Wykonalność orzeczenia lub ugody jako warunek uwzględnienia wniosku o wykonanie kontaktów (art. 598[15] k.p.c.)

Zagrożenie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (art. 598[15] k.p.c.) Obowiązek dołączenia do wniosku orzeczenia albo wykonalnej ugody (art. 598[19] k.p.c.) Nakazanie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej (art. 598[16] k.p.c.)

Wyświetl tylko:

Z zawartej przed sądem ugody w przedmiocie kontaktów z dzieckiem wynika obowiązek takiego zachowania osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem, które jest niezbędne do wykonywania albo właściwego wykonywania określonego w tej ugodzie sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez osobę uprawnioną (art. 598[15] § 1 k.p.c.).

Uchwała SN z dnia 28 kwietnia 2022 r., III CZP 87/22

Standard: 59037

Sąd NajwyższyPrawo rodzinne i opiekuńcze

Sąd opiekuńczy może zagrozić osobie uprawnionej do kontaktów z dzieckiem nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje za ich niezrealizowanie (art. 598[15] § 2 k.p.c.) także wtedy, gdy w ugodzie użyto określenia, że uprawniony ma prawo do kontaktów z dzieckiem, a pominięto będący odpowiednikiem prawa obowiązek realizowania uzgodnionych kontaktów.

Uchwała SN z dnia 13 kwietnia 2022 r., III CZP 76/22

Standard: 59044

Sąd NajwyższyPrawo rodzinne i opiekuńcze

W sprawie nie doszło do umyślnego naruszenia przez uczestniczkę postępowania obowiązków w zakresie realizowania przez nią ustalonych kontaktów ojca z córką. Kontakty te zostały określone w taki sposób, który nie nadaje się do wykonania bez współdziałania rodziców.

Istotą postępowania rozpoznawczego o ustalenie kontaktów jest precyzyjne określenie czasu, miejsca i przebiegu kontaktów. Tak ustalone kontakty nadają się do wykonania. Sąd doszedł do wniosku, iż zagrożenie uczestniczce nakazaniem zapłaty na rzecz wnioskodawcy oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku wynikającego z postanowienia ustalającego kontakty byłoby „obciążeniem” jej w całości konsekwencjami braku wykonalności postanowienia. Warunkiem każdego postepowania w tym zakresie jest wykonalność orzeczenia, której w niniejszej sprawie sąd nie stwierdza.

W związku z powyższym Sąd nie dopatrzył się podstaw do uwzględnienia wniosku.

Postanowienie SR w Olsztynie z dnia 21 listopada 2018 r., III Nsm 1072/18

Standard: 36849

Sądy RejonowePrawo rodzinne i opiekuńcze

Wnioskodawca nie jest uprawniony do skutecznego żądania zagrożenia uczestniczce nakazem zapłaty, bowiem sposób i miejsce wydania O. i W. nie został w ugodzie w sposób precyzyjny ustalone. Zauważyć należy, że z zawartej przed Sądem dla Warszawy P. ugody, wynika jedynie w jakie dni, święta, czy wakacje spędzane są przez dziećmi z matką lub ojcem. Strony nie uregulowały przy tym skąd ma nastąpić odbiór dzieci, w jakich godzinach, jak również sposobu oddania dzieci przez drugiego z rodziców. Konflikt między rodzicami sprowadzał się zatem do nieumiejętności uzgodnienia między sobą, w jaki sposób kontakty mają być wykonywane. Skoro kwestia ta nie została ściśle ustalona w ugodzie, to rolą rodziców jest ustalenie między sobą, skąd dziećmi mają być odbierane, o której godzinie i gdzie mają powrócić.

W świetle braku stosowanego zapisu w ugodzie, Sąd nie może wyciągać konsekwencji tylko wobec matki dzieci, bowiem nie zostały jasno określone ani w ugodzie ani między stronami warunki wydawania przez nią ojcu dzieci. Skoro zaś uprzednio dzieci odebrane zostały z domu rodzinnego matki, nie zaś z miejsca ich zamieszkania w W. , uczestniczka mogła zakładać, że i w tym roku ojciec przyjedzie po nie na (...), gdzie również znajduje się jego dom rodzinny. W konsekwencji brak było podstaw dla ustalenia, że uczestniczka uniemożliwia wnioskodawcy prawidłowe wykonywanie kontaktów, tym bardziej, że jako podstawę swojego wniosku P. O. wskazał jedynie to pojedyncze zdarzenie, zaś postępowanie dowodowe nie wykazało, by sytuacja ta się powtarzała, a uczestniczka w inny sposób utrudniała, czy uniemożliwiała kontakty.

Postanowienie SR dla m. st. Warszawy z dnia 19 lipca 2016 r., VI Nsm 61/16

Standard: 6766 (pełna treść orzeczenia)

Sądy RejonowePrawo rodzinne i opiekuńcze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.