Art. 7.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego

1. Dane osobowe, o których mowa w art. 3, są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia podmiotowi sektora finansowego prowadzenia polityki zatrudnienia pozwalającej na zmniejszenie ryzyk związanych z:

1) utratą mienia tego podmiotu lub osób trzecich lub

2) bezprawnym ujawnieniem informacji prawnie chronionych, lub

3) wyrządzeniem innej znacznej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.

2. Dane osobowe, o których mowa w art. 3, podmiot sektora finansowego:

1) przetwarza rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której te dane dotyczą;

2) przechowuje wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, nie dłuższy jednak niż 5 lat;

3) niezwłocznie prostuje lub usuwa, jeżeli są one nieprawidłowe w świetle celów, o których mowa w ust. 1;

4) przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Podmiot sektora finansowego dokonuje weryfikacji danych osobowych, o których mowa w art. 3, po zakończeniu postępowania zmierzającego do zatrudnienia, w ramach którego dane te zostały zebrane, a ponadto nie rzadziej niż raz na 5 lat od dnia uzyskania tych danych, usuwając zbędne dane.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.