Udział w zysku komandytariusza (art. 123 k.s.h.)

Spółka komandytowa (art. 102 - 124 k.s.h.)

Wyświetl tylko:

Roszczenie komandytariusza niebędącego przedsiębiorcą ‎o wypłatę przypadającego na niego zysku w spółce komandytowej nie jest roszczeniem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 118 k.c.

Wyrok SN z dnia 31 stycznia 2023 r., III CZP 98/22

Standard: 66912 (pełna treść orzeczenia)

Art. 50 i 51 k.s.h. stosowane w spółce komandytowej odpowiednio (na podstawie art. 103 k.s.h.) wprowadzają zasadę, iż udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu, ale zarazem, że każdy wspólnik ma prawo  do równego udziału w zyskach  (…) bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Dokonanie zmiany umowy spółki komandytowej poprzez przeniesienie na jej własność całego przedsiębiorstwa komplementariusza i określenie prawa Komplementariusza do zysku wyłącznie w wysokości 4%, przy zapewnieniu komandytariuszom za ich wkład o nikłej wartości do spółki prawo do łącznego udziału w 96% zysku wypracowywanego przez Spółkę Komandytową stoi w sprzeczności ze słusznością kontraktową oraz zasadą ekwiwalentności świadczeń.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 17 czerwca 2019 r., I AGz 105/19

Standard: 50748 (pełna treść orzeczenia)

Prawo wspólnika (komandytariusza) nie jest uzależnione od podjęcia przez wspólników uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty. (por. wyrok SN z 3 lipca 2008 r., IV CSK 101/08).

Prawo do zysku przysługuje komandytariuszowi z końcem okresu obrachunkowego (art. 51 § 1 k.s.h.) i choć może być ono ograniczone, to jednak nigdy nie można go pozbawić udziału w zysku). Wniosek taki wyprowadza się z art. 3 k.s.h. a także a contrario z art. 123 § 3 k.s.h.

Umowa spółki może w tym zakresie określać sposób pierwotnego podziału zysku, jeżeli zaś nie zawiera żadnych postanowień dotyczących tej kwestii, to podział zysku następuje według reguł wynikających z art. 51 § 1 oraz art. 123 § 1 k.s.h., bez potrzeby podjęcia jakiejkolwiek dodatkowej uchwały.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2017 r., I ACa 1300/16

Standard: 50746 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.