Treść świadectwa pracy (art. 97 § 2 k.p.)

Obowiązek wydania świadectwa pracy (art. 97 – art. 99 k.p.)

Wyświetl tylko:

Pracodawca nie ma obowiązku podania w świadectwie pracy informacji o wykonywaniu przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze świadczonej po dniu 31 grudnia 2008 r. (art. 97 § 2 i 4 k.p. oraz § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 1862 ze zm.).

Uchwała SN z dnia 12 października 2023 r., III PZP 5/22

Standard: 71889 (pełna treść orzeczenia)

Treść świadectwa pracy została określona w art. 97 § 2 k.p. oraz w § 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Kodeks pracy wskazuje wybrane elementy tej treści i dokonuje zarazem ich delimitacji na takie, które obligatoryjnie umieszczane są w świadectwie, oraz te, które pracodawca umieszcza tam na żądanie pracownika. Według art. 97 § 2 k.p. do tych pierwszych należą: informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz informacja o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto do tej kategorii zalicza się także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego - szczegółowy wykaz takich informacji został ustalony w § 1 rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem w świadectwie pracy należy umieścić także informacje dotyczące między innymi: wymiaru czasu pracy pracownika w okresie trwania stosunku pracy; urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; wykorzystanego urlopu wychowawczego; liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p.; okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 [1] § 1 k.p.; okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty.

Wyrok SR Gdańsk – Południe z dnia 28 lutego 2017 r., VI P 943/14

Standard: 29163 (pełna treść orzeczenia)

Przepis art. 83 § 1 KC o pozorności oświadczeń woli nie dotyczy oświadczeń wiedzy zawartych w świadectwie pracy. Oświadczenie pracodawcy zawarte w świadectwie pracy jest oświadczeniem wiedzy

Wyrok SN z dnia 21 kwietnia 1998 r., II UKN 2/98

Standard: 32316 (pełna treść orzeczenia)

Świadectwo pracy jest oświadczeniem wiedzy wydawanym pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy (art. 97 § 1 KP).

Wyrok SN z dnia 16 maja 1997 r., I PKN 170/97

Standard: 63352 (pełna treść orzeczenia)

W świadectwie pracy pracodawca nie ma obowiązku wyszczególnić wszystkich czynności, które pracownik wykonywał, wystarcza bowiem wymienienie tej podstawowej czynności, która decyduje o zakwalifikowaniu rodzaju pełnionej pracy. Faktycznie pełnione czynności mogą mieć znaczenie dla oceny roszczeń pracownika o wynagrodzenie za pracę, natomiast nie muszą stanowić wyłącznie podstawy do określenia stanowiska zajmowanego przez pracownika w czasie jego zatrudnienia.

Wyrok SN z dnia 5 maja 1965 r., II PR 142/65

Standard: 29162 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.