II KZ 39/12) i jako takie mogą podlegać przywróceniu w procedurze z art. 126 § 1 k.p.k.

Postanowienie SN z dnia 30 marca 2023 r., II KZ 14/23

Standard: 68535 (pełna treść orzeczenia)

Doręczenie odpisu wyroku sądu odwoławczego, który podlega zaskarżeniu na mocy kasacji stanowi nie tylko warunek rozpoczęcia biegu terminu wniesienia kasacji, ale jest także niezbędnym elementem, który statuuje prawo do wniesienia kasacji. Z tej podstawowej dla postępowania kasacyjnego zasady wynika, że tylko strona, która złożyła wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego nabywa uprawnienie do złożenia kasacji w terminie 30 dni od otrzymania odpisu tego uzasadnienia. Pisemne uzasadnienie tych orzeczeń sąd odwoławczy co do zasady sporządza na wniosek strony (art. 457 § 2 k.p.k. w zw. z art. 518 k.p.k.). Nie może przy tym ulegać wątpliwości, że złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia otwiera drogę do wniesienia kasacji jedynie tej stronie, która złożyła ten wniosek – a nie innej, nawet znajdującej się po tej samej stronie „procesowej”, np. oskarżycielowi posiłkowemu w sytuacji, gdy wniosek o uzasadnienie złożył prokurator, albo vice versa.

 Postanowienie SN z dnia 17 marca 2021 r., III KK 30/21

Standard: 68536 (pełna treść orzeczenia)

Termin przewidziany w art. 524 § 1 k.p.k. do wniesienia kasacji nie biegnie przy tym od daty doręczenia „sprostowanego odpisu wyroku sądu odwoławczego”, ale od daty doręczenia (także zastępczego) odpisu wyroku sadu odwoławczego, który został ogłoszony. 

Postanowienie SN z dnia 14 marca 2018 r., IV KZ 7/18

Standard: 68537 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.