Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów

Dz. U. z 2020 r. poz. 1044

Na podstawie art. 155 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288 i 875) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów w sądach powszechnych.

§2.

Wynagrodzenie zasadnicze asystentów sędziów ustala się w wysokości od 4000 zł do 5500 zł.

§3.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów od dnia 1 stycznia 2020 r.

§4.

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów (Dz. U. poz. 826).

§5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu akceptujesz politykę prywatności i cookies.