Art. 2.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) „SKW” – należy przez to rozumieć Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

2) „SWW” – należy przez to rozumieć Służbę Wywiadu Wojskowego.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.