Ustanowienie kuratora dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw (art. 601 k.p.c.)

Kategoria: Kurator absentis (art. 184 k.r.o.)
Sprawy z zakresu kurateli (art. 599 - 605 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

Kurator ustanowiony na podstawie art. 143-147 w związku z art. 13 § 2 k.p.c. dla uczestnika postępowania nie może wystąpić o ustanowienie dla tego uczestnika kuratora określonego w art. 184 k.r.o.

Kurator ustanowiony w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku przez sąd orzekający dla uczestnika postępowania, którego miejsce pobytu nie jest znane (art. 143- 147 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), nie jest uprawniony do złożenia wniosku (art. 601 k.p.c.) o ustanowienie dla tego uczestnika kuratora, o którym mowa w art. 184 k.r.o.

Kurator określony w art. 184 może być ustanowiony tylko na wniosek, a nie przez sąd z urzędu.

Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2020 r., III CZP 41/19

Standard: 36786 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

W art. 601 k.p.c. ustawodawca określił legitymację do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, przysługuje ona "osobie zainteresowanej". Chodzi tu zarówno o interes majątkowy, jak i niemajątkowy czy też bezpośredni i pośredni. 

Wyrok SA w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r., V ACa 1551/17

Standard: 36809 (pełna treść orzeczenia)

Sądy ApelacyjnePrawo cywilne

W art. 601 k.p.c. ustawodawca określił legitymację do złożenia wniosku o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej, przysługuje ona „osobie zainteresowanej". Chodzi tu zarówno o interes majątkowy, jak i niemajątkowy czy też bezpośredni i pośredni.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2014 r., I ACa 236/14

Standard: 36808 (pełna treść orzeczenia)

Sądy ApelacyjnePrawo cywilne

Art. 601 k.p.c. realizuje materialnoprawną normę art. 184 k.r.o.

W doktrynie przeważa pogląd, który podziela także Sąd Najwyższy w obecnym składzie, że ustanowienie kuratora absentis następuje wyłącznie na wniosek, zatem sąd nie może w tym przypadku działać z urzędu.

Wniosek może złożyć każda osoba zainteresowana w rozumieniu art. 510 k.p.c., jeżeli wykaże konieczność ochrony przez kuratora praw nieobecnego oraz na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. – organ administracyjny.

Uchwała SN z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 89/06

Standard: 36806 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.