Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania

Dz. U. z 2020 r. poz. 1226

Na podstawie art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz. U. z 2005 r. poz. 67, z 2006 r. poz. 824 oraz z 2011 r. poz. 735) zarządza się, co następuje:

§1.

Koszty prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1) wynagrodzenie za pomoc prawną świadczoną przez adwokata lub radcę prawnego, w wysokości nie wyższej niż 150% opłat, określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 18) oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2019 r. poz. 68), oraz

2) niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata lub radcy prawnego.

§2.

1. Przyznając wynagrodzenie, sąd bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata lub radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata lub radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia, a w szczególności do ugodowego załatwienia sporu.

2. Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią opłaty określone w rozdziałach 2–4 rozporządzeń, o których mowa w § 1 pkt 1.

3. Wynagrodzenie za pomoc prawną sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu.

§3.

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że wynagrodzenie nie zostało zapłacone w całości lub w części.

§4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.