Art. 6.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ właściwy. Przetarg ogłasza się nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. W ogłoszeniu o przetargu wskazuje się:

1) termin i miejsce składania ofert oraz termin i miejsce części jawnej przetargu;

2) położenie i oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;

3) numer księgi wieczystej, a w przypadku braku księgi wieczystej – dokument potwierdzający posiadanie przez gminę praw do nieruchomości;

4) powierzchnię nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;

5) rodzaj nieruchomości, przez wskazanie nieruchomości gruntowej niezabudowanej albo nieruchomości gruntowej zabudowanej, oraz jej opis;

6) dotychczasowy sposób zagospodarowania nieruchomości oraz przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w razie jego braku, z decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 5 ust. 3;

7) obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość;

8) dostęp nieruchomości do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów infrastruktury społecznej, w tym odległość od budynków użyteczności publicznej oraz dostęp do środków transportu publicznego;

9) wynikające z uchwały o zbyciu nieruchomości:

a) minimalną i maksymalną liczbę i powierzchnię użytkową oraz minimalny standard lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”,

b) przeznaczenie lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”,

c) wymogi dotyczące lokalizacji lokali lub budynków przeznaczonych do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”,

d) cenę 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu lub budynku przeznaczonego do przekazania przez inwestora na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”,

e) termin przekazania lokali lub budynków na własność gminie w ramach rozliczenia „lokal za grunt”, liczony od dnia przeniesienia na inwestora własności zbywanej nieruchomości;

10) cenę wywoławczą;

11) skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, zwanej dalej „umową”;

12) formę zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o której mowa w art. 11 ust. 2;

13) formę, termin i miejsce wniesienia wadium oraz jego wysokość, nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 20% ceny wywoławczej;

14) zastrzeżenie, że organowi właściwemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. Organ właściwy ustala cenę wywoławczą nieruchomości zbywanej w przetargu w wysokości nie niższej niż wartość tej nieruchomości określona w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.

4. W przypadku gdy nieruchomość zbywana w przetargu:

1) jest wpisana do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub

2) znajduje się na obszarze rewitalizacji

– cenę wywoławczą tej nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 90% wartości nieruchomości określonej w operacie szacunkowym dołączonym do projektu uchwały o zbyciu nieruchomości.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.