Stwierdzenie nabycia spadku w toku postępowania działowego (art. 681 k.p.c.)

Postępowanie w sprawach o dział spadku (art. 680 - 689 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

Stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 681 k.p.c. może dotyczyć także spadkobierców, którzy zmarli po wszczęciu postępowania o dział spadku.

Uchwała SN z dnia 26 października 2023 r., III CZP 18/23

Standard: 72456 (pełna treść orzeczenia)

Konstrukcja „domniemania wniosku” w sprawach o dział spadku (art. 681 k.p.c.) przewiduje, że jeżeli wniosek o dział spadku wpłynął do sądu zanim doszło do stwierdzenia nabycia spadku albo sporządzenia (zarejestrowania) aktu poświadczenia dziedziczenia, przyjmuje się, że implicite obejmuje on także żądanie dokonania stwierdzenia nabycia spadku w ramach postępowania działowego. Osobny wniosek nie jest w takiej sytuacji potrzebny; sąd właściwy do rozpoznania sprawy o dział stwierdza nabycie spadku, a po uprawomocnieniu się postanowienia orzeka o dziale.

Postanowienie SN z dnia 24 listopada 2016 r., III CSK 394/15

Standard: 54578 (pełna treść orzeczenia)

Z treści art. 681 kpc wynika, że jeżeli uprzednio nie przeprowadzono postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub nie sporządzono zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia, wniosek o dział spadku zawiera w sobie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym do rozpoznania wniosku jest sąd, przed którym toczy się postępowanie o dział spadku, niezależnie od tego , na jakiej podstawie została ustalona właściwość tego sądu ( art. 628, 683 czy art. 508 par. 2 i 3 kpc).

Z taką sytuacją nie mamy jednak do czynienia w rozpoznawanej sprawie. Tutaj bowiem w toku postępowania działowego zmarła jedna z jego uczestniczek. Nie można zatem mówić , że we wniosku działowym zawarty był wniosek wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po tej osobie. Brak wniosku w tym przedmiocie uzasadniał zawieszenie postępowania działowego aż do czasu ustalenia kręgu spadkobierców zmarłej S. S.. Dopiero prawomocne postanowienie spadkowe ustalające spadkobi

Postanowienie SR w Kaliszu z dnia 5 lipca 2016 r., II Cz 479/16

Standard: 57768 (pełna treść orzeczenia)

Artykuł 681 k.p.c. stwarza możliwość uzyskania rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nabycia spadku w toku postępowania działowego . W doktrynie przyjmuje się , iż ratio legis tego artykułu przemawia za przyjęciem poglądu , że sąd w toku postępowania działowego może dokonać tylko stwierdzenia nabycia spadku . Postanowienie to kończy wstępną i samodzielną część postępowania . Podlega - jako orzeczenie co do istoty sprawy - zaskarżeniu w drodze apelacji i skargi kasacyjnej . Wskazana norma nie ma zaś zastosowania do zmiany prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Postanowienie SO w Elblągu z dnia 28 lutego 2013 r., I Cz 99/13

Standard: 54579 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.