Cofnięcie pozwu w postępowaniu kasacyjnym

Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji (art. 398[21] k.p.c.) Cofnięcie pozwu; zrzeczenie się roszczenia (art. 203 k.p.c)

Oświadczenie o cofnięciu pozwu złożone w toku postępowania wszczętego na skutek złożenia nadzwyczajnego środka zaskarżenia podlega rozpoznaniu nie przez Sąd Najwyższy, lecz przez sąd, któremu sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania (wyrok SN z 21 listopada 2007 r., I CSK 203/07).

Użycie przez ustawodawcę w art.398[19] k.p.c formy czasu przeszłego („ulegał”, „istniała”) wskazuje, że sytuacje uzasadniające wydanie wskazanych w tym przepisie rozstrzygnięć muszą zaistnieć przed prawomocnym zakończeniem postępowania w danej sprawie. 

Wyrok SN z dnia 23 czerwca 2022 r., I NSNc 103/22

Standard: 61906 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Skarga kasacyjna przysługuje od orzeczeń prawomocnych. Nie wywołuje ona skutku suspensywnego w postaci wstrzymania uprawomocnienia się zaskarżonego nią orzeczenia. Wprowadzenie przez ustawodawcę takiej konstrukcji skargi kasacyjnej wyklucza możliwość skutecznego cofnięcia pozwu w postępowaniu kasacyjnym. Stanowisko takie Sąd Najwyższy wyraził w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 listopada 2007 r., I CSK 203/07 

Postanowienie SN z dnia 17 października 2008 r., I CSK 552/07

Standard: 55618 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. zastąpiła dotychczasową kasację nadzwyczajnym środkiem odwoławczym określonym mianem skargi kasacyjnej. Nadzwyczajny jego charakter wyraża się w tym, że służy od orzeczeń prawomocnych, a tym samym nie wywołuje charakterystycznego dla środków odwoławczych (zwyczajnych) skutku suspensywnego w postaci wstrzymania uprawomocnienia się zaskarżonego danym środkiem orzeczenia. Uchylono dotychczasowy rozdział 11 w dziale V ("Środki odwoławcze") i uregulowano instytucję kasacji w osobnym dziale Va ("Skarga kasacyjna").

Stylizacja art. 398[19] k.p.c. („ulegał”, „istniała”) wskazuje na to, że odmiennie niż na tle stanowiącego jego odpowiednik wcześniej obowiązującego art. 393[16] k.p.c. („ulega”, „istnieje”) cofnięcie pozwu w postępowaniu kasacyjnym jest niedopuszczalne.

Wyrok SN z dnia 21 listopada 2007 r., I CSK 203/07

Standard: 55619 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.