Termin na złożenie oświadczenia pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 k.p.k.)

Przystąpienie oskarżyciela posiłkowego (art. 54 k.p.k.)

Faza postępowania, do rozpoczęcia której pokrzywdzony może przyłączyć się do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego, została w taki sam sposób określona dla oskarżyciela posiłkowego ubocznego (art. 54 § 1 k.p.k.) i oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, gdy pokrzywdzony przyłącza się do postępowania, w którym inny pokrzywdzony pełni tę funkcję (art. 55 § 3 k.p.k.). Wymienione przepisy określają tę fazę postępowania poprzez określenie maksymalnego terminu - rozpoczęcie przewodu sądowego na rozprawie głównej.

Termin ten ma charakter prekluzyjny i jest nieprzywracalny.

Postanowienie SN z dnia 21 września 2022 r., I KZP 1/22

Standard: 63177 (pełna treść orzeczenia)

Wynikający z art. 54 § 1 k.p.k. termin do złożenia oświadczenia o działaniu w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego ma bowiem charakter prekluzyjny. Tym samym, niezależnie od tego, czy przedmiotowe oświadczenie nie zostało we wspomnianym terminie, w imieniu małoletniego pokrzywdzonego złożone, czy też zostało złożone, ale przez osobę nieuprawnioną, to po jego upływie pokrzywdzony, choćby osiągnął pełnoletność w dalszym toku postępowania, nie może już w aktualnie toczącym się postępowaniu uzyskać statusu oskarżyciela posiłkowego. Możliwość taką pokrzywdzony uzyskałby bowiem wyłącznie wówczas, gdyby na skutek uchylenia wyroku doszło do ponownego rozpoznania sprawy bądź sąd pierwszej instancji zdecydował się prowadzić rozprawę od początku.

Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2017 r., IV KK 417/17

Standard: 27184 (pełna treść orzeczenia)

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.