Art. 29.

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

1. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zwraca się o udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, składając pisemny wniosek do ministra właściwego do spraw gospodarki albo do ARP.

2. Wniosek o udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego, zwany dalej „wnioskiem o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne”, zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, adres stałego wykonywania działalności albo siedziby, a w przypadku ich braku – adres do doręczeń, numer NIP albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności, a także, jeżeli przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;

2) określenie wykonywanej działalności gospodarczej i działalności operacyjnej poprzez wskazanie odpowiednich numerów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

3) oświadczenie przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej o:

a) posiadaniu statusu mikro-, małego albo średniego przedsiębiorcy,

b) spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 2;

4) określenie wysokości wnioskowanego tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego;

5) opis trudnej sytuacji ekonomicznej albo wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności wymagających pilnego wsparcia płynności finansowej;

6) okres, na który ma zostać udzielone tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne;

7) opis przewidywanych skutków ekonomiczno-społecznych z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w art. 4.

3. W przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7, do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się oznaczenie podmiotów należących do grupy kapitałowej.

4. Jeśli udzielenie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego zostało uzależnione od ustanowienia zabezpieczenia, do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się proponowane zabezpieczenie spłaty tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca uprzednio otrzymał pomoc, do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się informację o otrzymanej pomocy, która zawiera datę i podstawę prawną jej udzielenia, wielkość pomocy wyrażoną w kwocie nominalnej i ekwiwalencie dotacji brutto, formę i przeznaczenie tej pomocy, albo informację o nieotrzymaniu takiej pomocy, w okresie ostatnich:

1) 5 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej wykonujących działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych oznaczającej wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, bez poddawania ich dalszemu przetwarzaniu zmieniającemu właściwości tych produktów;

2) 10 lat – w przypadku przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej innych niż wymienieni w pkt 1.

6. Do wniosku o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne załącza się uproszczony plan restrukturyzacji, zawierający wstępny opis i harmonogram planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

7. Uproszczony plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 6, sporządza się wiarygodnie, w sposób wykonalny i w oparciu o realne założenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.