Art. 18.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym

1. Środki Funduszu na realizację programów oraz zadań, o których mowa w art. 6, przekazywane są podmiotom, o których mowa w art. 17, na wyodrębniony rachunek bankowy i stanowią koszty Funduszu.

2. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6a, przekazane na rachunek Funduszu Dostępności stanowią koszty Funduszu.

3. Środki Funduszu na realizację zadań, o których mowa w art. 6b ust. 1, przekazane na wyodrębnione rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia stanowią koszty Funduszu.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.