Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty

Skarga nadzwyczajna - przesłanki, uprawnieni, termin (art. 89 uSN)

Przedmiotem skargi nadzwyczajnej może być nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (wyroki Sądu Najwyższego: z 13 maja 2020 r., I NSNc 28/19; z 3 sierpnia 2021 r., I NSNc 24/20).

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2022 r., I NSNc 103/22

Standard: 61902 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Skarga nadzwyczajna może zostać wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie. Oczywiste jest, że przedmiotem zaskarżenia może być nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, który ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 § 2 k.p.c. - w brzmieniu obowiązującym na dzień orzekania).

Wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2021 r., I NSNc 24/20

Standard: 61897 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.