Ustanowienie z urzędu kuratora, o którym mowa w art. 69 k.p.c (art. 460 § 2 k.p.c.)

Przepisy ogólne (art. 459 – 476 k.p.c.) Zdolność sądowa i procesowa (art. 64 - 71 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

Wynagrodzenie kuratora procesowego ustanowionego na podstawie art. 69 § 1 k.p.c., obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług, sąd podwyższa o kwotę tego podatku.

Uchwała SN z dnia 5 listopada 2021 r., III CZP 68/20

Standard: 55718 (pełna treść orzeczenia)

Sąd NajwyższyPrawo cywilne

Ustanowienie kuratora w oparciu o przepis szczególny dotyczący postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy art. 460 § 2 k.p.c. wymaga konieczności przeprowadzenia czynności niecierpiącej zwłoki. „Artykuł 460 § 2 k.p.c. daje sądowi możliwość ustanowienia z urzędu kuratora, o którym mowa w art. 69 k.p.c. Jest to wyjątek od zasady wyrażonej w art. 69 k.p.c., zgodnie z którą ustanowienie kuratora następuje na wniosek strony przeciwnej. Wyjątek ten został wprowadzony do postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w celu wzmocnienia ochrony pracownika bądź ubezpieczonego i przyspieszenia postępowania.

Ustanowienie kuratora przez sąd z urzędu wymaga spełnienia przesłanek przewidzianych w art. 69 k.p.c. Oznacza to, że ustanowienie kuratora dla strony możliwe jest wtedy, gdy: a) nie ma ona zdolności procesowej, a przy tym również przedstawiciela ustawowego albo b) nie ma organu powołanego do jej reprezentowania, a nadto c) przeciwko stronie dotkniętej wymienionymi brakami podejmowane są przez stronę przeciwną czynności niecierpiące zwłoki.”.

Nie zasługują na aprobatę twierdzenia skarżącego, iż wszystkie sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych są sprawami niecierpiącymi zwłoki. Pomimo, iż w sprawach tych rozstrzygane są żywotne interesy pracowników i ubezpieczonych to jednak tego rodzaju generalizacja jest nieuprawniona. Uwzględnienie zarzutu powoda prowadziłoby bowiem do sytuacji, iż we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych można powoływać kuratora procesowego, o ile strona nie ma organu powołanego do jej reprezentowania. W rezultacie wyeliminowana zostałaby ustawowa przesłanka z art. 69 k.p.c. konieczności przeprowadzenia czynności niecierpiącej zwłoki. Ponadto w powołanym przepisie mowa o incydentalnej czynności procesowej, która winna zostać bezzwłocznie przeprowadzona, nie zaś o charakterze sprawy (sprawa pracownicza).

Postanowienie SO w Gliwicach z dnia 8 lipca 2016 r., VIII Pz 43/16

Standard: 36355 (pełna treść orzeczenia)

Sądy OkręgowePrawo pracy

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.