Art. 3.

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

1. Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej w danym roku kalendarzowym wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 5,94 zł;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego – 18,68 zł.

1a. Kwoty, o których mowa w ust. 1, są waloryzowane w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usł ug konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budż etowej.

2. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji do dnia 31 maja każdego roku ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” stawki kwotowe opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy obliczone zgodnie z ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Stawki kwotowe opłat abonamentowych, o których mowa w ust. 2, zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy.

4. Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące.

5. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może określić do dnia 31 lipca każdego roku, w drodze rozporządzenia, niższą niż ustaloną w ust. 1 wysokość opłat abonamentowych na następny rok kalendarzowy, z uwzględnieniem:

1) prognozowanych kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oszacowanych na podstawie planu programowo-finansowego, o którym mowa w art. 21c ust. 1 tej ustawy, oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 31b ust. 1 tej ustawy;

2) możliwości pokrywania kosztów realizacji misji, o której mowa w pkt 1, z wpływów określonych w art. 31 ust. 1 pkt 2–4 ustawy o radiofonii i telewizji;

3) stopnia i sposobu wykorzystania w roku ubiegłym środków, o których mowa w art. 2 ust. 1.

6. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:

1) prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;

2) konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji, o której mowa w ust. 5 pkt 1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.