Zakres odpowiedzialności członków zarządu

Zakres odpowiedzialności członków zarządu na podstawie art. 299 k.s.h.

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialność za zobowiązanie spółki, a nie za szkodę wynikającą z niezrealizowania tych zobowiązań.

Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2022 r., II CSKP 150/22

Standard: 67111 (pełna treść orzeczenia)

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym wydanym przeciwko spółce koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej (por. uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 roku, III CZP 118/06).

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziana w art. 299 § 1 k.s.h. obejmuje także jej zobowiązania powstałe po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości (por. uchwała SN z dnia 25 listopada 2003 r., III CZP 75/03).

Wyrok SN z dnia 15 maja 2014 r., II CSK 446/13

Standard: 50332 (pełna treść orzeczenia)

W uchwale z dnia 25 listopada 2003 r., III CZP 75/03 Sąd Najwyższy wyjaśnił, że przewidziana w art. 299 § 1 k.s.h. odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje także jej zobowiązania powstałe dopiero po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Trafnie podniósł, że gdyby wolą ustawodawcy było zawężenie zakresu tej odpowiedzialności tylko do zobowiązań istniejących w chwili spełnienia się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, to dałby temu wyraz w samej treści tego przepisu. Uchwała ta nie dotyczy wprost sytuacji, gdy zobowiązanie powstaje dopiero w czasie po odwołaniu członka zarządu z pełnionej funkcji, a więc w okresie innego już składu zarządu. W pewnym aspekcie takiego rodzaju kwestią, zajmował się Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia 25 września 2003 r., V CK 198/02, z dnia 28 kwietnia 2006 r., V CSK 39/06 i z dnia 7 grudnia 2006 r., III CSK 219/06).

Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011 r., II CSK 323/10

Standard: 18399 (pełna treść orzeczenia)

W razie bezskuteczności egzekucji prowadzonej przeciwko spółce, odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w art. 299 k.s.h. ponoszą osoby będące członkami zarządu lub likwidatorami spółki w czasie istnienia jej zobowiązania, a ściślej – jego podstawy.

Objęcie odpowiedzialnością danego członka zarządu lub likwidatora wszystkich zobowiązań spółki, których podstawa istniała w czasie sprawowania przez niego funkcji, a więc także zobowiązań jeszcze wtedy niewymagalnych, jest uzasadnione tym, że ogłoszenie upadłości, o które członek zarządu lub likwidator powinien wystąpić w celu przeciwdziałania bezskuteczności egzekucji, spowodowałoby wymagalność także zobowiązań nie mających dotąd takiej cechy 

Wyrok SN z dnia 25 lutego 2010 r., V CSK 248/09

Standard: 53732 (pełna treść orzeczenia)

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ponoszą na podstawie art. 299 k.s.h. odpowiedzialność deliktową za szkodę w wysokości niewyegzekwowanej od spółki wierzytelności z ewentualnymi należnościami ubocznymi, spowodowaną bezprawnym zawinionym niezgłoszeniem przez członków zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Uchwała SN z dnia 19 listopada 2008 r., III CZP 94/08

Standard: 64630 (pełna treść orzeczenia)

Kwestię zakreślenia norm czasowych odpowiedzialności członka zarządu należy oceniać przez pryzmat wykładni celowościowej tj. przede wszystkim z punktu widzenia ochrony wierzycieli.

Wyrok SN z dnia 17 stycznia 2007 r., II CSK 322/06

Standard: 64642 (pełna treść orzeczenia)

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 k.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej.

Uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 118/06

Standard: 50333 (pełna treść orzeczenia)

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewidziana w art. 299 § 1 k.s.h. obejmuje także jej zobowiązania powstałe dopiero po spełnieniu się przesłanek do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Uchwała SN z dnia 25 listopada 2003 r., III CZP 75/03

Standard: 50334 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.