Zwięzłe wskazanie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia w trybie art. 357 § 5 k.p.c. i konieczność wniosku o uzasadnienie

Uzasadnienie postanowienia i jego doręczenie (art. 357 k.p.c.)

Wymaganie uzyskania ‎uzasadnienia zarządzenia o zwrocie pozwu - po złożeniu stosownego wniosku - konieczne jest w przypadku wskazania w sposób zwięzły zasadniczych powodów rozstrzygnięcia przy wydaniu tego zarządzenia (art. 357 § 5 w związku z art. 362 k.p.c.). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 lipca 2021 r., III CZP 38/20 uznał, że również w takim przypadku termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia sporządzonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia. 

Uchwała SN z dnia 29 października 2021 r., III CZP 60/20

Standard: 55724 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Termin do wniesienia zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu, w którym wskazano zasadnicze powody rozstrzygnięcia, biegnie od dnia doręczenia uzasadnienia zgłoszonego na żądanie strony w terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia.

brzmienie ustawy zarówno przed wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej, jak i w obecnym jej brzmieniu wskazuje na zróżnicowanie pojęć „zasadnicze powody rozstrzygnięcia” i „uzasadnienie”.

Sposób sporządzania uzasadnienia regulują art. 328 § 1 i art. 327[1] § 3 k.p.c. Wskazują one elementy, jakie powinny znaleźć się w uzasadnieniu, oraz, że uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób „zwięzły”, brak zaś odrębnej regulacji dotyczącej tego, w jaki sposób należy sformułować zasadnicze powody rozstrzygnięcia. Co więcej, z § 11 art. 328 wynika, że w razie wygłoszenia transkrybowanego uzasadnienia nie podaje się odrębnie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia, są to zatem pojęcia znaczeniowo różne.

Przepisy dotyczące postanowień również nie pozwalają na konkluzję, że wskazanie zasadniczych powodów rozstrzygnięcia może być równoznaczne ze sporządzeniem uzasadnienia, zwłaszcza, że przepisy o wyrokach, a więc także o ich uzasadnianiu i podawaniu zasadniczych powodów rozstrzygnięcia, stosuje się odpowiednio do postanowień i zarządzeń (art. 361 i 362 k.p.c.). Zgodnie zaś z art. 394 § 2 k.p.c., termin do wniesienia zażalenia na postanowienie (zarządzenie) otwiera doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a nie ze wskazaniem zasadniczych powodów rozstrzygnięcia. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której sąd odstąpił od sporządzenia uzasadnienia, co jest jednak możliwe tylko w wypadku określonym w art. 357 § 6 k.p.c.,

Uchwała SN z dnia 2 lipca 2021 r., III CZP 38/20

Standard: 52236 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

W znowelizowanym stanie prawnym warunkiem koniecznym wniesienia zażalenia, a zatem kolejną przesłanką jego dopuszczalności, jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie jego odpisu z uzasadnieniem. Ta czynność strony zamierzającej skorzystać ze środka zaskarżenia nie jest zastępowalna z czynnością, której może choć nie musi dokonać sąd, który wydał postanowienie, a jej dokonane nie pozostaje w związku z jego zaskarżalnością, gdyż może dotyczyć także postanowień niezaskarżalnych, a mianowicie z przewidzianym w art. 357 § 5 k.p.c. zwięzłym podaniem zasadniczych powodów rozstrzygnięcia. 

Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2021 r., III CZP 18/20

Standard: 52237 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.