Art. 6.

Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich

1. Na wniosek osoby zainteresowanej zamieszkałej za granicą świadczenie pieniężne wypłaca się w państwie
zamieszkania na rachunek bankowy tej osoby za granicą. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) w przypadku osób zamieszkałych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

a) imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko osoba zainteresowana,
b) adres zamieszkania,
c) nazwę banku,
d) adres banku,
e) numer rachunku bankowego w formie IBAN (Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego),
f) międzynarodowy identyfikator banku w formacie BIC/SWIFT,
g) walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek;

2) w przypadku osób zamieszkałych w innych państwach niż wymienione w pkt 1:

a) imię i nazwisko właściciela rachunku, którym może być tylko osoba zainteresowana,
b) adres zamieszkania,
c) nazwę banku,
d) adres banku,
e) międzynarodowy identyfikator banku w formacie SWIFT,
f) numer rachunku bankowego (w formacie ABA/Routing – dotyczy osoby zainteresowanej zamieszkałej
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej),
g) walutę wymienialną, w której jest prowadzony rachunek.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.