Skład sądu po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania

Rozpoznaje sprawy przekazanej do ponownego rozpoznania w innym składzie (art. 386 § 5 k.p.c.)

Zarządzenie przez przewodniczącego wydziału wyłonienia nowego składu orzekającego w drodze losowania z pominięciem sędziego wyznaczonego do rozpoznania sprawy z mocy ustawy na podstawie przepisu art. 386 § 5 k.p.c. nie skutkuje samo w sobie sprzecznością składu orzekającego z przepisami prawa w rozumieniu art. 379 pkt 4 k.p.c.

Uchwała SN z dnia 20 października 2022 r., III CZP 97/22

Standard: 63120 (pełna treść orzeczenia)

Przewidziany w art. 386 § 5 k.p.c. nakaz rozpoznania sprawy w innym składzie nie dotyczy sędziego, który nie brał udziału w wydaniu uchylonego wyroku.

Uchwała SN z dnia 17 lipca 2014 r., III CZP 55/14

Standard: 49087 (pełna treść orzeczenia)

Przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w innym składzie, wprowadzone do obecnie obowiązującego kodeksu postępowania cywilnego dopiero ustawą nowelizacyjną z 1985 r., ma na celu zagwarantowanie pełnej sędziowskiej bezstronności w rozpoznaniu sprawy, a to przez wyeliminowanie sytuacji, w której sędzia (ławnik), przy powtórnym (kolejnym) orzekaniu byłby z mocy art. 389 k.p.c. skrępowany wskazaniami sądu rewizyjnego, wbrew - nieraz - swojemu zapatrywaniu, któremu dał dobitny wyraz ferując określony wyrok, uchylona następnie przez drugą instancję.

Aczkolwiek kwestii "innego składu" nie można identyfikować z instytucją wyłączenia sędziego, jako że ustawodawca rozróżnia te dwa zagadnienia procesowe (art. 369 pkt 4 k.p.c.), to jednak nie można nie zauważyć, że mimo wszystko racją prawną znowelizowanego art. 388 § 1 zd. 1 k.p.c. jest wykluczenie konkretnej osoby od rozpoznania sprawy ze względu na jej "osobiste" zaangażowanie. Inny skład ma więc wzmocnić przekonanie uczestników postępowania sądowego, że sprawa z ich udziałem zostanie prawidłowo i trafnie rozstrzygnięta.

Następstwem uchylenia przez sąd rewizyjny pierwszoinstancyjnego wyroku z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania innemu składowi jest to, że członek kompletu sędziowskiego, który wydał uchylony wyrok, nie może w ponownym toku sprawy dokonywać jakichkolwiek czynności sądowych, włącznie z finalną czynnością mającą na celu formalne lub merytoryczne zakończenie sprawy. Innymi słowy, jest to globalne wyłączenie określonego składu od dalszego udziału w danej sprawie.

Uchwała SN z dnia 15 stycznia 1992 r., III CZP 144/91

Standard: 33047 (pełna treść orzeczenia)

Kolejne uchylenie postanowienia orzekającego co do istoty sprawy i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania w trybie art. 388 § 1 k.p.c. po dniu 1 lipca 1985 r. skutkuje, że w rozpoznaniu tym nie może brać udziału nie tylko sędzia uczestniczący w wydaniu uchylonego postanowienia, a także postanowień uchylonych wcześniej, w tym również zapadłych przed dniem 1 lipca 1985 r.

Zasadę przekazywania spraw do ponownego rozpoznania sądom pierwszej instancji "w innym składzie" wprowadzono ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o zmianie ustawy - kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 20, poz. 86), odpowiednio nowelizującą art. 388 § 1 k.p.c. Jest to powrót do regulacji wprowadzonej ustawą z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75) i obowiązującej do dnia 1 stycznia 1965 r. czyli do wejścia w życie aktualnego kodeksu postępowania cywilnego, który w pierwotnym brzmieniu zasady tej nie przejął.

Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 29 maja 1963 r. III PO 10/63 wyjaśnił, że sędzia, który brał udział w wydaniu uchylonego orzeczenia, nie może - w razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania - nigdy orzekać w tej sprawie".

Uchwała SN z dnia 18 października 1990 r., III CZP 59/90

Standard: 32842 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.