Połączenie spraw w trybie (art. 689 k.p.c.)

Połączenie działu spadku ze zniesieniem współwłasności (art. 689 k.p.c.)

Wyświetl tylko:

Artykuł 689 k.p.c. zezwala na połączenie w jednym postępowaniu sprawy o dział spadku ze sprawą o zniesienie współwłasności i sprawą o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Gdy w skład spadku wchodzi udział w majątku, który był objęty wspólnością małżeńską, i wcześniej nie doszło do przesądzenia ewentualnych zwrotów z tytułu nakładów, wydatków oraz innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, konieczne jest połączenie w jednym postępowaniu działu spadku z podziałem majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Dopóki bowiem nie nastąpi przesądzenie wspomnianych zwrotów, nie jest możliwe, nieodzowne według art. 684 k.p.c., ustalenie składu i wartości dzielonego spadku (por. uchwała SN z dnia 2 marca 1972 r., III CZP 100/71). W takim wypadku, oprócz wniosku o dział spadku, niezbędne jest złożenie wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej (por. art. 567 k.p.c. i art. 45 § 1 k.r.o.) (postanowienie SN z dnia  21 października 1998 r., II CKU 56/98).

Postanowienie SO w łodzi z dnia 25 marca 2022 r., III Ca 159/21

Standard: 58575 (pełna treść orzeczenia)

Sądy OkręgowePrawo cywilne

W myśl art. 689 kpc, jeżeli cały majątek spadkowy lub poszczególne rzeczy wchodzące w jego skład stanowią współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu.

Powyższe oznacza, iż w toku postępowania działowego dopuszczalne jest, a w niektórych wypadkach wręcz konieczne, jednoczesne przeprowadzenie postępowania o podział majątku wspólnego. Taka mianowicie sytuacja zachodzi w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

Do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego ( uchwała SN z dnia 02 marca 1972 r. III CZP 100/71).

Postanowienie SR dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 30 września 2015 r., II Ns 739/12

Standard: 33833 (pełna treść orzeczenia)

Sądy RejonowePrawo cywilne

Art. 689 k.p.c. zezwala na połączenie w jednym postępowaniu sprawy o dział spadku ze sprawą o zniesienie współwłasności. Od woli spadkobierców zależy kiedy dojdzie do działu spadku. Podkreślić należy, że każdy ze współspadkobierców, bez względu na stanowisko pozostałych, ma prawo wystąpić w każdym czasie z żądaniem o dokonanie działu spadku celem likwidacji łączącej spadkobierców wspólności majątku spadkowego (art. 1037 § 1 kc).

Obok żądania głównego mogą być zgłoszone także żądania akcesoryjne jak na przykład: żądanie zaliczenia darowizn na schedę spadkową (art. 1039-1043 kc), czy roszczenia z tytułu poczynionych na spadek nakładów (art. 686 kpc).

Postanowienie SR w Przasnyszu z dnia 18 września 2014 r., I Ns 445/12

Standard: 33834 (pełna treść orzeczenia)

Sądy RejonowePrawo cywilne

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.