Koszty procesu w razie reprezentowania współuczestników materialnych przez pełnomocnika

Zwrot kosztów procesu w razie współuczestnictwa w sporze (art. 105 k.p.c.) Wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru (art. 98 i 109 k.p.c.) Opłaty i koszty przy współuczestnictwie formalnym i materialnym

W razie współuczestnictwa materialnego (art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c.) do niezbędnych kosztów procesu poniesionych przez współuczestników reprezentowanych przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym zalicza się jego wynagrodzenie ustalone niezależnie od liczby reprezentowanych przez niego uczestników. Sąd może jednak podwyższyć to wynagrodzenie, jeżeli przemawiają za tym okoliczności, o których mowa w art. 109 § 2 k.p.c.

Koszty procesu należne współuczestnikom materialnym – w tym także pozostającym w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej – podlegają zasądzeniu na ich rzecz w częściach równych, chyba że współuczestnicy zgodnie wniosą o inny podział zasądzonych kosztów albo o zasądzenie ich jedynie na rzecz jednego lub niektórych ze współuczestników.

Uchwała SN z dnia 16 listopada 2023 r., III CZP 54/23

Standard: 74062 (pełna treść orzeczenia)

Ponieważ pełnomocnik reprezentował wszystkich powodów, którzy mieli status współuczestników materialnych, przysługuje mu jedno wynagrodzenie (por. uchwałę SN z dnia 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06 oraz postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2011 r., IV CZ 142/10).

Wyrok SN z dnia 8 lutego 2013 r., IV CSK 309/12

Standard: 55386 (pełna treść orzeczenia)

Współuczestnikom materialnym, reprezentowanym przez tego samego profesjonalnego pełnomocnika procesowego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika (uchwała SN z dnia 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06; postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2011 r., IV CZ 142/10; postanowienie SN z dnia 16 listopada 2011 r., V CZ 83/11). Taki sposób rozstrzygnięcia o kosztach jest następstwem uprzedniego przesądzenia, że po stronie wygrywającej spór istniało współuczestnictwo materialne.

Postanowienie SN z dnia 20 lipca 2012 r., II CZ 196/11

Standard: 68870 (pełna treść orzeczenia)

Wygrywającym proces współuczestnikom reprezentowanym przez tego samego adwokata sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika, biorąc pod uwagę, zgodnie z art. 109 § 2 k.p.c., celowość poniesionych kosztów oraz niezbędność ich poniesienia z uwagi na charakter sprawy, a w sytuacji reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika, także niezbędny nakład pracy pełnomocnika oraz czynności podjęte przez niego w sprawie, charakter sprawy i wkład pełnomocnika w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (por. m.in. uchwałę SN z dnia 30 stycznia 2007 r. III CZP 130/06).

Postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2011 r., IV CZ 142/10

Standard: 55387 (pełna treść orzeczenia)

Wygrywającym proces współuczestnikom, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c., reprezentowanym przez tego samego radcę prawnego, sąd przyznaje zwrot kosztów w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu jednego pełnomocnika.

Fakt, że współuczestnicy reprezentowani przez tego samego radcę prawnego otrzymują zwrot jednego wynagrodzenia pełnomocnika, nie pozbawia ich – przysługującego zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. – zwrotu kosztów niezbędnych do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Okoliczność, że radca prawny reprezentował w sprawie większą liczbę osób występujących po danej stronie jest jedną z cech składających się na charakter sprawy; taka sytuacja procesowa może też mieć wpływ na niezbędny wkład pracy pełnomocnika i podjęte przez niego czynności. Fakt ten należy zatem do kryteriów oceny celowości i niezbędności poniesienia kosztów przez stronę, uwzględnianych przez sąd przy orzekaniu o wysokości przyznanych stronie kosztów procesu, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 109 § 2 k.p.c.

Uchwała SN z dnia 30 stycznia 2007 r., III CZP 130/06

Standard: 53353 (pełna treść orzeczenia)

Zobacz glosy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.